Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Anàlisi de Senyals

Codi de l'assignatura: 568698

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Joan Guàrdia Olmos

Departament: Departament de Psicologia Social i Psicologia Quantitativa

crèdits: 2,5

Programa únic: No definit

 

 

Consideracions prèvies

 

1. Característiques del senyal cerebral EEG/MEG/fMRI i senyal BOLD

2. Funcions generals i funció hemodinàmica

3. Activitat i activació, propietats de les diferents funcions cerebrals i expressions estadístiques associades (EEG/MEG/fMRI)

4. Dissenys de blocs

5. Dissenys d’esdeveniments relacionats

6. Dissenys mixtos

7. Dissenys de conjunció

8. De la imatge a la dada, formats i tractament

9. Fases de preparació de dades i filtres en MEG/EEG/fMRI

10. Anàlisis estadístiques de dades amb SPM i FSL, matrius hessianes i ANOVA

11. Estudi de grups i àrees (clústers) significatius i templates

12. Connectivitat cerebral

13. Dynamic causal modelling

14. Models d’equacions estructurals

15. Anàlisi de components independents (independent component analysis)

16. Alguns exemples

17. FSL i altres programes

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 62,5

 

Activitats presencials i/o no presencials

14

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

14

Treball tutelat/dirigit

24

Aprenentatge autònom

24,5

 

 

Competències que es desenvolupen

 

 

Bàsiques

• Aplicació de coneixements adquirits i capacitat de resolució de problemes.

• Comunicació per escrit i oral de conclusions.

• Millora de les habilitats d’aprenentatge que permetin millorar el treball autònom.

 

Generals

• Capacitat d’aplicar el mètode científic i el pensament creatiu i lògic.

• Disseny dels procediments experimentals d’acord amb les normes ètiques.

• Capacitat de comunicació dels resultats de la recerca.

 

Específiques

• Coneixement de les limitacions del mètode científic.

• Definició de problemes en neurociència, hipòtesis i recollida de dades i la seva anàlisi.

• Cerca bibliogràfica rellevant.

• Coneixement dels mètodes analítics de neuroimatge.

• Coneixement dels fonaments de les bases anatòmiques dels processos cognitius.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

• Conèixer els models bàsics dels diversos tipus de dissenys de recerca.

• Identificar els algorismes bàsics en el registre de senyals.

• Conèixer els diversos models d’anàlisis de dades en l’àmbit dels senyals cerebrals.

• Aplicar els protocols de recerca en els diversos tipus de dades.

• Conèixer els diversos programes d’anàlisi de dades en aquests entorns (SPM, FSL, Rest; Brain, i d’altres).

 

 

Blocs temàtics

 

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

— Classes magistrals. El professor presenta els temes inclosos en els blocs teòrics de l’assignatura.

— Pràctiques. Es fa una aplicació específica per tractar el senyal cerebral.


Activitats presencials

Classes magistrals.


Activitats tutoritzades

Anàlisi d’un seguit de casos i bases de dades específiques.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació continuada es basa en els percentatges següents:

• Assistència, interès i participació: 20 %.

• Resolució dels casos proposats: 20 %.

• Resultat de la prova específica de quinze preguntes de tipus test: 60 %.

 

Avaluació única

L’avaluació única consisteix en una prova de síntesi escrita.