Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Genètica de la Conservació

Codi de l'assignatura: 568725

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Carlos Carreras Huergo

Departament: Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

25

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

12

 

-  Pràctiques d'ordinadors

Presencial i no presencial

 

8

 

-  Pràctiques orals comunicatives

Presencial i no presencial

 

3

 

-  Seminari

Presencial i no presencial

 

2

Treball tutelat/dirigit

15

Aprenentatge autònom

35

 

 

Competències que es desenvolupen

 

CB6        Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca

 

CB7        Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d’estudi

 

CB8        Que els estudiants siguin capaços d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels seus coneixements i judicis

 

CB9        Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats

 

CB10      Que els estudiants posseeixin les habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant d’una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònom

 

CG0       Saber integrar-se i treballar en equips d’investigació utilitzant indistintament el castellà, català o anglès

 

CE1        Haver adquirit coneixements avançats i demostrat, en un context d’investigació científica, una comprensió detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia de treball en l’evolució de la biodiversitat o en la seva conservació.

 

CE2        Saber aplicar i integrar els seus coneixements, la comprensió d’aquests, la seva fonamentació científica i les seves capacitats de resolució de problemes en entorns nous i definits de manera precisa, incloent contextos de caràcter multidisciplinari tant investigadors com professionals altament especialitzats.

 

CE3        Saber avaluar i seleccionar la teoria científica adequada i la metodologia precisa dins de la biodiversitat per formular judicis a partir d’informació incompleta o limitada incloent-hi, quan calgui i sigui pertinent, una reflexió sobre la responsabilitat social o ètica lligada a la solució que es proposi en cada cas.

 

CE4        Predir i controlar l’evolució de situacions complexes mitjançant el desenvolupament de metodologies de treball noves i innovadores adaptades a l’àmbit científic / investigador de la biodiversitat.

 

CE5        Saber transmetre d’una manera clara i sense ambigüitats a un públic especialitzat o no, resultats procedents de la investigació científica i tecnològica o de l’àmbit de la innovació més avançada, així com els fonaments més rellevants sobre els quals se sustenten.

 

CE6        Haver desenvolupat l’autonomia suficient per participar en projectes d’investigació i col·laboracions científiques o tecnològiques dins la biodiversitat, en contextos interdisciplinaris i, si escau, amb una alta component de transferència de coneixement.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

L’objectiu principal de l’assignatura és assolir un coneixement sòlid de l’estructura genètica de les poblacions petites i del risc que comporta la pèrdua de variabilitat genètica per conservar les espècies i la biodiversitat. S’imparteixen coneixements teoricopràctics necessaris per estudiar la diversitat genètica entre poblacions, l’efecte de la fragmentació de les àrees de distribució sobre les poblacions i les conseqüències genètiques que comporta, així com l’efecte de la deriva genètica i la consanguinitat en les poblacions petites. S’analitza l’efecte de les espècies invasores sobre la biodiversitat i els estudis genètics que permeten detectar els processos invasors i minimitzar-ne els riscos. S’estudien les aplicacions de la genòmica en la conservació i identificació dels mecanismes rellevants en conservació (metagenòmica i conservació). Els aspectes que es tracten representen la base per plantejar la genètica de la conservació en poblacions salvatges, en captivitat i introduïdes.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Genètica de la conservació.

*  Genètica i extincions. Diversitat genètica: marcadors i quantificació. Poblacions en equilibri. Desviacions de l’equilibri. Importància de les poblacions petites en la conservació. Model general de deriva genètica. Colls d’ampolla en espècies amenaçades. Concepte de grandària efectiva. Relació entre grandària real i efectiva en diferents situacions. 

2. Deriva i Fragmentació

*  Deriva i Fragmentació. Mutació i Selecció en Poblacions petites. Consanguinitat i depressió per consanguinitat. Flux gènic i diferenciació genètica. Efecte Wahlund. Genètica del paisatge. Gestió genètica de poblacions salvatges

3. Unitats de Conservació.

*  Unitats de conservació. Incerteses taxonómiques. Unitats Evolutivament Signiuficatives, Unitats de Gestió i Unitats de Gestió Regionals. Identificació de poblacions genèticament diferenciades. Hibridació d’espècies.

4. Genètica de la conservació de poblacions en captivitat.

*  Conservació ex-situ. Gestió de poblacions en captivitat. El perill de l’adaptació a la captivitat. Anàlisi de Viailitat Poblacional. Reintroducció d’espècies. Endogamia vs Exogamia. Avaluació de una reintroducció. Hibridació.

5. Genètica d’especies invasores.

*  

Fases d’establiment, evolució i control d’espècies introduïdes. Genètica de poblacions en espècies invasores

6. Genòmica en conservació. Establiment de novetats evolutives

*  Genòmica de poblacions. Adaptació local, estudis d’expressió i anàlisi de gens candidats en conservació. Metagenòmica

7. Seminari

*  Conferències sobre temes puntuals de recerca relacionats amb la temàtica anterior

8. Continguts de les sessions pràctiques presencials

*  Amb les sessions d’ordinador s’utilitzen diferents programes per familiaritzar l’alumne amb el programari més utilitzat en aquest tipus d’estudis.

8.1. Pràctiques d’ordinador 1. Filogeografía del cargol Xerocrassa montserratensis

8.2. Pràctiques d’ordinador 2. Genètica del programa de reintroducció de la tortuga verda, Chelonia mydas, a les illes Caimàn.

8.3. Pràctiques d’ordinador 3. Estructura poblacional i rutes d’invasió de l’ascidi Microcosmus squamiger

8.4. Pràctica d’ordinador 4. Genòmica de les poblacions de tortuga babaua Caretta caretta al Mediterrani

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

 

Activitats presencials

— Classes magistrals (12 hores).

— Pràctiques d’ordinador (8 hores).

— Presentacions dels alumnes (3 hores).

— Seminaris (2 hores).

Es fan sis classes magistrals on s’exposen els continguts teòrics de l’assignatura. Hi ha quatre sessions d’ordinador on es posen en pràctica les tècniques i anàlisis que s’han explicat anteriorment durant les classes teòriques. S’hi usen un seguit de bases de dades que l’equip docent ha anat recol·lectant aquests últims anys, de manera que els alumnes poden manipular i utilitzar aquestes tècniques en diverses situacions reals.

 


Activitats tutelades

Es desenvolupen dos tipus d’activitats tutelades:

— Els estudiants han d’elaborar unes tasques en base a les activitats desenvolupades a les pràctiques. Se’ls proporcionen unes preguntes a les quals han de respondre.

— Els estudiants, organitzats per grups, han d’escollir un article científic d’una llista que se’ls proporciona al començament del curs, i que correspon a aspectes tractats a l’assignatura. Han d’analitzar críticament l’article i entendre les metodologies utilitzades. Finalment, han de presentar l’article davant dels seus companys, explicar la metodologia i els resultats principals obtinguts, i respondre a un seguit de preguntes de l’audiència.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Per determinar el grau d’assoliment de les competències i els objectius establerts s’avalua:

— Presentació al campus virtual de les tasques realitzades durant les sessions pràctiques (40 %).

— Exposició oral de l’anàlisi d’articles, resposta a les preguntes i formulació de preguntes a les presentacions dels altres companys (40 %).

— Qüestionari online sobre les sessions de teoria (20 %).

La nota final és el resultat de la suma dels diferents aspectes avaluats.