Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Genètica del Càncer

Codi de l'assignatura: 568597

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Araceli Rosa De La Cruz

Departament: Facultat de Biologia

crèdits: 2,5

Programa únic: S

 

 

Justificació

 

Com que alguns conceptes més generals s’han vist en l’assignatura Biodiversitat Humana II, en aquesta assignatura es tracten de forma més profunda les característiques de la cèl·lula tumoral. S’explica la base genètica d’algunes neoplàsies hematològiques i tumors sòlids, així com les metodologies més actuals per estudiar el genoma de la cèl·lula tumoral.

 

 

Coordinació UAB

 

Gemma Armengol Rosell

A/e: gemma.armengol@uab.cat

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 62.5

 

Activitats presencials i/o no presencials

16

 

-  Teoria

Presencial

 

11

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial

 

2

 

-  Seminari

Presencial

 

3

Treball tutelat/dirigit

16.5

Aprenentatge autònom

30

 

 

Competències que es desenvolupen

 

 

Competències bàsiques

— Adquisició de coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals a l’hora de desenvolupar i/o aplicar idees, sovint en un context de recerca.

— Capacitat d’aplicar els coneixements adquirits i de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l’àrea d’estudi.

— Capacitat d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels coneixements i judicis.

— Capacitat de comunicar les conclusions, i els coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats

— Habilitats d’aprenentatge que permetin continuar estudiant d’una forma sobretot autodirigida o autònoma.

 

Competències generals  

— Mostra d’una base tecnicometodològica sòlida per desenvolupar treballs de recerca en el camp de l’antropologia biològica i, en particular, per plantejar la redacció d’una tesi doctoral en l’àrea de coneixement esmentada.

— Capacitat de formular judicis sobre aspectes de recerca o antropologia biològica aplicada, especialment dins del marc de la formació de professionals que treballen en diversos sectors de l’Administració i de la docència.

— Capacitat d’assumir i aplicar els principis d’evolució biològica a la resolució de problemes i conflictes.

 

Competències específiques

— Capacitat de dissenyar estudis sobre la diversitat humana (especialitat de Diversitat Humana i Aplicacions Biomèdiques).

— Capacitat de valorar l’efecte de nous entorns sobre la salut de les poblacions humanes (especialitat de Diversitat Humana i Aplicacions Biomèdiques).

— Capacitat de redactar informes orientats a institucions o peritatges en els àmbits social, politicopoblacional i de salut pública, entre d’altres.

— Capacitat de manipular mostres humanes (especialitat de Diversitat Humana i Aplicacions Biomèdiques).

— Capacitat de fer determinacions moleculars i cromosòmiques per al diagnòstic i prevenció de malalties (especialitat de Diversitat Humana i Aplicacions Biomèdiques).

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Aprendre que el genoma de la cèl·lula tumoral és inestable i conèixer quines són les causes d’aquesta inestabilitat.

— Conèixer la genètica de les neoplàsies hematològiques i les seves aplicacions en el diagnòstic, pronòstic i seguiment.

— Conèixer la genètica dels tumors sòlids.

— Aprendre diferents mètodes específics per a l’anàlisi del genoma de la cèl·lula tumoral i la seva expressió.

 

 

Blocs temàtics

 

1. El genoma inestable de la cèl·lula tumoral. Disfunció telomèrica i inestabilitat cromosòmica.

2. Genètica de les neoplàsies hematològiques.

*  Leucèmies agudes. Exemple: leucèmia limfoblàstica aguda.

Leucèmies cròniques. Exemple: leucèmia limfocítica crònica.

3. Genètica dels tumors sòlids mesenquimàtics i tumors sòlids epitelials. El model del càncer de colon.

4. Metodologia per a l’anàlisi del genoma, transcriptoma i metiloma de la cèl·lula tumoral.

5. Observació i valoració de les alteracions genètiques més freqüents en leucèmies (bandes G i FISH).*  *Llevat que les restriccions imposades per les autoritats sanitàries obliguin a una
priorització o reducció d’aquests continguts.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

 

Classes magistrals

Sessions de classes magistrals, amb documentació en PowerPoint, amb participació activa de l’alumnat.

 

Seminaris i pràctiques

Es complementa el programa de les classes teòriques amb tres hores de seminaris basats en la discussió d’articles i/o de casos pràctics o xerrades de professionals de laboratoris de referència dedicats a l’anàlisi d’alteracions genètiques tumorals. També es complementa la teoria amb dues hores de pràctiques de laboratori.

 

Treball autònom

L’alumnat haurà de fer algunes activitats de treball autònom basat en les sessions presencials. P.ex. discussió d’articles científics relacionats amb el temari de l’assignatura.

 

En la mesura del que sigui possible, s’incorporarà la perspectiva de gènere en el desenvolupament i activitats de l’assignatura.

*La metodologia docent proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

— Prova de síntesi: 70 % de la nota final.

— Assistència i participació activa a les classes i totes les activitats programades: 10 % de la nota final.

— Presentació del treball tutoritzat: 20 % de la nota final.

 

*L’avaluació proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

 

 

Utilització de l’anglès

 

Els materials de classe i les lectures recomanades estaran en anglès.