Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Desenvolupament Neuronal

Codi de l'assignatura: 568679

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Maria Soledad Montolio Del Olmo

Departament: Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia

crèdits: 2,5

Programa únic: S

 

 

Consideracions prèvies

 

Sessions teòriques
1. Eduardo Soriano, UB. Introducció, fases de desenvolupament i formació de connexions

2. Cristina Pujadas, UPF. Inducció neural i regionalització

3. Fernando Giraldez, UPF. Mecanismes que controlen la neurogènesi

4. Fausto Ulloa, UB. Desenvolupament i histogènesi de la medul·la espinal

5. Soledad Alcántara, UB. Desenvolupament i histogènesi del cerebel

6. Cristina García, UMH. Desenvolupament de l’escorça cerebral

7. Eduardo Soriano, UB. Gens del desenvolupament en plasticitat

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 62,5

 

Activitats presencials i/o no presencials

14

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

14

Treball tutelat/dirigit

24

Aprenentatge autònom

24,5

 

 

Competències que es desenvolupen

 

• Capacitat d’aplicar els coneixements adquirits i de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l’àrea d’estudi.

• Capacitat d’aplicar el mètode científic, el pensament creatiu, lògic i crític, en els diferents camps de les neurociències.

• Capacitat d’aplicar la metodologia en la investigació de la neurobiologia.

• Capacitat d’actuar utilitzant una determinada metodologia davant de problemes determinants, la formulació d’hipòtesis, la selecció de l’estratègia i de la metodologia experimental, l’obtenció, avaluació i interpretació dels resultats, i l’elaboració de conclusions.

• Adquisició d’habilitat per interpretar imatges de teixit nerviós.

• Capacitat d’elaborar i interpretar adequadament les dades que s’obtenen a partir de diferents abordatges metodològics.

• Capacitat d’obtenir informació i interpretar resultats experimentals.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


L’objectiu d’aquesta assignatura és comprendre, des d’una perspectiva biològica, els fonaments bàsics relacionats amb l’aprenentatge del desenvolupament neural.

 

 

Blocs temàtics

 

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

• Classes magistrals (set sessions de dues hores). El professorat presenta els temes inclosos en els blocs teòrics de l’assignatura.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

S’avaluen els coneixements teòrics i pràctics adquirits, així com l’assistència, la participació en les activitats i les habilitats assolides.

• prova de síntesi escrita (de tipus test, quatre opcions per pregunta; les respostes errònies resten 0,33): 60 %

• assistència: 20 %

• treball o altres activitats: 20 %

La nota mínima de la prova de síntesi perquè pugui fer mitjana amb la resta de notes és de 4.