Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Neuroimatge i Cognició en Patologia Humana

Codi de l'assignatura: 568670

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Carme Junqué Plaja

Departament: Departament de Medicina

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

25

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

25

Treball tutelat/dirigit

25

Aprenentatge autònom

25

 

 

Competències que es desenvolupen

 

 

Competències bàsiques

• Capacitat d’aplicar els coneixements adquirits i capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d’estudi.

• Capacitat d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels seus coneixements i judicis.

• Capacitat de comunicar, per escrit i oralment, les conclusions, els coneixements i les raons últimes que els sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

 

Competències generals

• Capacitat d’argumentar la transversalitat de coneixements dels científics, per garantir una visió multidisciplinària de les neurociències.

• Capacitat d’aplicar el mètode científic, el pensament creatiu, lògic i crític en l’àmbit dels diferents camps de les neurociències.

 

Competències específiques

• Habilitat per interpretar imatges de teixit nerviós.

• Capacitat per descriure l’aplicació dels mètodes analítics de la neuroimatge.

• Capacitat per analitzar i interpretar les dades de neuroimatge.

• Mostra de coneixements sobre les bases anatòmiques i funcionals dels processos cognitius.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

• Conèixer les principals disfuncions cognitives observades en malalties neurològiques i psiquiàtriques i els seus correlats anatomofuncionals.

• Conèixer l’aplicació dels mètodes d’anàlisi de neuroimatge estructural i funcional usats en la recerca de les disfuncions cognitives produïdes per lesions o disfuncions del sistema nerviós central.

• Saber descriure el desenvolupament i els canvis en les funcions cognitives relacionats amb l’edat.

• Saber interpretar les dades de neuroimatge en la recerca en psiquiatria i neurologia.

• Comprendre les raons d’originalitat en el context de la recerca en neuroimatge dirigida a esbrinar els correlats anatomofuncionals de les disfuncions cognitives en malalties neurològiques i psiquiàtriques.

• Conèixer l’ús dels atles de localització anatòmica d’imatges de ressonància magnètica.

• Conèixer les disfuncions de la connectivitat cerebral i les seves repercussions en la conducta i la cognició.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Programa

*  Classes magistrals
I. Aspectes generals 

Aplicacions de la ressonància magnètica en la recerca clínica de les malalties de l’SNC (2)


La localització cerebral de funcions cognitives i exploració neuropsicològica (1)


Anàlisis de ressonància magnètica estructural en patologies neurològiques i psiquiàtriques (1)


Ressonància magnètica funcional (1) 

 
II. Envelliment i processos degeneratius 

Canvis estructurals i funcionals en l’envelliment (1)


Deteriorament cognitiu d’origen vascular i demència  vascular  (1) 

Patrons cognitius de les demències i els seus correlats (1) 

III. Alteracions en estructura i funció en patologies psiquiàtriques 

Esquizofrènia (1) 

Trastorns depressius (1) 

Trastorns obsessivocompulsius (1)

IV. Reorganització cerebral i recuperació de funcions 

Plasticitat i reorganització postlesional (1) 

Estimulació transcranial magnètica i elèctrica (1) 

Rehabilitació neurocognitiva (1) 

 Seminaris 

I. Debat sobre diferents articles especialitzats 

II. Correlats anatomofuncionals 

Malalties neurològiques (2) 

Malalties psiquiàtriques (2) 

Plasticitat (2)

 

 

Metodologia i activitats formatives

 


Activitats presencials
• Classes magistrals. El professor presenta els temes inclosos en els blocs teòrics de l’assignatura.

• Seminaris. S’organitzen equips de cinc o sis alumnes que preparen la presentació d’un article recent publicat sobre les temàtiques descrites. A partir d’aquesta exposició, s’obre un debat amb la resta d’alumnes.

Activitats tutoritzades

Es preparen els seminaris i s’orienta pel que fa a les lectures complementàries.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

S’avaluen els coneixements teòrics i pràctics adquirits, així com l’assistència, la participació en les activitats i les habilitats assolides:

• prova de síntesi: 60 %

• assistència a classe: 20 %

• treball: 20 %

Qualificacions: 0-4,9, suspens; 5-6,9, aprovat; 7-8,9, notable i 9-10, excel·lent.

Hi ha una prova de reavaluació.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Junqué C, Barroso J. Manual de Neuropsicología. Madrid: Sintesis 2009.  Enllaç

Bruna O, Roig T, Puyuelo M, Junqué C y Ruano A. Rehabilitación neuropsicológica. Barcelona Elsevier Masson 2011

 

Jenkinson M, Chappell M- Introduction to neuroimaging analysis  New York, NY : Oxford University Press, [2017]
Disponible a Campus Clínic (616-073 JEN)

Janine Bijsterbosch, Stephen Smith, Christian Beckmann. An introduction to resting state fMRI functional connectivity  New York, NY : Oxford University Press, 2017 First edition
Disponible a Campus Clínic (616.8:577 BIJ)