Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Primatologia

Codi de l'assignatura: 568586

Curs acadŔmic: 2021-2022

Coordinaciˇ: Araceli Rosa De La Cruz

Departament: Facultat de Biologia

crŔdits: 2,5

Programa ˙nic: S

 

 

Coordinaciˇ UAB

 

Judit Marigó

A/e: judit.marigo@icp.cat

 

 

Justificaciˇ de l’assignatura en el mÓster

 

Per entendre la història evolutiva d’un grup, és essencial combinar totes les disciplines científiques que ens aporten 
informació significativa. En aquesta assignatura, es combina la informació molecular, morfològica i paleontològica, amb l’objectiu d’entendre l’origen i evolució dels diversos grups de primats, amb especial èmfasi en els antropomorfs i humans (hominoïdeus), que són clau per entendre l’evolució posterior del llinatge humà.

 

 

Coneixements necessaris

 


Aquesta assignatura requereix coneixements previs sobre els conceptes bàsics en biologia evolutiva, reconstrucció filogenètica, genètica i biologia molecular, i osteologia.

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 62.5

 

Activitats presencials i/o no presencials

16

 

-  Teoria

Presencial

 

14

 

-  Seminari

Presencial

 

2

Treball tutelat/dirigit

16.5

Aprenentatge aut˛nom

30

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 

 

Competències bàsiques

— Adquisició de coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals a l’hora de desenvolupar i/o aplicar idees, sovint en un context de recerca.

— Capacitat d’aplicar els coneixements adquirits i de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l’àrea d’estudi.

— Capacitat de comunicar les conclusions, i els coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

— Habilitats d’aprenentatge que permetin continuar estudiant d’una forma sobretot autodirigida o autònoma.

 

Competències generals

— Mostra d’una base tecnicometodològica sòlida per desenvolupar treballs de recerca en el camp de l’antropologia biològica i, en particular, per plantejar la redacció d’una tesi doctoral en l’àrea de coneixement esmentada.

 

Competències específiques

— Capacitat de mesurar quantitativament la diversitat biològica de la nostra espècie.

— Capacitat de fer inferències evolutives a partir de la diversitat humana actual (especialitat d’Antropologia Física i Forense).

— Capacitat de gestionar mostres museístiques (especialitat d’Antropologia Física i Forense).

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

L’objectiu principal de l’assignatura és assolir els coneixements bàsics sobre evolució i diversitat dels primats, necessaris per poder emmarcar adequadament els estadis més recents de l’evolució humana des dels punts de vista cronològic, taxonòmic i anatòmic.

 

 

Blocs temÓtics

 

1. Adaptacions dels primats

*  Cervell i visió. Dentició. Aparell locomotor. Aquest tema s’impartirà en anglès

2. FilogŔnia molecular dels primats

*  Diversificació molecular i evolució dels primats

3. Estudis citogenŔtics en primats

*  Citogenètica dels primats. Evolució cromosòmica en primats hominoïdeus

4. Els primats f˛ssils 1

*  Origen i radiació dels primats. Plesiadapiformes. Evolució i registre fòssil dels prosimis

5. Els primats f˛ssils 2

*  Origen i radiació dels primats antropoïdeus. Evolució i registre fòssil

6. Els homino´deus actuals

*  Origen i diversificació dels hominoïdeus. Adaptacions i morfologia esquelètica. Ecologia i biogeografia. Aquest tema s’impartirà en anglès 

7. Els homino´deus f˛ssils de Catalunya

*  Característiques morfològiques i taxonomia. Filogènia i evolució dels hominoïdeus del Vallès-Penedès. Aquest tema s’impartirà en anglès.

8. Programa de Seminaris (2 hores)

*  Una única sessió de dues hores. Es convidarà un investigador per tal d’explicar i discutir amb els alumnes, amb l’ajut de power¿]point i, si s’escau, rèpliques de material fòssil, un tema d’actualitat sobre evolució i/o registre fòssil dels primats. Aquest tema s’impartirà en anglès 

 

*Llevat que les restriccions imposades per les autoritats sanitàries obliguin a una priorització o reducció d’aquests continguts.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

 

Programa de classes teòriques

Set sessions de classes magistrals, amb documentació en PowerPoint, de dues hores de durada.

 

Programa de seminaris

Una única sessió de dues hores. Es convida un investigador per explicar i discutir amb els alumnes, amb l’ajut d’un PowerPoint i, si escau, rèpliques de material fòssil, un tema d’actualitat sobre evolució i/o registre fòssil dels primats.

En la mesura del que sigui possible, s’incorporarà la perspectiva de gènere en el desenvolupament i activitats de l’assignatura.

*La metodologia docent proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

  • Prova de síntesi: 50% de la nota final.
  • Participació en els seminaris/laboratori/ordinador: 10% de la nota final.
  • Treball/exposició oral sobre un article científic d’actualitat: 20% de la nota final.
  • Assistència a les classes teòriques: 20% de la nota final.


*L’avaluació proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

 

 

Utilitzaciˇ de l'anglŔs

 

Els materials de classe i les lectures recomanades estaran en anglès. 8 hores de classe es faran en anglès.