Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Tècniques Avançades d'Enginyeria Cel·lular i Histologia

Codi de l'assignatura: 568675

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Marta Pascual Sanchez

Departament: Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia

crèdits: 2,5

Programa únic: S

 

 

Consideracions prèvies

 

Sessions teòriques
1. Presentació i organització de l’’assignatura. Dra. Marta Pascual Tècniques histològiques: tècniques immunohistoquímiques, histoenzimàtiques, hibridació in situ, traçat de connexions, injeccions intracel·lulars, etc. Aplicacions. Dr. Jesús Pérez

2. Tècniques aplicades a l’’estudi de la proliferació i la mort neuronal. Dra. Yasmina Manso

3. Sessió teoricopràctica. Microscòpia electrònica en neurobiologia. Dr. Albert Martínez

4. Seguiment de llinatges cel·lulars: marcadors virals, manipulació genètica, transferència gènica in vivo o in ovo. Dra. Soledad Alcántara

5. Estudis funcionals de neuroimatgeria (neuroimaging) i del control òptic de l’’activitat neuronal. Dr. Fernando Aguado

6. Tècniques de cultiu en neurobiologia. Línies cel·lulars, cultius primaris, explants de teixit, cultius organotípics, purificació de diferents tipus cel·lulars, tècniques de transfecció, etc. Aplicacions. Dra. Marta Pascual

7. Tècniques d’’anàlisi de la interacció de proteïnes. Obtenció i detecció de proteïnes, interacció de proteïnes (immunoprecipitació, FRET, etc.), localització intracel·lular de proteïnes (coimmunodetecció, fraccionament, etc.), estudis de transducció de senyals intracel·lulars, etc. Aplicacions. Dra. Tiziana Cotrufo

Sessió pràctica de laboratori

Observació de preparacions de les tècniques explicades en les classes teòriques. Observació i manipulació estereotàctica -càlcul de coordenades estereotàctiques, ajudats d’’atles-, campana de perfusió, vibràtom, etc. Dra. Marta Pascual

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 62,5

 

Activitats presencials i/o no presencials

14

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

14

Treball tutelat/dirigit

24

Aprenentatge autònom

24,5

 

 

Competències que es desenvolupen

 

• Capacitat d’aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resoldre problemes en entorns multidisciplinaris relacionats amb l’àrea d’estudi.

• Capacitat d’aplicar el mètode científic, el pensament creatiu, lògic i crític, en els diferents camps de les neurociències.

• Capacitat d’aplicar la metodologia en la investigació en neurobiologia.

• Capacitat d’actuar utilitzant una determinada metodologia davant de problemes determinants, la formulació d’hipòtesis, la selecció de l’estratègia i de la metodologia experimental, l’obtenció, l’avaluació i la interpretació dels resultats, i l’elaboració de conclusions.

• Habilitat per interpretar imatges del teixit nerviós.

• Capacitat d’elaborar i interpretar adequadament les dades que s’obtenen a partir de diferents abordatges metodològics.

• Capacitat d’obtenir informació i interpretar resultats experimentals.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

• Adquirir una visió general de diverses tècniques que actualment s’utilitzen en neurobiologia, sobretot en diversos mètodes histològics, de cultius cel·lulars, d’interacció de proteïnes, i tècniques molt noves per dur a terme estudis funcionals mitjançant el control òptic de l’activitat neuronal.

• Plantejar-se la importància de conèixer la potencialitat de les tècniques per poder resoldre preguntes concretes en l’estudi del sistema nerviós.

• Introduir els abordatges experimentals més actuals que són decisius per a la investigació en neurociències.

 

 

Blocs temàtics

 

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

· Classes magistrals. El professorat presenta els temes inclosos en els blocs teòrics de l’assignatura. Les sessions teòriques són d’una o dues hores.

· Sessió pràctica. Permet la observació de preparacions histològiques processades utilitzant algunes de les tècniques explicades en les classes teòriques. Igualment, es manipula l’estereotàxia (càlcul de coordenades estereotàctiques, ajudats de l’atles), campana de perfusió, vibràtom, etc. En aquesta darrera sessió es plantegen diferents qüestions que s’han de resoldre integrant els coneixements adquirits durant les sessions teòriques i pràctiques de l’assignatura.

Activitats presencials

· Classes magistrals: cinc sessions de dues hores, i dues sessions d’una hora.

· Pràctiques de laboratori: una sessió de dues hores.

Activitats tutoritzades

Informe sobre l’activitat desenvolupada a les pràctiques de laboratori, incloent-hi la resolució de diferents qüestions que es plantegen i que pretenen integrar els coneixements adquirits durant les sessions teòriques i pràctiques de l’assignatura.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

S’avaluen els coneixements teòrics i pràctics adquirits, així com l’assistència, la participació en les activitats i les habilitats assolides.

• Prova de síntesi escrita (de tipus test, quatre opcions per pregunta; les respostes errònies resten 0,33): 60 %.

• Assistència: 20 %.

• Treball o altres activitats: 20 %.

La nota mínima de la prova de síntesi perquè pugui fer mitjana amb la resta de notes és de 4.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

7. Bibliografia (fonts d’informació bàsica)

Texts de referència:  Enllaç

Bonifacio, J.S. et al., (2004) Short Protocols in Cell Biology. John Wiley and Sons.  Enllaç

Coligan, J.E. et al. Short Protocols in Protein Science. New York : Wiley, 2003   Enllaç

Gerfen, C.R et al., (2006) Short Protocols in Neuroscience: Cellular and Molecular Methods. John Wiley and Sons  Enllaç

Paxinos, G & Franklin, K.B.J. The Mouse Brain in Stereotaxic Coordinates.  3rd ed. San Diego [etc.] : Academic Press, cop. 2008  Enllaç

[També, 2nd ed., 2001]  Enllaç

Purves, D., et al.. Neurociencia. 5a ed. Madrid : Medica Panamericana, 2016  Enllaç

Sanes, H.S., et al. Development of the nervous system. 3rd Amsterdam : Elsevier, cop. 2012  Enllaç

Squire, RL.  Fundamental Neuroscience. 4th ed. Amsterdam : Elsevier/Academic Press, 2013  Enllaç

Bibliografia complementaria:

André F and Mir LM (2004) DNA electrotransfer: its principles and an updated review of its therapeutic applications. Gene Therapy 11:S33-S42  Enllaç

Aronoff R., Petersen C.C.H. (2006) Controlled and localized genetic manipulation in the brain. J. Cell. Mol. Med. 10:333-352  Enllaç

Endoh M, Koibuchi N, Sato M, Morishita R, Kanzaki T, Murata Y, and Kaneda Y(2002) Fetal gene transfer by intrauterine injection with microbubble-enhanced ultrasound. Molecular Therapy, 5:501-508  Enllaç

Fetal gene transfer by intrauterine injection with microbubble-enhanced ultrasound. Molecular Therapy, 5:501-508  Enllaç

Golemis E.  Protein-protein interactions :  a molecular cloning manual. Cold Spring Harbor (N.Y.) : Cold Spring Harbor Laboratory Press, 2005  Enllaç