Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Anàlisi Estadística i Presentació de Resultats II

Codi de l'assignatura: 568584

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Araceli Rosa De La Cruz

Departament: Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals

crèdits: 2,5

Programa únic: S

 

 

Coordinació UAB

 

Cristina Santos

A/e: cristina.santos@uab.cat

 

 

Justificació

 

«Statistical thinking will one day be as necessary for efficient citizenship as the ability to read and write.» H. G. Wells

Per què una assignatura d’anàlisi estadística?
En primer lloc, i en un context ampli, perquè la informació numèrica és a tot arreu i les tècniques estadístiques s’utilitzen per prendre decisions que afecten la nostra vida diària. En aquest context, el coneixement dels mètodes estadístics ajuda a entendre com es prenen les decisions i a comprendre de quina manera ens afecten.

En el context del màster d’Antropologia Biològica, l’estadística s’entén com una eina fonamental que tots els alumnes fan servir per analitzar i interpretar les dades, però també per ser capaços d’interpretar de forma crítica els resultats d’altres investigadors. En aquest sentit, les classes són d’essència pràctica i només es fan petites exposicions teòriques amb els fonaments bàsics de les tècniques i programes usats.

 

 

Requisits

 

Es considera bàsic que els estudiants hagin entès perfectament els conceptes de l’assignatura Anàlisi Estadística i Presentació de Resultats I.

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 62.5

 

Activitats presencials i/o no presencials

16

 

-  Pràctiques d'ordinadors

Presencial

 

16

Treball tutelat/dirigit

16.5

Aprenentatge autònom

30

 

 

Competències que es desenvolupen

 

 

Competències bàsiques

— Adquisició de coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals a l’hora de desenvolupar i/o aplicar idees, sovint en un context de recerca.

— Habilitats d’aprenentatge que permetin continuar estudiant d’una forma sobretot autodirigida o autònoma.

 

Competències generals

— Mostra dels coneixements adequats i de la comprensió coherent i integradora que aporta l’antropologia biològica per identificar problemes, buscar solucions originals i aplicar-les en un context de recerca i en l’àmbit professional de les ciències biomèdiques, l’antropologia forense i/o l’evolució humana.

— Capacitat d’interrelacionar conceptes bàsics amb aplicacions metodològiques pràctiques.

 

Competències específiques

— Capacitat de dissenyar mesuraments de la diversitat humana actual.

— Capacitat de fer comparacions estadístiques de la biodiversitat humana.

— Capacitat d’analitzar numèricament la diversitat de les poblacions humanes i les implicacions biològiques i socials. 

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer els mètodes d’anàlisi estadística principals, tant univariant com multivariant, i saber quan i com aplicar-los.

— Saber fer servir paquets estadístics per a l’anàlisi univariant i multivariant (Excel, SPSS, R,  Deducer, PAST,…). 

— Aplicar eines estadístiques per resoldre problemes dels diferents àmbits de l’antropologia biològica.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Continguts:

*  1. Anàlisi univariant

2. ANOVA (i equivalent no paramètric), ANCOVA i MANOVA

3. Correlacions i correlació parcial. Regressió lineal, regressió curvilínia i regressió logística

4. Introducció a l’anàlisi multivariant

 

*Llevat que les restriccions imposades per les autoritats sanitàries obliguin a una priorització o reducció d’aquests continguts.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Classes pràctiques
Sessions a l’aula d’ordinadors, amb documentació de suport teòric, i aplicacions a la resolució de casos pràctics utilitzant programari lliure.

 

Treball tutoritzat i activitats dirigides

Els professors de l’assignatura guien i assessoren en la resolució dels casos pràctics.

 

En la mesura del que sigui possible, s’incorporarà la perspectiva de gènere en el desenvolupament i activitats de l’assignatura.

*La metodologia docent proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

— Resolució de casos pràctics a les sessions pràctiques: 40 % de la nota final.

— Assistència i participació en les sessions pràctiques: 10 % de la nota final.

— Prova de síntesi: 50 % de la nota final.

*L’avaluació proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

 

 

Utilització de l’anglès

 

Els materials de classe i les lectures recomanades estaran en anglès.

Es valorarà que els materials i documents generats pels alumnes també estiguin en anglès.