Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Isquèmia i Patologies Neurovasculars

Codi de l'assignatura: 568689

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Xabier Urra Nuin

Departament: Departament de Patologia i Terapèutica Experimental

crèdits: 2,5

Programa únic: S

 

 

Consideracions prèvies

 

 

Sessions teòriques

1. Introducció

   1.1. L’ictus al segle XXI

   1.2. Subtipus d’ictus i factors de risc

   1.3. Ictus hemorràgic i models experimentals

   1.4. Epidemiologia i genètica de l’ictus

2. Diagnòstic i tractament

   2.1. Trombòlisi: beneficis i riscos

   2.2. Patologia carotídia

3. Fisiopatologia

   3.1. La penombra isquèmica i el teixit «en risc»

   3.2. Inflamació i immunitat en l’ictus

   3.3. La resposta vascular

   3.4. Neurogènesi

4. Mecanismes moleculars implicats en la mort neuronal isquèmica

   4.1. Excitotoxicitat i desequilibri iònic en la isquèmia cerebral

   4.2. Fallada metabòlica: alteracions de la glucòlisi, oxidació mitocondrial i producció d’ATP

Seminaris pràctics

1. Models experimentals d’isquèmia cerebral

2. Tècniques de neuroimatge

3. Models in vitro d’isquèmia cerebral

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 62,5

 

Activitats presencials i/o no presencials

14

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

14

Treball tutelat/dirigit

24

Aprenentatge autònom

24,5

 

 

Competències que es desenvolupen

 

• Capacitat per aprendre de la mà dels neuròlegs vasculars què és l’ictus i les patologies cerebrovasculars més prevalents.

• Assimilació dels factors de risc i les malalties relacionades, com ara l’ateroesclerosi.

• Coneixement dels tractaments disponibles.

• Coneixement de les eines de neuroimatge indispensables per al diagnòstic.

• Coneixement de quins models experimentals existeixen per estudiar aquesta patologia en animals del laboratori i en cultius cel·lulars.

• Adquisició de coneixements de la fisiopatologia de la isquèmia cerebral aprofundint en els conceptes següents: penombra isquèmica, inflamació i resposta immunitària, estrès oxidatiu, excitotoxicitat i mort neuronal.

• Aprenentatge de teràpies de futur per promoure processos de reparació i regeneració.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

• Saber explicar l’ictus, una de les patologies neurològiques més prevalents en la nostra societat.

• Saber posar la patologia dins del context clínic i aprofundir en la fisiopatologia d’aquesta malaltia des d’una perspectiva de recerca translacional: des de les cèl·lules fins al malalt.

• Adquirir la capacitat per donar a conèixer les eines que tenim per estudiar la patologia vascular cerebral al laboratori.

 

 

Blocs temàtics

 

 

 

Metodologia i activitats formatives

 


Activitats presencials

— Classes magistrals (sessions d’una hora). El professor presenta els temes inclosos en els blocs teòrics de l’assignatura.

— Seminaris pràctics (sessions d’una hora o de mitja hora). Es presenten les eines pràctiques per estudiar al laboratori la isquèmia cerebral.

Activitats tutoritzades

Assessorament en la preparació del treball, que es basa a comentar una publicació (el capítol d’un llibre o una publicació indexada en el PubMed) relacionada amb els temes explicats a les classes i d’elecció lliure, en funció dels interessos i la formació de l’alumne.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

S’avaluen els coneixements teòrics i pràctics adquirits, així com l’assistència, la participació en les activitats i les habilitats assolides.

Avaluació única

• Prova de síntesi escrita: 60 %.

• Presentació d’un treball escrit: 20 %.

Avaluació continuada

• Assistència, interès i participació: 20 %.