Pla docent de l'assignatura

 

 

Catalą Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Efectes de la Contaminació sobre la Biodiversitat

Codi de l'assignatura: 568721

Curs acadčmic: 2021-2022

Coordinació: Maria Asuncion Borrell Thio

Departament: Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Cičncies Ambientals

crčdits: 3

Programa śnic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

25

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

14

 

-  Tutorització per grups

Presencial i no presencial

 

1

 

-  Prąctiques d'ordinadors

Presencial i no presencial

 

6

 

-  Prąctiques de laboratori

Presencial i no presencial

 

4

Treball tutelat/dirigit

10

Aprenentatge autņnom

40

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 

CB6 Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca
CB7 Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d’estudi
CB8 Que els estudiants siguin capaços d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels seus coneixements i judicis
CB9 Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats
CB10 Que els estudiants posseeixin les habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant d’una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònom
CG0 Saber integrar-se i treballar en equips d’investigació utilitzant indistintament el castellà, català o anglès 
CE2 Saber aplicar i integrar els seus coneixements, la comprensió d’aquests, la seva fonamentació científica i les seves capacitats de resolució de problemes en entorns nous i definits de manera precisa, incloent contextos de caràcter multidisciplinari tant investigadors com professionals altament especialitzats.
CE5 Saber transmetre d’una manera clara i sense ambigüitats a un públic especialitzat o no, resultats procedents de la investigació científica i tecnològica o de l’àmbit de la innovació més avançada, així com els fonaments més rellevants sobre els quals se sustenten.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Conèixer una vegada acabada l’assignatura:

— Origen de la contaminació ambiental.

— Mesurament de la toxicitat.

— Tipus de contaminants i efectes sobre els diferents segments de la biodiversitat.

— Contaminació per aigua residual i tractament.

— Cerques sobre bibliografia del tema.

 

 

Blocs temątics

 

1. Continguts de les sessions teņrico-prąctiques

*  Tractament de problemes concrets sobre els diferents tipus de contaminants químics i els seus efectes sobre els diferents segments de la biodiversitat. Lectura i resolució de problemes (són tres sessions que consten cada una de:  1 hora de teoria on s’expliquen els conceptes dels contaminants que s’aplicaran a la pràctica i 2 hores de resolució de casos per d’ordinador).

2. Continguts de les sessions teņriques

2.1. Introducció a l’ecotoxicologia, fenomen tòxic 

2.2. Els contaminants i el medi

2.3. Contaminació per aigua residual i tractament

i. Contaminació per aigua residual i la dinàmica i diversitat dels protozous com a indicadors per estimar la qualitat de les aigües. Tipus de contaminació, mesures directes i indirectes de la contaminació (dues hores)

ii. Sistemes biològics de tractament de les aigües residuals, introducció als processos de tractament d’aigües residuals, diversitat i paper dels protozous i els micrometazous en la gestió d’aquests processos (tres hores)

3. Activitats d’aplicació

*  — Sessions teoricopràctiques: tres sessions de tres hores que consisteixen en una sèrie d’exercicis per ordinador, precedits per una introducció teòrica

— Pràctiques de laboratori. Es fan dues pràctiques de dues hores cadascuna. Les pràctiques consisteixen a observar al laboratori mitjançant microscòpia els diferents casos, obtenir les dades i en la discussió final:

• Anàlisi d’un curs fluvial

• Anàlisi d’un procés de tractament d’aigües residuals

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Ensenyament presencial i no presencial: Sempre que sigui possible l’enseyament serà presencial, no obstant si la situació no ho permet, les classes es faran on-line de forma sincrònica el dia i l’hora convinguts.

Classes teòriques

Les classes teòriques s’imparteixen en una aula de la Facultat de Biologia en grups de quinze alumnes. S’hi empren les eines adients per al seguiment de l’explicació, com ara les presentacions en suport electrònic (PowerPoint), els vídeos, etc. Les presentacions de les classes magistrals es publiquen a l’espai virtual.

Les pràctiques de laboratori i els exercicis d’aplicació queden explicats en el temari.

 

Activitats presencials

— Classes teòrico-pràctiques en aula ordinadors: nou hores (3 hores de teoria i 6 hores de pràctiques d’ordinador).

— Classes teòriques en l’aula: nou hores.

— Pràctiques en el laboratori: 2 hores de teoria i quatre hores de resolució de la pràctica.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

S’ha d’assistir a un mínim del 70 % de les classes i entregar els treballs proposats.

 

Elements que són objecte d’avaluació (valoració sobre 100):

— Entrega de (valoració global, 50 %):

• Els resultats dels problemes plantejats, resolts i comentats.

• Exposició dels resultats obtinguts i comentats de la part de pràctiques de laboratori.


— Examen de preguntes curtes (50 %).