Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Tècniques Avançades en Neuroimatge

Codi de l'assignatura: 568693

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Roser Sala Llonch

Departament: Departament de Medicina

crèdits: 2,5

Programa únic: S

 

 

Consideracions prèvies

 

1. Introducció a la imatge biomèdica

2. Tomografia d’emissió i ús dels isòtops en neurociència

3. Aplicació de les tècniques d’imatge als estudis amb rosegadors

4. Aplicació de la tomografia d’emissió en subjectes normals i patològics

5. Ressonància magnètica

6. Aplicació de la ressonància magnètica als estudis en humans

7. Aplicació de la ressonància magnètica en la patologia del sistema nerviós central

8. Processament d’imatges multimodals

 

Treball: treball escrit dirigit, en el qual s’ha d’explicar un article publicat a partir d’un guió facilitat pel professor.

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 62,5

 

Activitats presencials i/o no presencials

14

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

14

Treball tutelat/dirigit

24,5

Aprenentatge autònom

24

 

 

Competències que es desenvolupen

 

• Capacitat de comprendre i d’expressar oralment i per escrit la terminologia especialitzada i desenvolupar la capacitat de cercar, usar i integrar la informació.

• Capacitat d’elaborar i interpretar adequadament les dades que s’obtenen a la recerca.

• Treball en equip: col·laboració i aportació individual a un projecte comú.

• Capacitat d’obtenir informació i interpretar resultats experimentals.

• Adquisició de la capacitat de dirigir, redactar i executar projectes relacionats amb les tècniques de neuroimatge en diferents àmbits de la recerca.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

• Poder donar una visió general de les diferents tècniques de neuroimatge.

• Entendre el funcionament de les tècniques d’emissió i les de ressonància magnètica indispensables per estudiar el sistema nerviós.

• Conèixer les aplicacions de les tècniques de neuroimatge en l’estudi del sistema nerviós en animals i humans.

• Conèixer les aplicacions de les tècniques de neuroimatge en la normalitat i la patologia.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Programa

*  • Introducció a la imatge biomèdica

• Tomografia d’emissió i ús dels isòtops en neurociència

• Aplicació de les tècniques d’imatge als estudis amb rosegadors

• Aplicació de la tomografia d’emissió en subjectes normals i patològics

• Ressonància magnètica

• Aplicació de la ressonància magnètica als estudis en humans

• Aplicació de la ressonància magnètica en la patologia del sistema nerviós central

• Processament d’imatges multimodals

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Classes magistrals. El professorat presenta els temes inclosos en els blocs teòrics de l’assignatura.

Treball. Es faciliten uns articles referits a algun dels continguts del temari i un guió per analitzar-los. Cada treball el tutoritza un professor del programa.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

S’avaluen els coneixements teòrics i pràctics adquirits, així com l’assistència, la participació en les activitats i les habilitats assolides.

• Assistència, interès i participació: 20 % de la nota final.

• Treball dirigit: 20 % de la nota final.

 

Avaluació única

• Prova de síntesi escrita: 60 % de la nota final.