Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Tècniques Bàsiques en Neurociències

Codi de l'assignatura: 568672

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Maria Soledad Montolio Del Olmo

Departament: Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia

crèdits: 2,5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 62,5

 

Activitats presencials i/o no presencials

14

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

14

Treball tutelat/dirigit

24

Aprenentatge autònom

24,5

 

 

Competències que es desenvolupen

 

• Aplicació dels coneixements adquirits i la capacitat per resoldre problemes en entorns multidisciplinaris relacionats amb l’àrea d’estudi.

• Adquisició de la capacitat per aplicar el mètode científic, el pensament creatiu, lògic i crític, en els diferents camps dins de les neurociències.

• Aplicació de la metodologia en la investigació de la neurobiologia.

• Capacitat per actuar utilitzant una determinada metodologia davant de problemes determinants;  la formulació d’hipòtesis, la selecció de l’estratègia i de la metodologia experimental, l’obtenció, l’avaluació i la interpretació dels resultats, i l’elaboració de conclusions.

• Adquisició de l’habilitat per interpretar imatges de teixit nerviós.

• Elaboració i interpretació adequada de les dades que s’obtenen a partir de diferents abordatges metodològics.

• Capacitat d’obtenir informació i interpretar resultats experimentals.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

L’objectiu d’aquesta assignatura és proporcionar a l’alumne uns coneixements actualitzats amb referència a les tècniques utilitzades de manera rutinària en l’estudi de les neurociències. Per dur-lo a terme, l’assignatura es desenvolupa en blocs que reflecteixen els diferents àmbits d’estudi bàsic de les neurociències.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Temari

*  • Introducció a l’assignatura. Visió general de les tècniques en neurociències: de l’activitat sinàptica a l’activitat cerebral

• Introducció a la bioinformàtica

• Introducció a les tècniques de neurohistologia, tècniques de traçat axonal i cultius

• Tècniques de registre òptic de l’activitat neuronal

• Introducció a les tècniques electrofisiològiques

• Introducció a les tècniques d’optogenètica

• Introducció a les tècniques de neuroimatge

 

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Classes magistrals
El professorat presenta els temes inclosos en els blocs teòrics de l’assignatura. Les sessions teòriques són d’una o dues hores (dues sessions de dues hores i deu sessions d’una hora).

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

S’avaluen els coneixements teòrics i pràctics adquirits, així com l’assistència, la participació en les activitats i les habilitats assolides.

• Prova de síntesi escrita (de tipus test, quatre opcions per pregunta; les respostes errònies resten 0,33): 60 %.

• Assistència: 20 %.

• Treball o altres activitats: 20 %.

La nota mínima de la prova de síntesi per fer mitjana amb la resta de notes és de 4.