Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Evolució Molecular

Codi de l'assignatura: 568596

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Araceli Rosa De La Cruz

Departament: Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals

crèdits: 2,5

Programa únic: S

 

 

Coordinació UAB

 

Cristina Santos

A/e: cristina.santos@uab.cat

 

 

Requisits

 

Es considera bàsic que els estudiants hagin entès perfectament els conceptes de genètica i estadística que s’imparteixen a les assignatures Complements Formatius I i del bloc obligatori del màster.

 

 

Justificació de l’assignatura en el màster

 

L’evolució molecular es pot definir com l’estudi dels patrons evolutius i dels processos que afecten els àcids nucleics i les proteïnes, així com l’ús d’aquestes molècules en estudis de filogènia, de genètica de poblacions, biogeografia, i altres branques d’investigació dins de l’antropologia biològica. Així, en el context del màster d’Antropologia Biològica, l’assignatura Evolució Molecular aporta els coneixements teòrics i pràctics necessaris per analitzar i interpretar dades de tipus molecular.

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 62.5

 

Activitats presencials i/o no presencials

16

 

-  Pràctiques d'ordinadors

Presencial

 

14

 

-  Seminari

Presencial

 

2

Treball tutelat/dirigit

16.5

Aprenentatge autònom

30

 

 

Competències que es desenvolupen

 

 

Competències bàsiques

— Adquisició de coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals a l’hora de desenvolupar i/o aplicar idees, sovint en un context de recerca.

— Capacitat d’aplicar els coneixements adquirits i de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l’àrea d’estudi.

— Capacitat de comunicar les conclusions, i els coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

— Habilitats d’aprenentatge que permetin continuar estudiant d’una forma sobretot autodirigida o autònoma.

 

Competències generals

— Capacitat de comunicar-se, fer presentacions i redactar en anglès en el camp del màster.

— Mostra dels coneixements adequats i de la comprensió coherent i integradora que aporta l’antropologia biològica per identificar problemes, buscar solucions originals i aplicar-les en un context de recerca i en l’àmbit professional de les ciències biomèdiques, l’antropologia forense i/o l’evolució humana.

— Mostra d’una base tecnicometodològica sòlida per desenvolupar treballs de recerca en el camp de l’antropologia biològica i, en particular, per plantejar la redacció d’una tesi doctoral en l’àrea de coneixement esmentada.

— Capacitat d’interrelacionar conceptes bàsics amb aplicacions metodològiques pràctiques.

— Capacitat d’assumir i aplicar els principis d’evolució biològica a la resolució de problemes i conflictes.

 

Competències específiques

— Capacitat d’analitzar numèricament la diversitat de les poblacions humanes i les implicacions biològiques i socials. 

—Capacitat de mesurar quantitativament la diversitat biològica de la nostra espècie.

— Capacitat de dissenyar estudis sobre la diversitat humana (especialitat de Diversitat Humana i Aplicacions Biomèdiques).

— Capacitat de manipular mostres humanes (especialitat de Diversitat Humana i Aplicacions Biomèdiques).

— Capacitat de fer determinacions moleculars i cromosòmiques per diagnosticar i prevenir malalties (especialitat de Diversitat Humana i Aplicacions Biomèdiques).

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Comprendre els fonaments de l’evolució de DNA, RNA i proteïnes.

— Comprendre com les dades genètiques es poden aplicar per resoldre problemes de la biologia evolutiva i de la biologia de poblacions humanes.

— Desenvolupar habilitats pràctiques en la utilització de programes d’anàlisi de dades molecular.

 

 

Blocs temàtics

 

Mètodes filogenètics

*  Arbres filogenètics de màxima parsimònia i màxima versemblança; Distàncies genètiques entre seqüència i entre poblacions; Networks.

Mutació i dany molecular

Seminari Selecció Natural: Estimacions a escala molecular

*  *Llevat que les restriccions imposades per les autoritats sanitàries obliguin a una
priorització o reducció d’aquests continguts.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Classes pràctiques 

Sessions a l’aula d’ordinadors, amb documentació en PowerPoint, Excel, etc.

Es fan servir diferents programes d’anàlisi de dades.

Treball tutoritzat i activitats dirigides 

El professor de l’assignatura guia i assessora en la preparació dels seminaris i treballs.

En la mesura del que sigui possible, s’incorporarà la perspectiva de gènere en el desenvolupament i activitats de l’assignatura.

*La metodologia docent proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

— Assistència i participació en les sessions de seminaris i pràctiques: 10 % de la nota final. 

— Sinopsi crítica del seminari: 40 % de la nota final (individual; màxim una pàgina). 

— Prova de síntesi: 50 % de la nota final.

Es valorarà positivament la utilització de la llengua anglesa: els estudiants que facin la sinopsis i/o la prova de de síntesi en anglès se li donarà una bonificació que pot anar fins a 1 punt de la nota final   

*L’avaluació proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

 

 

Utilització de l’anglès

 

L’assignatura es farà en anglès.