Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Llengua Sumèria II

Codi de l'assignatura: 568420

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Sergio Ramon Grau Guijarro

Departament: Departament de Filologia Clàssica, Romànica i Semítica

crèdits: 5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

50

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

42

 

-  Tutorització per grups

Presencial

 

8

Treball tutelat/dirigit

30

Aprenentatge autònom

45

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Competències generals
Capacitat de llegir i interpretar críticament textos, aplicant a la seva anàlisi les eines necessàries per a l’adquisició de coneixements (fonts, bibliografia, disciplines auxiliars) amb una cura especial de seguir puntualment els avenços de la comunitat científica internacional.
Capacitat d’elaborar els coneixements adquirits de manera creativa, exposar-los amb claredat i amb domini de les tècniques de divulgació de resultats obtinguts (tant de manera escrita com oral), i debatre sobre aquests coneixements amb rigor i honestedat intel•lectual.
Capacitat de treballar en investigacions multidisciplinàries i d’enfocament integrador de diverses tradicions culturals i d’utilitzar els coneixements adquirits en els estudis sobre el món antic per a la interpretació de la realitat present.

Competències específiques del màster i de l’especialitat
CE2 Dominar els conceptes fonamentals de les llengües de la Mediterrània i el Pròxim Orient Antic a l’antiguitat, tant les estructures lingüístiques com els suports i mitjans d’escriptura.
CE6 Accedir críticament als textos de les cultures de la Mediterrània i el Pròxim Orient Antic a l’antiguitat utilitzant les eines filològiques específiques del seu estudi i incorporant també els recursos que ofereixen les noves tecnologies.
CE8 Generar coneixement sobre el Pròxim Orient Antic mitjançant l’anàlisi dels testimonis en les diverses llengües de la regió (sumeri, llengües semites i indoeuropees) i l’aplicació de la metodologia específica de la Filologia Semítica i l’Assiriologia (Especialitat Bíblia i Pròxim Orient Antic).
CE12 Dominar profundament les llengües del Pròxim Orient Antic a partir dels testimonis escrits per tal de reconstruir el seu context cultural (Especialitat Bíblia i Pròxim Orient Antic – Matèria Pròxim Orient Antic).

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Aprofundir en la gramàtica sumèria i introduir-se en la problemàtica interpretativa de cadascun dels morfemes.
Conèixer de primera mà la bibliografia fonamental sobre la llengua sumèria.

 

Referits a habilitats, destreses

L’estudiant haurà de ser capaç de llegir un text més complex en sumeri i analitzar i reconstruir els diversos elements morfològics.

 

 

Blocs temàtics

 

Núm..

Títol

1

La cadena verbal sumèria i els seus elements

2

Els prefixos modals

3

Els prefixos de conjugació

4

Els infixos de cas

5

Els elements pronominals

6

La base verbal

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Una primera part amb classes magistrals per desenvolupar el tema i donar als alumnes les eines bàsiques per al desenvolupament del treball personal i obligatori que hauran de realitzar i que serà un dels punts que serviran per avaluar el treball de l’alumne. Traducció per part de l’alumne de textos sumeris escollits per consolidar l’aprenentatge de la llengua. Seguiment del treball, establiment d’un règim de tutories.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació contemplarà l’assistència a classe, l’aprofitament de les tutories personalitzades, el seguiment actiu dels exercicis preparats personalment i comentats a classe, l’elaboració de la ressenya i la realització d’algun exercici escrit sobre la part teòrica i pràctica de l’assignatura.

La reavaluació segueix el format de l’avaluació única.

 

Avaluació única

En cas que l’estudiant no pugui seguir l’avaluació continuada, pot acollir-se a l’avaluació única sempre que ho sol·liciti en els terminis i termes establerts per la Facultat.

 

L’avaluació única consistirà en un examen o un treball amb el valor del 100% de la nota.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Dietz Otto Edzard, Sumerian Grammar, Leiden/Boston, 2003.       Enllaç

Adam Falkenstein, Das Sumerische, Leiden, 1959.    Enllaç

Adam Falkenstein, Grammatik der Sprache Gudeas von Lagaš, Roma, 1978.     Enllaç

Bram H. Jagersma, A descriptive grammar of Sumerian, Leiden, 2010.     Enllaç

Rafael Jiménez Zamudio, Gramática de la lengua sumeria, Madrid, 1998.      Enllaç

Marie-Louise Thomsen, The Sumerian Language. An introduction to its history and grammatical structure, Copenague, 1984.

Franco D’Agostino – Gabriela Spada – Angela Greco – Armando Bramanti, La lingua dei Sumeri, Milà, 2019.

Miquel Civil, Esbós de gramàtica sumèria / An outline of Sumerian Grammar, Barcelona, 2020.

Konrad Volk, A Sumerian Chrestomathy, Wiesbaden, 2012.

The Pennsylvania Sumerian Dictionary. 

http://oracc.museum.upenn.edu/epsd2/index.html  Enllaç

Capítol

Gábor Zólyomi, An Introduction to the Grammar of Sumerian, Budapest, 2017.  Enllaç