Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Crítica Textual Llatina

Codi de l'assignatura: 568407

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Sergio Ramon Grau Guijarro

Departament: Departament de Filologia Clàssica, Romànica i Semítica

crèdits: 5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

50

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

42

 

-  Tutorització per grups

Presencial

 

8

Treball tutelat/dirigit

30

Aprenentatge autònom

45

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Competències generals 
Capacitat de llegir i interpretar críticament textos, aplicant a la seva anàlisi les eines necessàries per a l’adquisició de coneixements (fonts, bibliografia, disciplines auxiliars) amb una cura especial de seguir puntualment els avenços de la comunitat científica internacional.
Capacitat d’elaborar els coneixements adquirits de manera creativa, exposar-los amb claredat i amb domini de les tècniques de divulgació de resultats obtinguts (tant de manera escrita com oral), i debatre sobre aquests coneixements amb rigor i honestedat intel•lectual.
Capacitat de treballar en investigacions multidisciplinàries i d’enfocament integrador de diverses tradicions culturals i d’utilitzar els coneixements adquirits en els estudis sobre el món antic per a la interpretació de la realitat present.

Competències específiques del màster i de l’especialitat
CE6 Accedir críticament als textos de les cultures de la Mediterrània i el Pròxim Orient Antic a l’antiguitat utilitzant les eines filològiques específiques del seu estudi i incorporant també els recursos que ofereixen les noves tecnologies.
CE7 Generar coneixement sobre la cultura grecoromana a partir dels textos en les llengües clàssiques i a través de l’ús de la metodologia i el raonament crític propis de la Filologia clàssica (Especialitat Filologia Clàssica).
CE10 Conèixer profundament la llengua llatina, amb especial atenció a la metodologia pròpia de la gramàtica històrica, a partir de la lectura de textos en diversos suports d’escriptura (Especialitat Filologia Clàssica – Matèria Llatí).

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


Hom pretén que l’estudiant es familiaritzi amb la problemàtica que afecta la creació d’obres literàries i tècniques en el món romà, llur transmissió fins als nostres dies i llur plasmació en una moderna edició crítica.

 

 

Blocs temàtics

 

Núm..

Títol

1

L’edició i la difusió dels textos a l’antiguitat romana

2

El suport material dels textos

3

La transmissió dels textos fins a l’aparició de la impremta

4

El renaixement de la crítica textual en època moderna

5

L’elaboració d’una edició crítica

6

El futur de la crítica textual

7

Exercicis d’aplicació pràctica

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

El caràcter tècnic de l’assignatura preveu el treball directe amb imatges i reproduccions de documents originals (inscripcions, óstraka, papirs, i, essencialment manuscrits, incunables i impresos) que constituiran el gruix de la docència a classe. Els dits documents hauran de ser treballats individualment o en grup per part dels estudiants.

Una part dels continguts de caràcter més teòric seran objecte d’explicació puntual a classe. La resta s’obtindran a través de la lectura i estudi personal de les obres recomanades a la bibliografia.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació es basarà en:

i) Assistència i participació activa a les classes (20%).

ii) Seguiment actiu dels exercicis preparats personalment i comentats a classe (30%).

iii) La realització de treballs escrits sobre la part teòrica o pràctica de l’assignatura (amb un valor total de 50%).

 

La reavaluació segueix el format de l’avaluació única.

 

Avaluació única

En cas que l’estudiant no pugui seguir l’avaluació continuada, pot acollir-se a l’avaluació única sempre que ho sol·liciti en els terminis i termes establerts per la Facultat.

L’avaluació única consistirà en un examen o un treball amb el valor del 100% de l’assignatura.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Bischoff, Bernhard, Paläographie des römischen Altertums und des Abendländischen Mittelalters, Berlin 1979; 1986 (2 ed.) (trad., Paéographie de l’antiquité romaine et du moyen âge occidental, Paris 1985; Latin palaeography : antiquity and the Middle Ages, Cambridge 1990).

 

Cavallo, Guglielmo - Fedeli, Paolo - Giardina, Andrea (eds.), Lo spazio letterario di Roma antica, vol I: La produzione del testo, II: La circolazione del testo, III: La ricezione del testo, IV: L’attualizzazione del testo, Roma 1989-1993.   Enllaç

Gordon, Arthur E., Illustrated introduction to latin epigraphy, Berkeley 1983.   Enllaç

Lemaire, Jacques, Introduction à la codicologie, Louvain-la-Neuve 1989.   Enllaç

Lo spazio letterario del Medioevo, vol. I: Il medioevo latino (edd. Guglielmo Cavallo - Claudio Leonardi - Enrico Menestò), II: Il medioevo volgare (edd. Piero Boitani - Mario Mancini - Alberto Vàrvaro), Roma 1992-2005.

 

Pasquali, Giorgio, Storia della tradizione e critica del testo, Firenze 1934; 1952; 1988.   Enllaç

Reynolds, Leighton D. - Wilson, Nigel G., Scribes and scholars. A guide to the transmission of Greek and Latin literature, Oxford 1968; 1991(3a ed.); (trad. Copistas y filólogos. Las vías de transmisión de las literaturas griega y latina, Madrid 1987).

 

Reynolds, Leighton D. (ed.), Texts and Transmission. A survey of the latin classics, Oxford 1983.   Enllaç

West, Martin L., Textual criticism and Editorial Technique applicable to Greek and Latin texts, Stuttgart 1973 (trad. Critica del testo e tecnica dell’edizione, Palermo 1991).   Enllaç