Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Neurobiologia del Sistema Neuromuscular

Codi de l'assignatura: 568686

Curs acadŔmic: 2021-2022

Coordinaciˇ: Esther Perez Navarro

Departament: Departament de Biomedicina

crŔdits: 2,5

Programa ˙nic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 62,5

 

Activitats presencials i/o no presencials

14

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

11,5

 

-  PrÓctiques de laboratori

Presencial i no presencial

 

2,5

Treball tutelat/dirigit

24

Aprenentatge aut˛nom

24,5

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 

• Capacitat de comprendre i expressar oralment i per escrit la terminologia especialitzada i desenvolupar la capacitat de cercar, usar i integrar la informació.

• Capacitat d’elaborar i interpretar adequadament les dades que s’obtenen a la recerca.

• Treball en equip: col·laboració i aportació individual a un projecte comú.

• Capacitat per obtenir informació i interpretar resultats experimentals.

• Capacitat per interpretar amb esperit crític articles científics del camp.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

• Saber explicar resumidament la citoarquitectura i la histofisiologia de la fibra muscular, la sinapsi neuromuscular i les motoneurones espinals.

• Desenvolupar els diferents moments de la vida dels músculs: miogènesi, creixement, lesió, situacions patològiques. Concebre fent ús de la raó situacions noves, fins i tot, anòmales.

• Desenvolupar els diferents moments de la vida de la motoneurona i sinapsi neuromuscular: primoinervació, adaptació plàstica, lesió, envelliment, així com exemples patològics més comuns. Concebre raonablement situacions noves, fins i tot, anòmales.

• Conèixer la fisiopatologia de malalties neuromusculars més comunes. Poder estendre aquesta informació a altres sistemes cel·lulars del sistema nerviós.

• Conèixer els models animals transgènics que s’utilitzen en la investigació de les malalties neuromusculars.

• Conèixer l’estat actual de la recerca en la fisiopatologia de les malalties degeneratives que afecten el sistema neuromuscular, particularment, el de les malalties de la motoneurona.

• Conèixer les estratègies terapèutiques que es plantegen actualment en el camp de les malalties de la motoneurona.

• Identificar les tècniques més comunes en la investigació del sistema nerviós perifèric.

• Ser conscients que els coneixements són canviants i que s’han d’actualitzar amb regularitat.

 

 

Blocs temÓtics

 

1. Desenvolupament i organitzaciˇ de la fibra muscular estriada

*  Origen i fusió de mioblastes. Diferenciació de tipus de fibres musculars. Acoblament excitació-contracció. Cèl•lules satèl•lits i regeneració muscular.

2. SinaptogŔnesi neuromuscular

*  Arquitectura molecular de la sinapsi neuromuscular. Regulació de l’expressió de molècules sinàptiques durant el desenvolupament

3. Resposta de la motoneurona a l’axotomia

*  Mort cel•lular o regeneració?. Canvis en l’expressió gènica post axotomia. Interaccions entre les cèl•lules glials i les MNs axotomitzades. Axomotomia del nervi facial com a model d’assaigs de fàrmacs neuroprotectors

 

4. Desenvolupament de motoneurones a la medul.la espinal

*  Desenvolupament de motoneurones a la medul.la espinal Establiment del fenotip colinèrgic i de l’excitabilitat. Factors de transcripció i determinació dels subtipus de MNs.

5. Mort celĚlular programada (PCD) en el desenvolupament de MNs espinals

*  Mecanismes de regulació. Influencia de la diana muscular, de les aferències i de l’activitat elèctrica. Factors neurotròfics i PCD.

 

6. MŔtodes per al estudi de la biopsia muscular humana i experimental

*  Congelació. Histoquímica i tipologia de fibres musculars. Morfometria. Cultiu de la biòpsia muscular. Patologia elemental del múscul.

7. Degeneraciˇ i regeneraciˇ de la sinapsi neuromuscular

*  Regulació dels receptors d’acetilcolina en el múscul denervat. Propietats de la fibra muscular denervada. Reinervació muscular. Làmina basal i determinació de la sinapsi neuromuscular.

8. MŔtodes per l’anÓlisi estructural de la sinapsi neuromuscular

*  Mètodes clàssics. Microscòpia de fluorescència i confocal. Microscòpia electrònica.

 

9. Excitotoxicitat i vulnerabilitat selectiva de la MN espinal

*  Expressió de receptors de glutamat a MNs. Mecanismes excitotòxics. Necrosis excitotòxica. Excitotoxicitat crònica i neurodegeneració.

10. Neurotoxines i sistema neuromuscular

*  Toxines clostridials. Toxines postsinàptiques. Excitotoxines naturals. Us de les neurotoxines com a eines d’investigació.

11. Malaltia neuromuscular I

*  Patogènia de l’esclerosi lateral amiotròfica (ELA). Neuropatologia de la ELA humana. Mecanismes patogènics. Models experimentals transgènics. Altres models experimentals.

12. Malaltia neuromuscular II. Models animals per la recerca en malalties de la motoneurona.

*  Breu introducció a les malalties neurodegeneratives. Models in vitro. Models in vivo. Test d’avaluació de l’activitat motora en el context de la recerca de l’esclerosi lateral amiotròfica (ELA).

13. Malaltia neuromuscular III. L’ELA com a proteinopatia i malaltia prion-like.

*  

Introducció als prions, a les malalties priòniques i als processos prion-like. Malalties neurodegeneratives i proteinopaties. Mecanismes de propagació de proteïnes malplegades. Aproximacions terapèutiques.


 

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

El programa es desenvolupa a través de classes magistrals complementades amb sessions pràctiques de laboratori, seminaris i debats al fòrum.

Activitats presencials

• Classes magistrals.

• Pràctiques de laboratori: tres sessions de dues hores.

• Seminari: sessió d’una hora.

Activitats tutoritzades

• Preparació del seminari.

• Informe sobre l’activitat a les pràctiques de laboratori i elaboració dels resultats obtinguts.

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

S’avaluen els coneixements teòrics i pràctics adquirits, així com l’assistència, la participació en les activitats i les habilitats assolides.

• Assistència a classe (40 %): presencialitat (es controla l’assistència a les classes magistrals, seminaris i sessions pràctiques).

• Activitats participatives (30 %): participació en un Journal Club, discussions, seminaris, fòrums de treball, pràctiques, exposicions a classe, etc.

• Examen (30 %): al final del semestre es porta a terme un examen de tipus test.