Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Funcions del L˛bul Frontal i la seva Avaluaciˇ

Codi de l'assignatura: 568692

Curs acadŔmic: 2021-2022

Coordinaciˇ: Maria Angeles Jurado Luque

Departament: Departament de Psicologia ClÝnica i Psicobiologia

crŔdits: 2,5

Programa ˙nic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 62,5

 

Activitats presencials i/o no presencials

14

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

14

Treball tutelat/dirigit

24

Aprenentatge aut˛nom

24,5

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 

• Mostra de coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals a l’hora de desenvolupar i/o aplicar idees, sovint en un context d’investigació.

• Capacitat per integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels seus coneixements i judicis.

• Habilitats d’aprenentatge que permetin a l’alumnat continuar estudiant d’una manera que ha de ser majoritàriament autodirigida o autònoma.

• Capacitat de parlar bé en públic.

• Capacitat per argumentar la transversalitat de coneixements dels científics, per garantir una visió multidisciplinària de les neurociències.

• Capacitat per aplicar el mètode científic, el pensament creatiu, lògic i crític en els diferents camps de les neurociències.

• Capacitat per respectar profundament l’ètica i la integritat intel·lectual. Coneixement de les seves limitacions.

• Capacitat per buscar, obtenir, organitzar i interpretar informació en neurociències en les bases de dades, revistes impreses i en línia, i en fonts diverses, com ara congressos nacionals i internacionals. Conèixer les principals organitzacions científiques relacionades amb les neurociències.

• Capacitat de comunicar els resultats, emprant els diferents mitjans de difusió sent conscient de les seves limitacions.

• Coneixements sobre les bases anatòmiques i funcionals dels processos cognitius.

• Capacitat per analitzar els registres de les funcions cognitives.

• Capacitat per descriure el desenvolupament i els canvis relacionats amb l’edat de les funcions cognitives.

• Formació científica en l’àmbit de les neurociències que permeti exercir de pont entre la investigació bàsica i la clínica i que faciliti la translació dels nous coneixements als pacients.

• Expertesa en l’àmbit neurocientífic i motivació per exercir com a docents universitaris.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

• Conèixer en profunditat les característiques i els marcs teòrics explicatius dels continguts propis de la disciplina.

• Conèixer les bases per seleccionar mètodes i tècniques d’avaluació adequats per a cada situació i context.

• Conèixer proves d’avaluació neuropsicològica.

• Ser capaç de mesurar i descriure variables i processos cognitius, emocionals, psicobiològics i conductuals en el procés d’avaluació dut a terme.

• Saber analitzar i interpretar les dades d’una investigació dins del marc del coneixement disciplinari.

 

 

Blocs temÓtics

 

1. Les subdivisions del l˛bul frontal i els circuits frontoestriatals: funcions i disfuncions

2. Funcions cognitives prefrontals: atenciˇ, mem˛ria, llenguatge i funcions executives

3. SÝndromes frontals, emociˇ i conducta social

4. Avaluaciˇ de les funcions frontals

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

• Classes magistrals. El professorat presenta els temes inclosos en el programa de l’assignatura.

• Pràctiques. Es fa una sessió pràctica en el laboratori on es treballen diferents tests i escales que avaluen el funcionament prefrontal.

• Seminari. Cada alumne fa una breu exposició sobre un tema relacionat amb els continguts del programa teòric i basat en la lectura d’un article especialitzat facilitat pel professorat i un altre de triat pels alumnes. A partir d’aquesta exposició s’obre un debat amb la resta d’alumnes.

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

Els percentatges per avaluar l’assignatura són els següents:

• assistència: 20 %

• presentació del seminari i participació en els debats: 20 %

• examen: 60 %