Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Tafonomia i Antropologia de Camp

Codi de l'assignatura: 568589

Curs acadŔmic: 2021-2022

Coordinaciˇ: Araceli Rosa De La Cruz

Departament: Facultat de Biologia

crŔdits: 2,5

Programa ˙nic: S

 

 

Justificaciˇ de l’assignatura en el mÓster

 

Els estudis d’antropologia necessiten un treball de camp molt acurat que permeti reconstruir l’escenari de forma total ja que la mateixa descoberta, excavació i/o recollida de mostres el modifica. Això és així tant si es tracta d’un cas arqueològic com forense. La fase de camp és, doncs, crítica per a un estudi antropològic correcte.

 

 

Coordinaciˇ UAB

 

Nuria Armentano Oller

A/e: nuria.armentano@uab.cat

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 62.5

 

Activitats presencials i/o no presencials

20

 

-  Sortida de camp

Presencial

 

20

Treball tutelat/dirigit

20

Aprenentatge aut˛nom

22.5

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 

 

Competències bàsiques

— Adquisició de coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals a l’hora de desenvolupar i/o aplicar idees, sovint en un context de recerca.

— Capacitat de comunicar les conclusions, i els coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

— Habilitats d’aprenentatge que permetin continuar estudiant d’una forma sobretot autodirigida o autònoma.

 

Competències generals

— Capacitat de comunicar-se, fer presentacions i redactar en anglès en el camp del màster.

— Mostra dels coneixements adequats i de la comprensió coherent i integradora que aporta l’antropologia biològica per identificar problemes, buscar solucions originals i aplicar-les en un context de recerca i en l’àmbit professional de les ciències biomèdiques, l’antropologia forense i/o l’evolució humana.

— Mostra d’una base tecnicometodològica sòlida per desenvolupar treballs de recerca en el camp de l’antropologia biològica i, en particular, per plantejar la redacció d’una tesi doctoral en l’àrea de coneixement esmentada.

— Capacitat de formular judicis sobre aspectes de recerca o antropologia biològica aplicada, especialment dins del marc de la formació de professionals que treballen en diversos sectors de l’Administració i de la docència.

— Capacitat d’assumir i aplicar els principis d’evolució biològica a la resolució de problemes i conflictes.

 

Competències específiques

— Ser capáz de realizar identificaciones individuales, tanto en el vivo como en el esqueleto. (Especialidad de Antropología Física y Forense).
— Ser capáz de gestionar Muestras museísticas. (Especialidad de Antropología Física y Forense).

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Proporcionar les eines bàsiques per a un estudi tafonòmic i antropològic de camp amb garanties a fi de poder interpretar correctament unes restes humanes.

— Obtenir la preparació per intervenir en una excavació de restes humanes

— Identificar els processos tafonòmics, tant en relació als efectes que s’observen com als agents productors.

— Portar a terme diagnòstics del perfil biològic al camp

— Identificar els casos de normalitat i patologies

— Capacitar per prendre mostres per a diferents analítiques fisico-químiques i moleculars

 

 

Blocs temÓtics

 

1. Localitzaciˇ de restes.

2. TŔcniques d’excavaciˇ de restes humanes

3. Tractaments in situ.

4. Recollida selectiva i classificaciˇ

5. Diagn˛stics en el camp

6. Valoraciˇ tafon˛mica

*Llevat que les restriccions imposades per les autoritats sanitÓries obliguin a una
prioritzaciˇ o reducciˇ d’aquests continguts.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

El curs s’imparteix de forma pràctica al Campus d’Arqueologia i Paleontologia de la UAB, concretament a la seu del Castell de Besora (https://www.uab.cat/web/seu-del-castell-de-besora/la-seu-del-castell-de-besora-1345766247066.html).

A través de l’estada durant una setmana al jaciment i del treball d’excavació s’obtindrà la formació pràctica en aquest aspectes. Les pràctiques realitzades al laboratori de camp durant les tardes complementaran aquelles habilitats més relacionades amb els diagnòstics i la conservació. També permetrà iniciar el guiatge del treball tutoritzat.

 

Treball tutoritzat / activitats dirigides

Elaboració d’un informe tafonòmic de les restes obtingudes en la pràctica de camp. Un professor de l’assignatura guia i assessora l’estudiant en la recerca i la interpretació.

 

En la mesura del que sigui possible, s’incorporarà la perspectiva de gènere en el desenvolupament i activitats de l’assignatura.

*La metodologia docent proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

— Assistència i participació en les excavacions i en laboratori de camp: 70 % de la nota final. Inclou: actitud, atenció, destresa, dedicació, precisió, treball en equip, agilitat per a solucionar problemes, aprenentatge de diagnòstics, 

— Presentació del treball tutoritzat: 30 % de la nota final en el que queda reflectit lo aprés en el curs

 

*L’avaluació proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

 

 

Utilitzaciˇ de l’anglŔs

 

- Materials elaborats per aquesta docència en anglès. La bibliografia serà preferentment en anglès 
- Treball de camp en castellà, català o anglès en funció de les necessitats de l’estudiant
- Seminari de presentació de resultats en anglès