Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Introducció al Grec Clàssic II

Codi de l'assignatura: 568540

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Sergio Ramon Grau Guijarro

Departament: Departament de Filologia Clàssica, Romànica i Semítica

crèdits: 5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

50

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

42

 

-  Tutorització per grups

Presencial

 

8

Treball tutelat/dirigit

30

Aprenentatge autònom

45

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Competències generals
Capacitat de llegir i interpretar críticament textos, aplicant a la seva anàlisi les eines necessàries per a l’adquisició de coneixements (fonts, bibliografia, disciplines auxiliars) amb una cura especial de seguir puntualment els avenços de la comunitat científica internacional.
Capacitat d’elaborar els coneixements adquirits de manera creativa, exposar-los amb claredat i amb domini de les tècniques de divulgació de resultats obtinguts (tant de manera escrita com oral), i debatre sobre aquests coneixements amb rigor i honestedat intel•lectual.
Capacitat de treballar en investigacions multidisciplinàries i d’enfocament integrador de diverses tradicions culturals i d’utilitzar els coneixements adquirits en els estudis sobre el món antic per a la interpretació de la realitat present.

Competències específiques del màster i de l’especialitat
CE2 Dominar els conceptes fonamentals de les llengües de la Mediterrània i el Pròxim Orient Antic a l’antiguitat, tant les estructures lingüístiques com els suports i mitjans d’escriptura.
CE6 Accedir críticament als textos de les cultures de la Mediterrània i el Pròxim Orient Antic a l’antiguitat utilitzant les eines filològiques específiques del seu estudi i incorporant també els recursos que ofereixen les noves tecnologies.
CE7 Generar coneixement sobre la cultura grecoromana a partir dels textos en les llengües clàssiques i a través de l’ús de la metodologia i el raonament crític propis de la Filologia clàssica (Especialitat Filologia Clàssica).
CE9 Abordar textos grecs en la seva forma original per tal de situar-los i interpretar-los correctament en el seu context cultural (Especialitat Filologia Clàssica – Matèria Grec).

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Ser capaç de llegir un text en grec clàssic (original de baixa complexitat, o bé adaptat), descriure’n els elements, i fer-ne una traducció.

 

Referits a habilitats, destreses

Adquirir domini lingüístic de la llengua grega: lèxic i estructures morfosintàctiques més bàsiques.

 

Adquirir fluïdesa en la lectura comprensiva d’un text.

 

Referits a actituds, valors i normes

Potenciar l’interès per entendre els textos a partir dels seus elements constitutius.

 

 

Blocs temàtics

 

Núm..

Títol

1

Lectura i treball de textos grecs originals o adaptats.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Aquesta assignatura pretén prosseguir la iniciació dels estudiants en la lectura i traducció de textos grecs. La metodologia és fonamentalment de tipus teòrico-pràctic, és a dir, lectura, anàlisi, comprensió i traducció dels textos de treball. A les sessions presencials, s’explicaran els aspectes teòrics bàsics necessaris per entendre el funcionament de la llengua grega, tot llegint els textos.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 


L’avaluació és continuada i consistirà en exàmens (entre un 80% i un 60% de la nota), exercicis (fins a un 40%) i participació a les classes (fins a un 25%).
La reavaluació segueix el format de l’avaluació única.
 

 

Avaluació única


En cas que l’estudiant no pugui seguir l’avaluació continuada, pot acollir-se a l’avaluació única sempre que ho sol·liciti en els terminis i termes establerts per la Facultat.
 
L’avaluació única consistirà en un examen o un treball amb el valor del 100% de la nota.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Berenguer Amenós, Jaume, Gramática Griega, Barcelona (Bosch) 1997 (35ena edició).

J.A.C.T., Reading Greek, trad esp./cat., Barcelona (PPU) 1986 / 1987.

Pàgina web

http://stel.ub.edu/filologiagrega/electra