Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Mètodes d'Identificació

Codi de l'assignatura: 568588

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Araceli Rosa De La Cruz

Departament: Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals

crèdits: 2,5

Programa únic: S

 

 

Justificació de l’assignatura en el màster

 

Els estudis d’Antropologia Forense estan focalitzats en la identificació de la persona a diferents nivells tant a partir de l’individu viu com de les seves despulles. La importància en la identificació biològica és un tema cabdal per prendre decisions judicials.

 

 

Coordinació UAB

 

Nuria Armentano Oller

A/e: nuria.armentano@uab.cat

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 62.5

 

Activitats presencials i/o no presencials

20

 

-  Teoria

Presencial

 

10

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial

 

2

 

-  Sortida de camp

Presencial

 

8

Treball tutelat/dirigit

14.5

Aprenentatge autònom

28

 

 

Competències que es desenvolupen

 

 

Competències bàsiques

— Adquisició de coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals a l’hora de desenvolupar i/o aplicar idees, sovint en un context de recerca.

— Capacitat d’aplicar els coneixements adquirits i de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l’àrea d’estudi.

— Capacitat d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels coneixements i judicis.

— Capacitat de comunicar les conclusions, i els coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

— Habilitats d’aprenentatge que permetin continuar estudiant d’una forma sobretot autodirigida o autònoma.

 

Competències generals

— Capacitat de comunicar-se, fer presentacions i redactar en anglès en el camp del màster.

— Mostra dels coneixements adequats i de la comprensió coherent i integradora que aporta l’antropologia biològica per identificar problemes, buscar solucions originals i aplicar-les en un context de recerca i en l’àmbit professional de les ciències biomèdiques, l’antropologia forense i/o l’evolució humana.

— Mostra d’una base tecnicometodològica sòlida per desenvolupar treballs de recerca en el camp de l’antropologia biològica i, en particular, per plantejar la redacció d’una tesi doctoral en l’àrea de coneixement esmentada.

— Capacitat de formular judicis sobre aspectes de recerca o antropologia biològica aplicada, especialment dins del marc de la formació de professionals que treballen en diversos sectors de l’Administració i de la docència.

— Capacitat d’assumir i aplicar els principis d’evolució biològica a la resolució de problemes i conflictes.

 

Competències específiques

— Capacitat de mesurar quantitativament la diversitat biològica de la nostra espècie.

— Capacitat de fer identificacions individuals, tant en el viu com en l’esquelet (especialitat d’Antropologia Física i Forense).

— Capacitat de gestionar mostres museístiques (especialitat d’Antropologia Física i Forense).

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Té com a objectiu l’estudi de les restes òssies esquelètiques amb la finalitat d’arribar a la identificació personal, esbrinar la causa de la mort, edat, sexe, estatura de l’individu, marques professionals, antigues lesions òssies, estudi de la cavitat bucal i de tot el que sigui possible per proporcionar informació als investigadors policials perquè puguin arribar a la identificació de l’individu.

Però també inclou l’estudi del viu i les seves característiques biotipològiques, així com la possible relació amb els fets delictius o d’identificació; en realitat amb qualsevol fet amb connotacions legals.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Bioquímica de la mort. Aspectes químics i ultraestructurals de la descomposició. Tanatocronologia

2. Mètodes de datació.

3. Identificació del viu i del cadàver recent

4. Identificació del cadàver en mal estat

5. Identificació a partir de l’estudi de l’esquelet

6. Identificació a partir de l’estudi de la cavitat oral

7. Identificació a partir de restes cremades

8. Identificació a partir de l’estudi genètic

9. Anàlisi del context: Botànica i entomologia forense

10. Identificació en desastres de masses

*Llevat que les restriccions imposades per les autoritats sanitàries obliguin a una
priorització o reducció d’aquests continguts.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

— Classes teòriques: sessions de classes magistrals, amb documentació en PowerPoint. Les classes les imparteixen especialistes en cada matèria. 

— Programa de pràctiques: identificacions compartides amb el treball de camp i anàlisis del context físic.

—  Programa de visites optatives: assistència a una autòpsia i/o visita als laboratoris de la policia científica. 

— Treball tutoritzat / activitats dirigides: elaboració d’un informe antropològic de les restes obtingudes en la pràctica de camp (TiAC). Un professor de l’assignatura guia i assessora l’estudiant en la recerca i la interpretació.

 

En la mesura del que sigui possible, s’incorporarà la perspectiva de gènere en el desenvolupament i activitats de l’assignatura.

*La metodologia docent proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

— Assistència i participació a les classes: 50 %.

— Presentació del treball tutoritzat: 30 % de la nota final.

— Avaluació de les classes teoricopràctiques: 20 %

 

"L’avaluació proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

 

 

Utilització de l’anglès

 

Els materials de classe i les lectures recomanades estaran en anglès.