Pla docent de l'assignatura

 

 

Catalā Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Els SIG en l'Anālisi i la Representaciķ de la Biodiversitat

Codi de l'assignatura: 568717

Curs acadčmic: 2021-2022

Coordinaciķ: Jordi Carreras Raurell

Departament: Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Cičncies Ambientals

crčdits: 3

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciķ

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

24

 

-  Prāctiques d'ordinadors

Presencial i no presencial

 

24

Treball tutelat/dirigit

26

Aprenentatge autōnom

25

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 

CB7 Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d’estudi

 

CB10  Que els estudiants posseeixin les habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant d’una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònom

 

CE1 Haver adquirit coneixements avançats i demostrat, en un context d’investigació científica, una comprensió detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia de treball en l’evolució de la biodiversitat o en la seva conservació.

 

CE7 Ser capaços d’assumir la responsabilitat del seu propi desenvolupament professional i de la seva especialització en el camp de la biodiversitat.

 

CE11  Saber avaluar l’estat de la biodiversitat i dissenyar accions de conservació que permetin el desenvolupament sostenible.

 

CE12 Conèixer els models dinàmics usats en teoria d’ecosistemes. (Especialitat Conservació de la Biodiversitat).

 

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Comprendre la informació biològica continguda en un mapa de vegetació o d’hàbitats CORINE.

— Identificar els tipus principals de vegetació d’un indret a partir d’un mapa i les seves relacions espacials i temporals.

— Manejar la informació del mapa per extreure’n conclusions i generalitzacions.

— Derivar la nova cartografia a partir de cartografia existent per resoldre problemes plantejats.

— Utilitzar els SIG per fer càlculs de superfícies, freqüències, perímetres, etc.

— Modelitzar el relleu: models digitals d’elevacions (MDT).

— Comprendre i utilitzar el sistema de coordenades UTM.

 

 

Blocs temātics

 

1. Introducciķ als SIG i a la cartografia de la vegetaciķ i els hābitats CORINE

*  La cartografia d’hàbitats de Catalunya a 1:50.000 (CHC50) i la cartografia de la vegetació de Catalunya (CVC50). El programari ArcGis 10.0: ArcMap (i ArcInfoWorkstation)

2. Elements principals d’ArcGis desktop: ArcMap, ArcCatalog i Arc Tool Box

*  ArcCatalog: funcions principals. Adquisició de dades a partir dels fitxers d’intercanvi (e00). Creació de shapes i geodatabases. Importació de cobertures en una geobase de dades (geodatabase); creació i ús de la topologia

3. ArcMap. Presentaciķ de les dades: simbolitzaciķ i etiquetatge

*  Edició de shapes i geodatabases

4. ArcToolBox. Eines d’anālisi (analysis tools)

*  Funcions d’extracció de dades, de superposició, de proximitat i de càlculs estadístics. Altres funcions en l’entorn vectorial

5. Georeferenciaciķ de dades rasteritzades i incorporaciķ en una geodatabase

*  Creació de cobertures de punts a partir de dades GPS. Ús dels serveis Web Map Service (WMS) en cartografia temàtica

6. Models digitals d’elevacions en format vectorial (TIN) i rāster

*  Creació i algunes aplicacions

7. Format rāster. Fonaments bāsics i operacions principals

*  Reclassificació i superposició. Caracterització d’unitats de vegetació o d’hàbitats segons el relleu

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia es basa en la pràctica amb ordinador del programari ArcGis aplicat a la cartografia temàtica. Totes les sessions són pràctiques i es fan a l’aula d’ordinadors; es basen en el plantejament d’exercicis cartogràfics i de la resolució mitjançant SIG, a partir de cobertures de vegetació provinents de dades reals pròpies.

Hi ha dotze sessions de dues hores cadascuna, a l’aula d’informàtica.

 

Activitats presencials

Sessions pràctiques (i teòriques) a l’aula d’informàtica amb ArcGis 10.6.

 

Activitats tutelades

Resolució de problemes plantejats de SIG.

 

 

Avaluaciķ acreditativa dels aprenentatges

 

— Assistència i participació a les classes (aula informàtica) (50 %).

— Memòria amb resolució de problemes plantejats (30 %).

— Treball voluntari en què es plantegi i es resolgui algun problema mitjançant GIS (20 %).

 

 

Fonts d'informaciķ bāsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

BOSQUE SENDRA, J. 1997. Sistemas de Información Geográfica. 2a ed. Rialp  Enllaç

[També, Bosque Sendra, J. Sistemas de informaciķn geográfica y localizaciķn ķptima de instalaciones y equipamientos. 2a ed. rev. y ampl. Madrid : Ra-Ma, 2012]  Enllaç

BURROUGH, P.A. 1986. Principles of Geographical Information Systems for Land Resources Assessment. Oxford: Clarendon Press   Enllaç

BURROUGH, P.A. 2015. Principles of Geographical Information Systems. 3rd ed. Oxford University Press  Enllaç

COMAS, D. & RUIZ, E. 1993. Fundamentos de los sistemas de información geográfica. Barcelona. Ariel  Enllaç

FRASER TAYLOR .1991. Geographic Information Systems. Pergamon Press   Enllaç

GUTIÉRREZ PUEBLA, J. & GOULD, M. 1994. SIG: Sistemas de información geogràfica. Madrid: Síntesis   Enllaç

KÜCHLER, A. W. & ZONNEVELD, I.S. 1988. Vegetation mapping. Handbook of vegetation science, 10. Dr. W. Junk Publ.  Enllaç

LONGLEY, P.A., MAGUIRE, D.J., GOODCHILD, M.F. & RHIND, D.W. 2015. Geographic Information Systems and Science. 4th ed. Hoboken, NJ.  Enllaç

MAGUIRE, D.J., GOODCHILD, M.F. & RHIND, D.W. 1991. Geographical Information Systems. Principles and applications. Vol. I and II. Longman Scientifical and Technical  Enllaç

Article

PONS, X. Els sistemes d’informació geogràfica: la nova carta. Butll. Inst. Cat. Hist. Nat., 64: 37-52; 1996.  Enllaç

VIGO, J. 1998 - Some reflections on Geobotany and Vegetation mapping. Acta Bot. Barc.: 45 (Homenatge a Oriol de Bolòs): 535-556   Enllaç

Pāgina web

Grup de Recerca de Geobotànica i Cartografia de la vegetació  Enllaç

Instituto Geográfico Nacional (IGN)   Enllaç

Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC)   Enllaç

Text electrōnic

Digital books d’ESRI, disponibles en el Campus Virtual

Using ArcMap

Using ArcToolbox

Building a Geodatabase

Editing in ArcMap

Using ArcCatalog

Using ArcGis 3D Analyst

Using ArcGis Spatial Analyst