Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Avaluació del Comportament en Models Animals

Codi de l'assignatura: 568688

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Trinitat Cambras Riu

Departament: Departament de Cognició, Desenvolupament i Psicologia de l'Educació

crèdits: 2,5

Programa únic: S

 

 

Consideracions prèvies

 


Bloc 1. Tècniques d’aprenentatge i condicionament en el domini espacial

Professorat: Dr. Antonio Artigas (UB) / Dra. Victoria Díez-Chamizo (UB)

A/e: victoria.diez.chamizo@ub.edu.

Programa teòric

1. Aparells i mesures més freqüents amb tasques espacials i rates com a animals d’experimentació

2. Diferència entre aprenentatge i actuació

3. Aprenentatge espacial: tipus bàsics i fenòmens dels condicionaments clàssic i instrumental (Chamizo, 2003)

4. Laberint radial elevat i control d’estímuls (Suzuki et al., 1980)

5. Piscina de Morris i aprenentatge en funció de la integritat de l’hipocamp (Morris et al., 1982)

6. Mesura de diferències de sexe i d’estratègies de navegació més freqüents (Rodríguez et al., 2010)

7. Aplicacions en el camp humà (Chamizo et al., 2011)


• Activitat semipresencial (dues o tres hores + treball individual)

• Programa virtual de navegació per a humans (www.nesplora.com)

• Anàlisi i discussió dels dissenys experimentals emprats en diferents articles («de consulta»)

 

Bloc 2. Tècniques de mesura i anàlisi de la conducta espontània i la ritmicitat circadiana

Professorat: Dra. Trinitat Cambras Riu (UB) / Dr. Antoni Díez Noguera (UB)

A/e: cambras@ub.edu

Programa teòric

1. Mètodes de detecció i registre de l’activitat motora espontània en animals d’experimentació: mètode inductiu, feixos infrarojos, roda giratòria i d’altres

2. Relació entre l’activitat motora i altres variables fisiològiques com ara el cicle de son-vigília, la temperatura corporal i el menjar

3. Ritmes biològics. Característiques, tipus, terminologia i importància en experimentació animal

4. Mètodes d’estudi dels ritmes circadiaris en animals d’experimentació i en humans

5. Modificació de la conducta per les condicions d’il·luminació. Reactivitat a estímuls (llum, menjar restringit o soroll). Hipoactivitat i hiperactivitat

6. Mètodes d’anàlisi i interpretació de l’activitat motora espontània i dels seus patrons rítmics

7. Estratègies experimentals de control de ritmes necessàries per a estudis fisiològics i farmacològics en animals d’experimentació
 

Activitat semipresencial (una hora presencial + treball individual): anàlisi i discussió de patrons rítmics de temperatura corporal en persones (obtinguts a partir de dades del mateix alumne) i la seva relació amb el cicle del son i l’exercici físic

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 62,5

 

Activitats presencials i/o no presencials

14

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

14

Treball tutelat/dirigit

24

Aprenentatge autònom

24,5

 

 

Competències que es desenvolupen

 

• Capacitat de comprendre i d’expressar oralment i per escrit la terminologia especialitzada.

• Capacitat de cercar, usar i integrar la informació.

• Capacitat de comprendre i d’interpretar textos científics en els àmbits de l’assignatura.

• Habilitat per interpretar els resultats experimentals.

• Capacitat suficient per aplicar els coneixements teòrics a la pràctica.

• Mostra d’esperit crític i interès per la formació continuada.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

L’objectiu d’aquesta assignatura en el màster de Neurociències és donar coneixements actualitzats sobre determinats aspectes del comportament animal a partir de la conducta motora espontània, l’aprenentatge i el condicionament. Concretament, es pretén que l’alumne adquireixi coneixements de les tècniques d’estudi de la conducta animal i la seva importància en el camp de les neurociències. Per dur a terme aquest objectiu, l’assignatura es desenvolupa en dues parts. En la primera, s’inicia l’alumne en l’estudi de l’aprenentatge i el condicionament i la seva metodologia específica, i s’aborden els coneixements teòrics, procedimentals i metodològics propis del treball amb tasques espacials. En la segona, es tracta l’estudi de l’activitat motora espontània, fent èmfasi en les estratègies metodològiques necessàries per detectar-les, especialment a través de la mesura i interpretació de la conducta motora espontània i la seva regulació circadiària.

 

 

Blocs temàtics

 

 

 

Metodologia i activitats formatives

 


Classes magistrals
El professorat presenta els temes inclosos en els blocs teòrics de l’assignatura. A partir d’aquesta exposició s’obre un debat amb la resta d’alumnes.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

S’avaluen els coneixements teòrics i pràctics adquirits, així com l’assistència i participació en les activitats:

— assistència, interès i participació: 20 %

— presentació del seminari i participació en els debats: 40 %

— informe de les pràctiques: 40 %

 

Avaluació única

L’avaluació única consisteix en una prova de síntesi escrita.