Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Antropologia Demogràfica i Reconstrucció de Poblacions Antigues

Codi de l'assignatura: 568591

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Maria Esther Esteban Torne

Departament: Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals

crèdits: 2,5

Programa únic: S

 

 

Justificació

 

Des de l’antropologia biològica els estudis demogràfics i ecològics de les poblacions del passat presenten un interès creixent. Els antropòlegs han contribuït a la demografia amb mètodes i tècniques pròpies, que permeten abordar aspectes particulars de la dinàmica de les poblacions humanes.

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 62.5

 

Activitats presencials i/o no presencials

22

 

-  Teoria

Presencial

 

10

 

-  Pràctiques d'ordinadors

Presencial

 

6

 

-  Sortida cultural

Presencial

 

3

 

-  Seminari

Presencial

 

3

Treball tutelat/dirigit

16

Aprenentatge autònom

24.5

 

 

Competències que es desenvolupen

 

 

Competències bàsiques

— Adquisició de coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals a l’hora de desenvolupar i/o aplicar idees, sovint en un context de recerca.

— Capacitat d’aplicar els coneixements adquirits i de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l’àrea d’estudi.

— Capacitat d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels coneixements i judicis.

— Capacitat de comunicar les conclusions, i els coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

— Habilitats d’aprenentatge que permetin continuar estudiant d’una forma sobretot autodirigida o autònoma.

 

Competències generals

— Mostra dels coneixements adequats i de la comprensió coherent i integradora que aporta l’antropologia biològica per identificar problemes, buscar solucions originals i aplicar-les en un context de recerca i en l’àmbit professional de les ciències biomèdiques, l’antropologia forense i/o l’evolució humana.

— Capacitat de comunicar-se, fer presentacions i redactar en anglès en el camp del màster.

— Capacitat de formular judicis sobre aspectes de recerca o antropologia biològica aplicada, especialment dins del marc de la formació de professionals que treballen en diversos sectors de l’Administració i de la docència.

— Mostra d’una base tecnicometodològica sòlida per desenvolupar treballs de recerca en el camp de l’antropologia biològica i, en particular, per plantejar la redacció d’una tesi doctoral en l’àrea de coneixement esmentada.

— Capacitat d’assumir i aplicar els principis d’evolució biològica a la resolució de problemes i conflictes.

 

Competències específiques

— Capacitat d’analitzar numèricament la diversitat de les poblacions humanes i les implicacions biològiques i socials. 

— Capacitat de fer inferències evolutives a partir de la diversitat humana actual (especialitat d’Antropologia Física i Forense).

— Capacitat de recuperar dades d’arxius i registres (especialitat d’Antropologia Física i Forense).

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Oferir un marc en el qual encabir els estudis antropològics, coneixent la dinàmica de les poblacions humanes, a través de l’ús de fonts demogràfiques no convencionals.

— Aprendre a aplicar una orientació espaciotemporal en els estudis demogràfics, dimensió fonamental en la concepció evolutiva de l’estudi de les poblacions humanes.

— Desenvolupar la capacitat crítica i l’habilitat per utilitzar les perspectives teòriques i els conceptes bàsics de l’estudi de la biodiversitat humana.

— Aprofundir en el camp de la paleodemografia.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Teories de Població i mètodes demogràfics

*  L’Antropologia Demogràfica (AD); Mètodes utilitzats en AD; Els principals tipus d’anàlisi en AD; Models d’estructura de població; Poblacions teòriques estacionàries i poblacions reals; Mètodes indirectes d’anàlisi demogràfica; Dades paleodemogràfiques.

2. Dinàmica i creixement poblacional

*  Fertilitat, fecunditat, mortalitat i migració. Models de regulació demogràfica; Taxes de reproducció; Estratègies reproductores; Migracions

3. Demografia i Arqueologia: Poblacions i Ambient

*  Relació entre l’expansió poblacional i la innovació sociocultural. Les poblacions de caçadors-recol·lectors i agricultors com a model de poblacions paleolítiques i neolítiques.

4. Demografia i Arqueologia: Reconstrucció de poblacions antigues

*  Models de reconstrucció de poblacions humanes antigues. Taules de vida a paleodemografia. Contribució de Bocquet-Appel i Masset a la paleodemografia. Esperança de vida en paleodemografia.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Seminaris, Pràctiques i Sortida cultural*

Tres sessions pràctiques sobre continguts dels blocs temàtics amb treball en aula d’ordinadors i exercicis avaluables. Una sessió de seminari amb conferència convidada. S’organitza una sortida cultural (Demografia pels carrers de la Barcelona antiga) on es revisen en context alguns dels conceptes discutits a classe.

Treball tutoritzat / Activitats dirigides

Les activitats dirigides consistiran fonamentalment en consulta de conceptes, orientació en obtenció de material bibliogràfic o d’estudi i seguiment i discussió de treballs.

Llevat que les restriccions imposades per les autoritats sanitàries obliguin a una priorització o reducció d’aquests continguts.La metodologia docent proposada podria experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

  • Assistència amb aprofitament a les sessions presencials vinculades al temari, inclosa la sortida cultural (mínim 80 % de les sessions): 10 % de la nota final.

  • Treball específic de pràctiques: 30 % de la nota final.

  • Prova de síntesi: 60 % de la nota final.


L’avaluació proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.