Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Neurobiologia de la Glia

Codi de l'assignatura: 568677

Curs acadŔmic: 2021-2022

Coordinaciˇ: Fernando Aguado Tomas

Departament: Departament de Biologia CelĚlular, Fisiologia i Immunologia

crŔdits: 2,5

Programa ˙nic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 62,5

 

Activitats presencials i/o no presencials

14

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

14

Treball tutelat/dirigit

24

Aprenentatge aut˛nom

24,5

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 

Bàsiques

— Adquisició de coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals a l’hora de desenvolupar i/o aplicar idees, sovint en un context d’investigació.

— Capacitat d’aplicar els coneixements adquirits i capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d’estudi.

— Capacitat d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels seus coneixements i judicis.

— Habilitats d’aprenentatge que permetin als estudiants continuar estudiant d’una forma que ha de ser en gran manera autodirigida o autònoma.


Generals

— Capacitat de parlar bé en públic.

— Capacitat d’argumentar la transversalitat de coneixements dels científics per garantir una visió multidisciplinària de les neurociències.

— Capacitat d’integrar coneixements d’anatomia micro- i macroscòpica actualitzats per abordar aspectes com la fisiopatologia, la prevenció o el tractament de malalties relacionades amb el sistema nerviós.

— Formació científica en l’àmbit de les neurociències que permeti exercir de pont entre la recerca bàsica i la clínica, i que faciliti la translació dels nous coneixements als pacients.

 

Específiques

— Coneixement d’alguns mètodes utilitzats en la recerca en neurobiologia.

— Capacitat de buscar, obtenir, organitzar i interpretar informació de neurociències en les bases de dades, revistes impreses i en línia, i en fonts diverses, com ara congressos nacionals i internacionals. Coneixement de les principals organitzacions científiques relacionades amb les neurociències.

— Coneixement de les bases generals de la biologia de les neurones (i cèl·lules glials), i l’expressió de gens en diferents fases de l’activitat neuronal i les seves conseqüències.

— Coneixements sobre les bases de la comunicació neuronal (associades a la funció glial).

— Coneixements sobre les bases cel·lulars d’algunes de les malalties neurològiques i psiquiàtriques (associades a alteracions glials).

— Coneixement dels models animals que reprodueixen el funcionament normal i patològic d’algunes regions o molècules (associades a la funció glial) del sistema nerviós humà.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


Les cèl·lules glials, que inicialment es van considerar cèl·lules de suport per a les neurones, es consideren actualment veritables socis de les neurones en pràcticament cadascuna de les funcions del cervell, i participants actius a la patofisiologia de les malalties del sistema nerviós.
L’objectiu principal d’aquesta assignatura és presentar a l’estudiant una visió global i actual de l’origen, les característiques i les propietats intrínseques de les cèl·lules glials, la interacció amb les neurones durant el desenvolupament i en l’adult, i la implicació i resposta dels diferents tipus de glia en situacions patològiques.

 

 

Blocs temÓtics

 

1. Programa

*  
— Llinatges cel·lulars glials
— Funcions durant el desenvolupament
— Mètodes d’estudi de la glia
— Glia i cèl·lules mare
— Oligodendròcits i mielinització
— La glia en el control sinàptic
— Micròglia i activació glial
— Patologia astrocitària
— Glia i regeneració neural
— Gliomes

 

 

Metodologia i activitats formatives

 


La metodologia docent es basa en classes teòriques i seminaris de temes monogràfics.

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

Procediment

S’avaluen els coneixements teòrics, així com l’assistència i la participació en les activitats tutoritzades:

— assistència: 20 %

— participació en la sessió de debat i el treball: 20 %

— prova de síntesi: 60 %

Criteris d’avaluació

Les preguntes de l’examen intenten avaluar la capacitat per recordar conceptes bàsics, comparar estructures, processos i mecanismes, identificar elements correctes i falsos en un procés, mecanisme o estructura, analitzar imatges i identificar-hi elements importants d’acord amb els objectius específics aplicats als diferents continguts del temari.

 

Avaluaciˇ ˙nica

L’avaluació única consisteix en una prova de síntesi escrita (preguntes de tipus test).