Pla docent de l'assignatura

 

 

Catalą Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Biologia de la Conservació

Codi de l'assignatura: 568706

Curs acadčmic: 2021-2022

Coordinació: Maria Dolors Vinyoles Cartanya

Departament: Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Cičncies Ambientals

crčdits: 6

Programa śnic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

48

 

-  Teoria

Presencial

 

42

 

-  Prąctiques d'ordinadors

Presencial

 

6

Treball tutelat/dirigit

22

Aprenentatge autņnom

80

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 

Competències bàsiques
- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d’estudi

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats

- Que els estudiants posseeixin les habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant d’una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònom

 

Competències generals/transversals

- Saber integrar-se i treballar en equips d’investigació utilitzant indistintament el castellà, català o anglès

 

Competències específiques

- Haver adquirit coneixements avançats i demostrat, en un context d’investigació científica, una comprensió detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia de treball en l’evolució de la biodiversitat o en la seva conservació.

- Saber aplicar i integrar els seus coneixements, la comprensió d’aquests, la seva fonamentació científica i les seves capacitats de resolució de problemes en entorns nous i definits de manera precisa, incloent contextos de caràcter multidisciplinari tant investigadors com professionals altament especialitzats.

- Predir i controlar l’evolució de situacions complexes mitjançant el desenvolupament de metodologies de treball noves i innovadores adaptades a l’àmbit científic / investigador de la biodiversitat.

- Saber transmetre d’una manera clara i sense ambigüitats a un públic especialitzat o no, resultats procedents de la investigació científica i tecnològica o de l’àmbit de la innovació més avançada, així com els fonaments més rellevants sobre els quals se sustenten.

- Haver desenvolupat l’autonomia suficient per participar en projectes d’investigació i col·laboracions científiques o tecnològiques dins la biodiversitat, en contextos interdisciplinaris i, si escau, amb una alta component de transferència de coneixement.

- Ser capaços d’assumir la responsabilitat del seu propi desenvolupament professional i de la seva especialització en el camp de la biodiversitat.

- Saber avaluar l’estat de la biodiversitat i dissenyar accions de conservació que permetin el desenvolupament sostenible. (Especialitat Conservació de la Biodiversitat).

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Reflexionar sobre l’objectiu i els condicionants de la conservació ambiental.

— Identificar els elements culturals i socioeconòmics que modulen l’impacte ambiental.

— Conèixer les diferents òptiques de conservació de la biodiversitat.

— Conèixer els aspectes ecològics que determinen l’impacte antropogènic.

— Conèixer els trets comportamentals que s’han de tenir en compte en l’avaluació d’impactes i el disseny d’actuacions de conservació.

— Desenvolupar la capacitat d’anàlisi crítica sobre les aproximacions a la gestió de la biodiversitat.

 

 

Blocs temątics

 

1. Introducció a la conservació de la biodiversitat

*  Estat de la biodiversitat global. Patrons i processos globals de diversitat. La necessitat de conservar la biodiversitat a escala global: objectius globals. Impactes globals a la biodiversitat. Sostenibilitat global i estratègies de conservació. La societat civil i la conservació. Actors i reptes globals

2. Conservació a escala de poblacions, comunitats i ecosistemes

*  Actuacions in situ i ex situ. Espècies clau i interaccions tròfiques. Extincions, megafauna i defaunació global. Conservació dels serveis ecosistèmics. Conservació i canvi climàtic: mitigació i adaptació

3. Espčcies invasores i conservació de la biodiversitat

4. Ąrees protegides: objectius, disseny, seguiment i gestió

*  Les actuacions de conservació. Conservació i disseny de reserves naturals. Punts calents de biodiversitat. Àrees clau per a la biodiversitat. Complementarietat en el disseny de reserves

5. Anąlisi de casos prąctics. Planificació sistemątica de la conservació

6. La conservació de la fauna. Importąncia del comportament en la conservació de les espčcies

7. Dominis del comportament animal implicats en la conservació

8. Alteracions del comportament natural causades per impactes ambientals

9. Benestar animal. El paper dels zoos en la conservació

10. Programes de reintroducció

11. Problemes i reflexions en biologia de la conservació

12. El conflicte home-naturalesa. El creixement demogrąfic humą. Concepte de petjada ecolņgica

13. Elements culturals en el conflicte home-naturalesa

14. La multiplicitat d’impactes antropogčnics en la biosfera. Estudi de casos

15. Els objectius globals de la conservació

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Classes magistrals, col·loquis amb debat i treball de l’assignatura basada en l’anàlisi de casos d’estudi («Problemes i reflexions en biologia de la conservació»). Es treballen casos pràctics en sessions pràctiques d’ordinador.

Activitats presencials

  • Classes magistrals i teoricopràctiques.


Activitats tutelades
  •  Estudi d’un cas pràctic de «Problemes i reflexions en biologia de la conservació» amb presentació davant del grup de la classe.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Assistència a les classes, participació en els col·loquis i debats, i treball resultant de l’activitat tutelada.

Treballs escrits i presentacions sobre qüestions plantejades a classe.

Examen d’una part de l’assignatura.

 

 

Fonts d'informació bąsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Baillie, J. E. M., Griffiths, J., Turvey, S. T., Loh, J., & Collen, B. (2010). Evolution Lost: Status and Trends of the World’s Vertebrates. Zoological Society of London, United Kingdom.

 

Barbault, r. 2008. El elefante en la cacharrería. El hombre en la biodiversidad. Laetoli. Pamplona.  EnllaƧ

Bellés, X. 1996. Entendre la biodiversitat. La Magrana. Barcelona.  EnllaƧ

Bellés, X. 1998. Supervivientes de la biodiversidad. Rubes. Barcelona.  EnllaƧ

Bolhuis J.J. & Giraldeau L. 2005. The behavior of animals. Mechanism, function and evolution. Blackwell Publishing.  EnllaƧ

Cardona, L. 2009. Ecologia i ecologisme a Catalunya. El conflicte entre ciència i ideologia.  EnllaƧ

Caro, T. M. 1998. Behavioral Ecology and Conservation Biology. Oxford University Press.  EnllaƧ

CARSON, R. 2013. Primavera silenciosa. Crítica. Barcelona.  EnllaƧ

Clemmons J.R. & Buchholz, R. 1997. Behavioral approaches to Conservation in the Wild. Cambridge University Press.  EnllaƧ

Colinvaux, P. A. Por qué son escasas las fieras : una introducción a la ecología. 2a ed. [Barcelona] : Orbis, 1986  EnllaƧ

Ehrlich, P. R. & Ehrlich, A. H. 1995. Extinción (2 vols.). Salvat. Barcelona.  EnllaƧ

Eldredge, N. 2001. La vida en la cuerda floja. La humanidad y la crisis de la biodiversidad. Tusquets. Barcelona.  EnllaƧ

Festa-Bianchet , M. & M. Apollonio. 2003. Animal Behavior and Wildlife Conservation. Island Press, Washington, D.C.  EnllaƧ

Goldschimdt, T. 1996. Darwin’s Dreampond. Drama in Lake Victoria. MIT Press. Cambridge, Mass.  EnllaƧ

Gomendio, M. (ed.) 2004. Los retos medioambientales del siglo XXI. La conservación de la biodiversidad en España. CSIC-Fundación BBVA, Madrid.  EnllaƧ

Gosling, L. M. & Sutherland, W.J. 2000. Behaviour and Conservation. Cambridge University Press.  EnllaƧ

Lovelock, J. 1985. Gaia. Una nueva visión de la vida sobre la Tierra. Blume. Madrid.  EnllaƧ

Lovelock, J. 1995. The ages of Gaia : a biography of our living earth . 2nd ed. Oxford University Press  EnllaƧ

[També, 1993, en castellą]  EnllaƧ

Norton, B. G. (ed.). 1988. The preservation of species. The value of biological diversity. Princeton University Press. Princeton.  EnllaƧ

Pimm, S. L. 2001. The world according to Pimm. McGraw-Hill.  EnllaƧ

Primack, R. B. & Ros, J. D. 2002. Introducción a la biología de la conservación. Ariel Ciencia.  EnllaƧ

Robinson, J. G. & Redford, K. H. (eds.). 1991. Neotropical wildlife use and conservation. University of Chicago Press. Chicago i Londres  EnllaƧ

Schneider, S. H. & Morton, L. 1981. The primordial bond. Exploring connections between Man and Nature through the humanities and sciences. Plenum. Nova York  EnllaƧ

Soulé, M. E. (ed.). 1986. Conservation biology. The science of scarcity and diversity. Sinauer. Sunderland  EnllaƧ

Sutherland, W. J. & Hill, D. A. 1995. Managing Habitats for Conservation. Cambridge University Press.  EnllaƧ

Taylor, P. W. 2011. Respect for nature. A theory of environmental ethics. Princeton University Press.  EnllaƧ

VVAA. 2010. Conservación de la biodiversidad. Prensa Científica. Barcelona.  EnllaƧ

Vilà, M., Rodà, F. & Ros, J. D. 2004. Jornades sobre biodiversitat i conservació biològica. Seminar on Biodiversity and Biological Conservation. Institut d’Estudis Catalans. Barcelona.  EnllaƧ

Wilson, E. O. 1994. La diversidad de la vida. Crítica. Barcelona.  EnllaƧ

Wilson, E. O. 2007. La Creació : una crida per salvar la vida a la terra. Empúries. Barcelona  EnllaƧ


[També, 2006, en castellą]  EnllaƧ

Wilson, E. O. 2003. The future of life. Vintage Books, a Division of Random House . New York .  EnllaƧ


[També, 2002, en castellą]  EnllaƧ

MacArthur, R. & Wilson, E. O. 1983. Teoria de la biogeografia insular. Moll. Ciutat de Mallorca  EnllaƧ

Capķtol

Ros, J. D. 1999. La extinción de especies. En: Los desafíos ambientales. Reflexiones y propuestas para un futuro sostenible (M. Novo, ed.):271-301. UNESCO. Universitas. Madrid.  EnllaƧ

Margalef, R. Bases ecològiques per a una gestió de la natura. En: Natura, us o abús? Llibre Blanc de la Gestió de la Natura als Països Catalans (R. Folch, ed.). 2a ed. 23-64(31-69). Barcino. Barcelona. 1989  EnllaƧ

Article

MARGALEF, R. 1987. Divagacions sobre el concepte de conservació. Arrel, 19:6-11.  EnllaƧ

Pimm, S. L. & Jenkins, C. 2005. Conservación de la biodiversidad. Investigación y ciencia, 350:34-41.  EnllaƧ