Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Laboratori de Biologia Humana II

Codi de l'assignatura: 568582

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Barbara Arias Samperiz

Departament: Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals

crèdits: 2,5

Programa únic: S

 

 

Justificacio de l’assignatura en el Master:

 

L’assignatura “Laboratori de Biologia Humana I” te com objectiu que l’alumne adquireixi un coneixement bàsic sobre la feina que es porta a terme a un laboratori de genètica molecular. Es imprescindible que un alumne que cursi el Màster d’Antropologia Biològica conegui procediments com ara l’extracció d’ADN a partir d’una mostra biològica, amplificació de l’ADN per PCR i interpretació de dades genètiques que seran de gran utilitat per entendre com s’obtenen i s’interpreten resultats en disciplines com epidemiologia genètica, genètica forense, genètica del càncer i genètica de poblacions humanes.

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 62.5

 

Activitats presencials i/o no presencials

25

 

-  Teoria

Presencial

 

10

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial

 

15

Treball tutelat/dirigit

16

Aprenentatge autònom

21.5

 

 

Competències que es desenvolupen

 

 

Competències bàsiques

— Adquisició de coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals a l’hora de desenvolupar i/o aplicar idees, sovint en un context de recerca.

— Habilitats d’aprenentatge que permetin continuar estudiant d’una forma sobretot autodirigida o autònoma.

 

Competències generals

— Capacitat de comunicar-se, fer presentacions i redactar en anglès en el camp del màster.

— Mostra dels coneixements adequats i de la comprensió coherent i integradora que aporta l’antropologia biològica per identificar problemes, buscar solucions originals i aplicar-les en un context de recerca i en l’àmbit professional de les ciències biomèdiques, l’antropologia forense i/o l’evolució humana.

— Capacitat de formular judicis sobre aspectes de recerca o antropologia biològica aplicada, especialment dins del marc de la formació de professionals que treballen en diversos sectors de l’Administració i de la docència.

— Capacitat d’interrelacionar conceptes bàsics amb aplicacions metodològiques pràctiques.

 

Competències específiques

— Capacitat de dissenyar mesuraments de la diversitat humana actual.

— Capacitat de fer comparacions estadístiques de la biodiversitat humana.

— Capacitat de detectar les conseqüències dels mecanismes generadors de diversitat biològica en la nostra espècie.

— Capacitat d’analitzar numèricament la diversitat de les poblacions humanes i les implicacions biològiques i socials. 

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

- Elaborar un protocol de laboratori.

- Aprendre a extraure material biològic de mostres humanes

- Saber dissenyar i realitzar una reacció d’amplificació per PCR

- Conèixer diferents mètodes electroforètics

- Saber calcular els paràmetres de variació genètica

 

 

Blocs temàtics

 

Sessió 1 (2h)

*  - Presentació de l’assignatura, dinàmica de les sessions i objectius

- Formació i constitució dels grups de treball

- Assignació de tasques a cada membre del grup

Sessió 2, 3 i 4 (2h/cadascuna)

*  - Posada en comú de la feina individual mitjançant reunions d’experts i reunions de grups

- Presentació del format del guió del pràctiques

- Assignació de tasques relacionades amb l’execució del protocol

- Tutorització de les tasques que el grup va desenvolupant

- Presentació de la versió preliminar del protocol

*L’organització de les sessions pot sofrir modificacions depenent del número d’alumnes matriculats

Sessió 5 (2h)

*  - Presentació de la versió final del protocol

*L’organització de les sessions pot sofrir modificacions depenent del número d’alumnes matriculats

SESSIONS DE LABORATORI

*  Sessió 1:

 • Obtenció de mostres biològiques
 • Extracció d’ADN mitjançant kit d’extracció
 • Mesura de la quantitat i qualitat del ADN obtingut
  • Tècniques de detecció de marcadors genètics.

Sessió 2

 • Genotipat d’un polimorfisme tipo SNP
  • PCR
  • Comprovació de la PCR en gel d’agarosa
  • Digestió amb enzim de restricció

 

Sessió 3

 • Genotipat dels polimorfismes tipo SNP
  • Preparació dels gels (agarosa) de comprovació
  • Lectura i interpretació dels genotips
 • Anàlisis de resultats:
  • Freqüències al·lèliques
  • Freqüències genotípiques
  • Equilibri Hardy-Weinberg


*L’organització de les sessions pot sofrir modificacions depenent del número d’alumnes matriculats

Excepcions Covid-19

*  Aquests continguts es portaran a terme llevat que les restriccions imposades per les autoritats sanitàries obliguin a una priorització o reducció d’aquests continguts.

Les sessions de laboratori han de ser presencials i  NO es podran adaptar

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Aquesta assignatura es treballarà seguint la metodologia d’Aprenentatge Basat en Projectes (ABPj). Els estudiants adquiriran un rol actiu en l’aprenentatge dels conceptes teòrics de l’assignatura. Per aconseguir-ho els alumnes treballaran en grups petits amb l’objectiu de dissenyar el protocol de laboratori que es farà servir a les pràctiques. Per portar a terme aquesta tasca es treballarà de manera presencial amb el professorat durant 5 sessions de 2 hores. El professor preparà tots els materials necessaris, dirigirà les activitats que els alumnes han de portar a terme i farà un seguiment de la feina realitzada per cada grup. Part de les activitats seran avaluables.

Cada sessió tutoritzada comporta un treball autònom imprescindible per poder seguir el ritme i complir els objectius. Aquest treball no excedirà les hores proposades al pla docent.

Perspectiva de gènere

En la mesura del que sigui possible, s’incorporarà la perspectiva de gènere en el desenvolupament i activitats de l’assignatura

*La metodologia docent proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.”

 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

1. Avaluació del compromís amb el pla de treball i realització de les tasques sol•licitades. S’avaluarà que l’alumne aprengui a organitzar el temps de treball autònom i portar a terme les diferents tasques de manera cooperativa. El lliurament de totes les tasques requerides en el temps establert suposarà un 10% de la nota (Per poder aprovar l’assignatura caldrà haver presentat com a mínim un 80% de les tasques).

2.Avaluació dels coneixements bàsics (55% de la nota). Els alumnes hauran de lliurar presentacions ppt amb part del coneixements adquirits (30%) i, addicionalment, es realitzaran qüestionaris per comprovar si s’han assolit els coneixements treballats (20%). Es demanarà la realització d’un exercici pràctic a les pràctiques de laboratori (5%)

3. Avaluació del projecte desenvolupat. Aquesta nota que serà grupal constituirà el 30% de la nota final. La versió preliminar del protocol suposarà un 10% i la versió final un 20%.

4. Avaluació de la capacitat crítica del grup i el treball cooperatiu dut a terme (5%)

*L’avaluació proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.”