Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Treball Final de MÓster

Codi de l'assignatura: 568671

Curs acadŔmic: 2021-2022

Coordinaciˇ: Ester Verdaguer Cardona

Departament: Departament de Patologia i TerapŔutica Experimental

crŔdits: 17

Programa ˙nic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 425

 

Activitats presencials i/o no presencials

300

 

-  PrÓctiques de laboratori

Presencial i no presencial

 

300

Aprenentatge aut˛nom

125

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 

 

Bàsiques

• Capacitat d’aplicar els coneixements adquirits i de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l’àrea d’estudi.

• Capacitat de comunicar les conclusions, i els coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

• Habilitats d’aprenentatge que permetin continuar estudiant d’una forma que ha de ser en gran manera autodirigida o autònoma.

 

Generals

• Capacitat de parlar bé en públic.

• Capacitat d’integrar coneixements moleculars i cel·lulars actualitzats per abordar aspectes com la fisiopatologia, prevenció i/o tractament de les malalties relacionades amb el sistema nerviós.

• Capacitat de comunicar els resultats, emprant els diferents mitjans de difusió amb coneixement de les seves limitacions.

 

Específiques

• Capacitat de buscar, obtenir, organitzar i interpretar informació en neurociències a les bases de dades, revistes impreses i en línia, i en fonts diverses, com ara congressos nacionals i internacionals. Coneixement de les principals organitzacions científiques relacionades amb les neurociències.

• Adquisició de la informació científica en l’àmbit de les neurociències que permeti exercir de pont entre la recerca bàsica i la clínica, i que faciliti la translació dels nous coneixements als pacients.

• Mostra d’expertesa en l’àmbit neurocientífic amb motivació per exercir com a docents universitaris.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

L’objectiu principal de Treball Final de Màster de Neurociències és la formació dels estudiants en l’àmbit de la recerca, és a dir, proporcionar les eines perquè aprenguin com es dissenya i desenvolupa un treball de recerca: (1) hipòtesi de treball i objectius; (2) quines eines s’apliquen per desenvolupar els objectius fixats (tècniques); (3) com s’interpreten els resultats i què suposen per a l’avanç del coneixement en un camp de recerca concret. Durant la redacció d’aquest treball els estudiants posen en pràctica molts dels coneixements teòrics que han adquirit durant les sessions teòriques. Aprenen a dur a terme els experiments i analitzar i interpretar els resultats. Aquests coneixements els han de plasmar en una memòria escrita del treball experimental i en una defensa oral (presentació dels resultats i discussió) davant d’un tribunal compost per tres experts en el camp de les neurociències.

 

 

Blocs temÓtics

 

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Els estudiants han de fer un treball de recerca concret en qualsevol de les disciplines de les neurociències.

Disposen de la informació sobre les línies de recerca que s’ofereixen a la pàgina web del màster: www.ub.edu/estudis/mastersuniversitaris/neurociencies/index.php?option=com_content&task=view&id=39&Itemid=111

Aquest treball el supervisa un doctor (director/tutor) que és l’encarregat de planificar l’estada de l’estudiant al grup de recerca. L’estudiant, amb ajuda del director, ha de plantejar una hipòtesi i uns objectius, així com els experiments a dur a terme per al desenvolupament correcte dels objectius. Per poder fer aquest plantejament, l’estudiant ha de revisar la bibliografia segons el criteri del seu director. Aquesta estada en el laboratori ha de concloure amb una memòria escrita (idioma anglès) que ha de constar d’un resum, introducció, hipòtesi i objectius, material i mètodes, resultats, discussió i bibliografia. Els estudiants disposen en l’espai virtual de la informació necessària per elaborar el treball. El treball finalitza amb la presentació oral del treball (idioma anglès) i discussió davant un tribunal d’experts (idioma consensuat entre l’estudiant i el tribunal)

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

 

Avaluaciˇ ˙nica

Perquè l’alumne pugui fer la defensa oral del treball experimental ha de tenir el vistiplau del director i tutor del treball. Abans de les dates de la defensa, des de la coordinació del màster s’envia un document que han d’omplir el director i el tutor del treball.

Cada estudiant disposa de deu minuts per exposar el treball, que es pot discutir amb el tribunal durant vint minuts.

La valoració és la següent:

  • Treball escrit: 40 %.
  • Presentació oral: 20 %.
  • Defensa: 30 %.
  • Informe del director: 10%


 

 

 

Fonts d'informaciˇ bÓsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Serà l’específica per a cada tema de recerca i recomanada pel director del treball experimental.