Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Ambient, Població i Malalties Emergents

Codi de l'assignatura: 568600

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Georgios Athanasiadis

Departament: Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals

crèdits: 2,5

Programa únic: S

 

 

Justificació

 

L’emergència de la malaltia en les poblacions humanes actuals és un fenomen altament dinàmic i profundament lligat a les condicions socioeconòmiques de les societats. Aquestes condicions defineixen la veritable ecologia de la salut i de la malaltia, així com la qualitat de vida i les principals causes de mortalitat dels éssers humans, amb les implicacions ètiques corresponents. L’estudi de les malalties emergents constitueix un model de recerca interdisciplinari en el qual s’incorporen variables econòmiques, mediambientals, genètiques i culturals, que ens permet la investigació profunda del fenomen natural d’emmalaltir.

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 62.5

 

Activitats presencials i/o no presencials

22

 

-  Teoria

Presencial

 

18

 

-  Seminari

Presencial

 

4

Treball tutelat/dirigit

10

Aprenentatge autònom

30.5

 

 

Competències que es desenvolupen

 

— Capacitat d’aplicar els coneixements adquirits i capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d’estudi.

— Capacitat d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels seus coneixements i judicis.

— Habilitats d’aprenentatge que permetin continuar estudiant d’una forma que ha de ser en gran manera autodirigida o autònoma.

— Capacitat de comunicar-se, fer presentacions i redactar en anglès en el context del màster.

— Mostra dels coneixements adequats i de la la comprensió coherent i integradora que aporta l’antropologia biològica per identificar problemes, buscar solucions originals i aplicar-les en un context de recerca i en l’àmbit professional de les ciències biomèdiques, l’antropologia forense i/o l’evolució humana.  

— Capacitat de disposar d’una base tecnicometodològica sòlida per desenvolupar treballs de recerca en el camp de l’antropologia biològica i, particularment, per plantejar una tesi doctoral dins d’aquest camp.

— Mostra de les habilitats tècniques i manuals necessàries per exercir l’especialitat.

— Capacitat d’argumentar i defensar punts de vista biològics en la interpretació de l’ésser humà i el seu entorn, aplicant-hi les premisses de l’antropologia biològica.

— Capacitat de fer informes prospectius sobre la diversitat biològica humana.

— Capacitat de detectar problemes associats als canvis poblacionals i de dissenyar alternatives.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Entendre la relació entre ambient i malaltia a les poblacions humanes.

— Identificar quina ha estat la distribució de les malalties en el present i el passat de les poblacions humanes i identificar factors relacionats amb els canvis d’aquesta distribució.

— Fer prediccions sobre les poblacions i l’ecologia humana del segle XXI.

 

 

Blocs temàtics

 

1. El binomi salut-malaltia a l’espècie humana

*  Història natural de la malaltia i factors dinamitzadors. Perspectiva històrica de la demografia europea i l’epidemiologia dels segles XV al XX

2. La complexitat dels mecanismes i causes de malaltia: el model BEINGS i la distribució de la malaltia

3. L’ecologia humana del segle xxi

*  Canvis ambientals als quals s’enfronten individus i poblacions: clima, nutrició, creixement i envelliment demogràfic, mobilitat i globalització

4. Com seran les poblacions del segle xxi?

*  Envelliment del Primer Món, expansió de les poblacions amb economia emergent, transició epidemiològica a l’Àfrica, conseqüències de catàstrofes humanitàries

5. Característiques socioeconòmiques de les poblacions actuals rellevants per a la malaltia

*  The 2012 Burden World Disease

6. Societats del segle xxi i les noves malalties emergents

*  Models i projeccions. La variabilitat genètica i la seva interacció amb els canvis ambientals: processos adaptatius i de selecció per comprendre l’emergència de noves malalties

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

— Classes teòriques.

Seminaris: s’imparteixen dues o tres conferències sobre temes afins a l’assignatura. Es demana la participació en el debat generat per la conferència. Els estudiants preparen seminaris basats en propostes del professorat o pròpies sobre temes afins a l’assignatura.

 

Perspectiva de gènere

En la mesura del que sigui possible, s’incorporarà la perspectiva de gènere en el desenvolupament i activitats de l’assignatura.

 

La metodologia docent proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

— Prova de síntesi basada en continguts de les classes teòriques i els seminaris preparats pels alumnes: 70 % de la nota final.

— Seminaris: 20 % de la nota final.

— Assistència amb aprofitament a totes les activitats: 10 % de la nota final.

 

L’avaluació proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.