Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Gens, Genomes i Poblacions

Codi de l'assignatura: 568592

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Maria Esther Esteban Torne

Departament: Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals

crèdits: 2,5

Programa únic: S

 

 

Justificació de l’assignatura en el màster

 

La generació massiva de dades sobre el genoma humà està portant a una revolució tant en les tècniques d’anàlisi com en el maneig i la interpretació dels resultats. Aquesta assignatura és una genètica de poblacions humanes amb metodologies i tècniques del segle XXI

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 62.5

 

Activitats presencials i/o no presencials

22

 

-  Teoria

Presencial

 

8

 

-  Pràctiques d'ordinadors

Presencial

 

10

 

-  Seminari

Presencial

 

4

Treball tutelat/dirigit

10

Aprenentatge autònom

30.5

 

 

Competències que es desenvolupen

 

 

Competències bàsiques

— Adquisició de coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals a l’hora de desenvolupar i/o aplicar idees, sovint en un context de recerca.

— Capacitat d’aplicar els coneixements adquirits i de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l’àrea d’estudi.

— Capacitat de comunicar les conclusions, i els coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

— Habilitats d’aprenentatge que permetin continuar estudiant d’una forma sobretot autodirigida o autònoma.

 

Competències generals

— Capacitat de comunicar-se, fer presentacions i redactar en anglès en el camp del màster.

— Mostra dels coneixements adequats i de la comprensió coherent i integradora que aporta l’antropologia biològica per identificar problemes, buscar solucions originals i aplicar-les en un context de recerca i en l’àmbit professional de les ciències biomèdiques, l’antropologia forense i/o l’evolució humana.

— Mostra d’una base tecnicometodològica sòlida per desenvolupar treballs de recerca en el camp de l’antropologia biològica i, en particular, per plantejar la redacció d’una tesi doctoral en l’àrea de coneixement esmentada.

— Capacitat d’assumir i aplicar els principis d’evolució biològica a la resolució de problemes i conflictes.

 

Competències específiques

— Capacitat d’analitzar numèricament la diversitat de les poblacions humanes i les implicacions biològiques i socials. 

— Capacitat de mesurar quantitativament la diversitat biològica de la nostra espècie.

— Capacitat de dissenyar estudis sobre la diversitat humana (especialitat de Diversitat Humana i Aplicacions Biomèdiques).

— Capacitat de manipular mostres humanes (especialitat de Diversitat Humana i Aplicacions Biomèdiques).

— Capacitat de fer determinacions moleculars i cromosòmiques per al diagnòstic i prevenció de malalties (especialitat de Diversitat Humana i Aplicacions Biomèdiques).

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer i saber accedir a tots els repositoris de dades genòmiques humanes.

— Aprofundir en la variabilitat de l’exoma i les regions no codificants.

— Debatre sobre el sentit actual del concepte raça i les seves implicacions genètiques, antropològiques, culturals i ètiques.

— Saber treballar amb programes de genètica de poblacions per a analitzar dades genètiques massives

 

 

Blocs temàtics

 

1. De la genètica poblacional a la genòmica poblacional. Panorama actual de la diversitat genètica de les poblacions humanes

2. Avenços i noves possibilitats d’interpretació de la diversitat genòmica poblacional

3. Patrons de variació en l’exoma i en regions no codificants: interès poblacional

4. Més enllà del concepte raça: entendre la variació genètica de les poblacions humanes a partir de les dades del nostre genoma

5. Pràctiques

*  Tema 1. Accés a les bases de dades genòmiques: consideracions ètiques, legals i logístiques

Tema 2. Els paràmetres clàssics de genètica de poblacions humanes

Tema 3. Inferències poblacionals de dades genòmiques

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Treball tutoritzat i activitats dirigides*
El professor guia i assessora en la preparació dels informes sobre les metodologies i interpretació crítica dels resultats obtinguts a les classes practiques que estaran relacionats amb el tema dels seminaris. Els alumnes preparen els seminaris, individualment en grups (màxim de dues persones), i els presenten per escrit (als professors) en format d’esborrany d’un article científic i oralment a la classe com a una Oral Presentation a un congrés. Tant la presentació de l’esborrany com la presentació oral seran en anglès. No cal tenir un gran nivell d’anglès sinó ganes d’aprendre i un nivell mig de llengua anglesa.

 

*Llevat que les restriccions imposades per les autoritats sanitàries obliguin a una priorització o reducció d’aquests continguts. La metodologia docent proposada podria experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

- Participació en classes teòriques i pràctiques: 10 % de la nota final  (assistència mínima 80% de les activitats).

- Tests de seguiment de classes teòriques i pràctiques: 20%

- Presentació del treball escrit: 40 % de la nota final

- Presentació Seminari: 30% de la nota final

L’avaluació proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.