Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Genètica Forense

Codi de l'assignatura: 568598

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Araceli Rosa De La Cruz

Departament: Facultat de Biologia

crèdits: 2,5

Programa únic: S

 

 

Coordinació UAB

 

Assumpció Malgosa

A/e: assumpcio.malgosa@uab.cat

 

 

Requisits

 

Es considera bàsic que els estudiants entenguin perfectament els conceptes genètics i estadístics que s’imparteixen en les assignatures de Complements Formatius I i del bloc obligatori del màster.

 

 

Justificació

 

L’ADN es va introduir per primera vegada com a prova en el sistema judicial dels Estats Units el 1987. Des de llavors, la tecnologia de l’ADN s’ha convertit en una eina d’anàlisi cada vegada més potent per identificar o descartar els individus com a autors d’un delicte quan les proves biològiques com la saliva, el teixit, la sang, els cabells o semen es deixen en l’escena del crim. En altres contextos, l’ADN pot proporcionar pistes importants per a la investigació per resoldre els problemes d’identificació humana.

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 62.5

 

Activitats presencials i/o no presencials

20

 

-  Teoria

Presencial

 

9

 

-  Pràctiques d'ordinadors

Presencial

 

4

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial

 

6

 

-  Seminari

Presencial

 

1

Treball tutelat/dirigit

16.5

Aprenentatge autònom

26

 

 

Competències que es desenvolupen

 

— Capacitat d’aplicar els coneixements adquirits i de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l’àrea d’estudi.

— Capacitat d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels coneixements i judicis.

— Habilitats d’aprenentatge que permetin continuar estudiant d’una forma sobretot autodirigida o autònoma.

— Capacitat de comunicar-se, fer presentacions i redactar en anglès en el context del màster.

— Mostra dels coneixements adequats i de la comprensió coherent i integradora que aporta l’antropologia biològica per identificar problemes, buscar solucions originals i aplicar-les en un context de recerca i en l’àmbit professional de les ciències biomèdiques, l’antropologia forense i/o l’evolució humana.

— Mostra d’una base tecnicometodològica sòlida per desenvolupar treballs de recerca en el camp de l’antropologia biològica i, en particular, per plantejar la redacció d’una tesi doctoral en l’àrea de coneixement esmentada.

— Mostra de les habilitats tècniques i manuals necessàries per exercir l’especialitat.

— Capacitat d’argumentar i defensar punts de vista biològics en la interpretació de l’ésser humà i el seu entorn, aplicant-hi les premisses de l’antropologia biològica.

— Capacitat de redactar informes prospectius sobre la diversitat biològica humana.

— Capacitat de detectar problemes associats als canvis poblacionals i de dissenyar alternatives.

 

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Proporcionar a l’estudiant les eines bàsiques per:

— Conèixer les qüestions pràctiques quant a tractament físic de la mostra.

— Utilitzar els principals marcadors útils en el diagnòstic forense.

— Fer diagnòstics que permetin establir un perfil genètic mitjançant pràctiques de laboratori, l’ús de les eines informàtiques i les bases de dades.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Classes teòriques

*  — Introducció a la genètica forense 


— Material biològic: recol·lecció, caracterització i emmagatzemament 

— El laboratori d’ADN forense 

— Danys post mortem: problemàtica dels processos d’extracció i amplificació en mostres degradades 

— Principals marcadors usats en identificació. Ús d’equips forenses. Mestissatge 

— Genètica forense no humana 

— Estadística aplicada a la genètica forense (teórico-práctica) 

— Control de qualitat. Bones pràctiques en genètica forense (teórico-práctica)

— Genòmica forense

2. Classes pràctiques d’ordinador i laboratori

*  Pràctiques d’ordinador (4 hores) 

— Detecció de barreges de STR i seqüències de mtDNA. Valoració estadística 

— Bases de dades forenses. Aplicacions DVI (Disaster Victim Identification) 

  

Pràctiques de laboratori (6 hores) 

— Extracció, amplificació i anàlisi d’ADN de mostres humanes 

 

*Llevat que les restriccions imposades per les autoritats sanitàries obliguin a una
priorització o reducció d’aquests continguts.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

— Classes teòriques. 

— Programa de seminaris: es reserven dues hores per a un seminari d’un investigador visitant, sobre temes relacionats amb la genètica forense. 

— Programa de pràctiques: algunes de les classes són teoricopràctiques, mentre que també hi ha sessions eminentment pràctiques. 

— Treball tutoritzat i activitats dirigides: Informe d’identificació genètica  sobre una problemàtica que se li planteja a l’alumne, des de la seva aplicació en el laboratori, fins a la seva interpretació.

 

En la mesura del que sigui possible, s’incorporarà la perspectiva de gènere en el desenvolupament i activitats de l’assignatura.

*La metodologia docent proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

— Prova de síntesi: 40 % de la nota final.

— Preparació i presentació del treball tutoritzat: 50 % de la nota final.

— Assistència i participació en les classes teoricopràctiques: 10 % de la nota final.

 

*L’avaluació proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

 

 

Utilització de l’anglès

 

Els materials de classe i les lectures recomanades estaran en anglès. Les classes pràctiques i 4 hores de teoria es faran en anglès.