Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Biologia Cel·lular i Molecular de la Neurona

Codi de l'assignatura: 568665

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Jesus Mariano Ureña Bares

Departament: Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia

crèdits: 3

Programa únic: No definit

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

20

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

20

 

(Classes magistrals: sessions de 2 h.)

Treball tutelat/dirigit

25

Aprenentatge autònom

30

 

 

Competències que es desenvolupen

 

• Capacitat per descriure les bases generals de la biologia cel·lular de les neurones, les principals molècules implicades en les distintes fases de l’activitat neuronal, així com la regulació dels gens que hi participen i les seves conseqüències.

• Recerca d’informació bibliogràfica i per Internet.

• Revisió i crítica d’articles científics.

• Discussió científica.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

• Conèixer l’estructura i variabilitat neuronal i glial.

• Conèixer la biologia del citoesquelet neuronal, les molècules implicades i les funcions fetes.

• Conèixer alguns aspectes bàsics dels fenòmens de transport intracel·lular i de formació de la polaritat

neuronal.

• Conèixer els mecanismes principals de senyalització intracel·lular a les neurones.

• Conèixer els principals factors neurotròfics i els seus receptors i efectes.

• Conèixer els factors principals relacionats amb els mecanismes de mort cel·lular programada (apoptosi) a les neurones.

• Conèixer els processos de síntesi, maduració i direccionament de proteïnes a les neurones.

• Conèixer els principals mecanismes implicats en la regulació de la transcripció i de la traducció local a les neurones.

• Conèixer els processos de la dinàmica mitocondrial en la neurodegeneració.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Programa

*  1. Compartimentació de la neurona. Tipologia de la neurona. Estructura i funció del soma neuronal, de les dendrites i els axons. Dr. N. Garcia, URV

2. Citoesquelet neuronal, polaritat i transport neuronal. Dr. Ll Pujadas, UB

3. Factors tròfics neuronals i receptors. Dr. T. Cotrufo,

4. Mecanismes de senyalització intracel·lular a la neurona. Dr. M. A. Lanuza, URV

5. Síntesi i targeting de proteïnes a la neurona. Dr. F.Ulloa, UB

6. Regulació de la transcripció i traducció per activitat neuronal. Dr. J. M. Ureña, UB

7. Remodelling the microtubule cytoskeleton during neuronal development: learning from mitosis... Dr. Jens Luders, Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona (IRB

8. Mecanismes d’apoptosi a la neurona. Dr. J. López Soriano Vall d’Hebron Institute of Research (VHIR)Barcelona

9. Mitochondrial dynamics in neurodegeneration.. Dr. F. X. Soriano, UB

10. Mechanisms of cerebral plasticity in the adult brain. Dr. Y. Manso. Ciberned

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

• Classes magistrals: el professor presenta els temes inclosos en els blocs teòrics de l’assignatura.

• Pràctiques: no se’n fan.

• Seminaris: no se’n fan.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

S’avaluen els coneixements adquirits, així com l’assistència i un treball.

• examen (prova d’elecció múltiple): 60 %

• assistència: 20 %

• treball: 20 %