Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Bases Fisiopatològiques de les Malalties Neurològiques i Psiquiàtriques

Codi de l'assignatura: 568667

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Esther Perez Navarro

Departament: Departament de Biomedicina

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Consideracions prèvies

 

 

I. Fisiopatologia de les malalties neurològiques

1. Introducció (1 h)

2. Clínica, epidemiologia i tractament de la malaltia d’Alzheimer (2 h)

3. Mecanismes cel·lulars, moleculars i genètics de la malaltia d’Alzheimer (1 h)

4. Clínica, epidemiologia i tractament de la malaltia de Parkinson (2 h)

5. Mecanismes moleculars de mort neuronal en la malaltia de Parkinson (1 h)

6. Bases moleculars i neuropatologia en les malalties priòniques (1 h)

7. Neuropatologia de les demències frontotemporals o taupaties que no són l’Alzheimer (1 h)

8. Bases moleculars i models per estudiar la malaltia de Huntington (2 h)

9. Característiques moleculars i patològiques de l’esclerosi lateral amiotròfica i l’esclerosi múltiple (2 h)

10. Neuroinflamació en les malalties neurodegeneratives (1 h)

 

II. Fisiopatologia de les malalties psiquiàtriques

11. El diagnòstic en psiquiatria i la investigació bàsica en neurociències: definició dels fenotips des d’abordatges categorials dimensionals. Esquizofrènia, trastorn bipolar i depressió (2 h)

12. Epidemiologia, factors de risc i models etiopatogènics en les malalties mentals (1 h)

13. Endofenotips i investigació de les bases genètiques de les psicosis (1 h)

14. Desenvolupament i gens candidats en l’esquizofrènia (1 h)

15. Bases genètiques de la depressió i mecanismes d’interacció gen-ambient (1 h)

16. Principis bàsics de recerca farmacogenètica en malaltia mental (1 h)

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

25

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

25

Treball tutelat/dirigit

25

Aprenentatge autònom

25

 

 

Competències que es desenvolupen

 

 

Bàsiques

• Mostra de coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals a l’hora de desenvolupar i/o aplicar idees, sovint en un context d’investigació.

• Capacitat d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels seus coneixements i judicis.

• Habilitats d’aprenentatge que permetin als estudiants continuar estudiant d’una manera que ha de ser majoritàriament autodirigida o autònoma.

 

Generals

• Capacitat de parlar bé en públic.

• Capacitat d’aplicar el mètode científic, el pensament creatiu, lògic i crític en l’àmbit dels diferents camps de les neurociències.

• Capacitat de comunicar els resultats, emprant els diferents mitjans de difusió sent conscient de les seves limitacions.

 

Específiques

• Capacitat per buscar, obtenir, organitzar i interpretar informació sobre les neurociències en bases de dades, revistes impreses i en línia, i en fonts diverses, com ara congressos nacionals i internacionals. Conèixer les principals organitzacions científiques relacionades amb les neurociències.

• Mostra de coneixements sobre les bases cel·lulars d’algunes de les malalties neurològiques i psiquiàtriques.

• Capacitat per aplicar les teràpies actuals i les que estan en estudi per tractar les malalties neurològiques i psiquiàtriques.

• Mostra de coneixements sobre models animals que reprodueixen el funcionament normal i patològic d’algunes regions o molècules del sistema nerviós humà.

• Capacitat per integrar coneixements moleculars i cel·lulars per abordar aspectes com ara la fisiopatologia, la prevenció i/o el tractament de malalties relacionades amb el sistema nerviós.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

• Introduir-se en els principals models etiopatogènics de les malalties neurològiques i mentals, així com en el tractament farmacològic actual.

• Fer una aproximació al coneixement específic dels diferents mecanismes fisiopatològics reconeguts en aquestes patologies, així com als aspectes metodològics concrets i les tècniques moleculars més rellevants per investigar-les.

• Transmetre una visió integradora de la recerca bàsica en les malalties neurològiques i mentals, com ara trastorns amb interaccions complexes entre gens i ambient.

 

 

Blocs temàtics

 

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Classes magistrals. Presentació dels temes inclosos en els blocs teòrics de l’assignatura. Les classes magistrals les imparteixen especialistes en els temes (clínics i investigadors que centren la seva recerca en els temes concrets).

Seminaris. Per saber si s’ha assolit la capacitat de sintetitzar, extraure la informació important i discutir els articles científics, s’ha de fer una breu exposició oral (elaborada en grups de dues o tres persones) sobre un tema que s’escull lliurement relacionat amb els continguts de l’assignatura.

Activitats tutoritzades. Preparació del treball de curs. Preparació de l’exposició oral.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

S’avaluen els coneixements adquirits, així com l’assistència i la redacció d’un treball. Per superar l’assignatura és necessari aconseguir un mínim de 4 punts en la prova de síntesi.

Avaluació única

• Prova de síntesi escrita: 60 % de la nota final. Vint preguntes de tipus test amb quatre opcions de resposta (les incorrectes resten 0,33).

Avaluació continuada

• Assistència a classe: 20 %.

• Treball de curs (exposició oral): 20 %.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

La bibliografia per cada tema serà proporcionada en cadascuna de les classes magistrals.

Seran articles científics relacionats amb cada tema tractat i revisions bibliogràfiques de revistes

internacionals de neurociències com: Trends in Neuroscience, Neuron, Nature Reviews in

Neuroscience, Current Opinion in Neurobiology, Annual Reviews in Neuroscience, etc

Revista

Trends in Neuroscience  Enllaç

Neuron  Enllaç

Nature Reviews in Neuroscience  Enllaç

Current Opinion in Neurobiology  Enllaç

Annual Reviews in Neuroscience  Enllaç