Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Regeneració Neural

Codi de l'assignatura: 568682

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Vanesa Gil Fernandez

Departament: Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia

crèdits: 2,5

Programa únic: S

 

 

Consideracions prèvies

 


Sessions teòriques
1. Introducció al curs: determinants i condicionants de la regeneració neural

2. Models animals de lesió i trauma en l’SNC

3. Mort cel·lular en processos de lesió de l’SN i formació de la cicatriu glial

4. Molècules inhibidores del recreixement axonal

5. Teràpia farmacològica en regeneració neural

6. Teràpia cel·lular en lesions de l’SNC (stem cells)

7. Teràpia regenerativa en lesions de l’SNP i SNC

Seminari

Debat sobre diferents articles especialitzats.

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 62,5

 

Activitats presencials i/o no presencials

14

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

14

Treball tutelat/dirigit

24

Aprenentatge autònom

24,5

 

 

Competències que es desenvolupen

 

• Adquisició de coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals a l’hora de desenvolupar i/o aplicar idees, sovint en un context d’investigació.

• Capacitat de comunicar per escrit i oralment les conclusions, i els coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

• Capacitat de comunicar els resultats, emprant els diferents mitjans de difusió, sense deixar de tenir en compte les seves limitacions.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

• Saber donar una visió general del problema de la regeneració neural en l’SNC i l’SNP.

• Adquisició de la terminologia científica indispensable per estudiar el sistema nerviós lesionat.

• Entendre els mecanismes neuroprotectors i les respostes cel·lulars de l’SNC i SNP lesionat.

 

 

Blocs temàtics

 

 

 

Metodologia i activitats formatives

 


Classes magistrals
El professor presenta els temes inclosos en els blocs teòrics de l’assignatura.

Seminari

Cada alumne fa una breu exposició sobre un tema relacionat amb els continguts del programa teòric que estigui basat en la lectura d’un article especialitzat facilitat pel professorat. A partir d’aquesta exposició s’obre un debat amb la resta d’alumnes.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

S’avaluen els coneixements teòrics i pràctics adquirits, així com l’assistència, la participació en les activitats i les habilitats assolides:

• Assistència, interès i participació.

• Presentació del seminari i participació en els debats.

• Informe de les pràctiques.

 

Avaluació única

L’avaluació única consisteix en una prova de síntesi escrita.