Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Neurotransmissió

Codi de l'assignatura: 568666

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Artur Llobet Berenguer

Departament: Departament de Patologia i Terapèutica Experimental

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

25

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

25

Treball tutelat/dirigit

25

Aprenentatge autònom

25

 

 

Competències que es desenvolupen

 

— Capacitat de comprendre i expressar oralment i per escrit la terminologia especialitzada i capacitat de cercar, usar i integrar la informació.

— Adquisició de coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals a l’hora de desenvolupar o aplicar idees, sovint en un context d’investigació.

— Capacitat d’elaborar i interpretar adequadament les dades que s’obtenen en la recerca.

— Capacitat d’obtenir informació i interpretar resultats experimentals.

— Capacitat per buscar, obtenir, organitzar i interpretar informació en neurociències a les bases de dades, revistes impreses i en línia, i en fonts diverses, com ara congressos nacionals i internacionals. Coneixement de les principals organitzacions científiques relacionades amb les neurociències.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Adquirir coneixements de la localització, l’estructura i el funcionament de les sinapsis neuronals.

— Conèixer els tipus de transmissió sinàptica.

— Conèixer el mecanisme de la transmissió química: mecanismes de la síntesi i secreció dels neurotransmissors.

— Saber quina és l’acció dels neurotransmissors sobre els seus receptors, aproximació química, funcional i farmacològica.

— Adquirir coneixements sobre els neurotransmissors més importants en l’espècie humana i saber fer una aproximació elemental al seu rol en la patologia.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Programa

*  1. Organització i estructura de les sinapsis

2. Canals iònics. Estructura i funcionament

3. El calci, senyal implicat en la neurosecreció

4. La secreció dels neurotransmissors. El cicle vesicular

5. Els receptors i els mecanismes de transducció

6. Els neurotransmissors. El sistema colinèrgic

7. Els neurotransmissors. Les catecolamines

8. Els neurotransmissors. La serotonina i la histamina

9. Els neurotransmissors. El sistema glutamatèrgic

10. Els neurotransmissors. Els sistemes gabaèrgic i glicinèrgic

11. Els neurotransmissors. Els neuropèptids

12. Els neurotransmissors. Senyalització purinèrgica

13. Altres neurotransmissors. Òxid nítric, cannabinoides, etc.

14. Bases electrofisiològiques de la transmissió sinàptica

15. Plasticitat sinàptica

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Activitats presencials
Classes magistrals: el professor presenta els temes inclosos en els blocs teòrics de l’assignatura.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

— assistència: 30 %

— qüestionaris al Campus Virtual: 10 %

— prova de síntesi: 60 %

 

Avaluació única

L’avaluació única consisteix en una prova de síntesi escrita (quinze preguntes tipus test). S’ha d’obtenir una nota igual o superior a 4 perquè faci mitjana amb les altres notes.