Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Anàlisi de Viabilitat de Poblacions

Codi de l'assignatura: 568726

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Juan Luis Riera Rey

Departament: Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

27

 

-  Pràctiques d'ordinadors

Presencial

 

24

 

-  Seminari

Presencial

 

3

Treball tutelat/dirigit

23

Aprenentatge autònom

25

 

 

Recomanacions

 


Altres recomanacions

Coneixements de programació amb R (per exemple, amb el curs d’Introducció a R del propi màster.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

 

Competències genèriques

— Capacitat de pensament analític i de síntesi.

— Capacitat per al disseny experimental i l’anàlisi de dades.

— Capacitat de comunicació i transmissió de coneixements.

— Capacitat de treball en equip.

 

Competències específiques

— Capacitat per dissenyar un estudi de viabilitat de poblacions des de l’estimació de paràmetres al disseny, execució i avaluació de models estocàstics.

— Raonament crític davant l’anàlisi de dades demogràfiques.

— Competència tècnica en el disseny i execució d’una anàlisi de viabilitat de poblacions (AVP).

— Capacitat d’interpretació de la bondat de les dades i la incertesa de les anàlisis.

— Capacitat resolutiva per a l’aplicació de l’AVP a casos pràctics.

L’alumne constata de primera mà la problemàtica de conservació de poblacions amenaçades en un territori concret. Rep les nocions demogràfiques bàsiques que han de permetre comprendre la mecànica de marcatge i recaptura, estimar paràmetres demogràfics, construir la matriu de transició i avaluar l’elasticitat dels paràmetres vitals sota un model determinista.

Posteriorment es passa a la modelització, que inclou simulacions estocàstiques en el context de les tècniques d’anàlisi de viabilitat de poblacions. Es fan projeccions poblacionals i s’estima el risc d’extinció de poblacions reals. S’estudia com incorporar en els models tant l’estocasticitat ambiental com la demogràfica, així com la incertesa en l’estimació de paràmetres.

Es desenvolupen, per tant, les habilitats i els coneixements següents:

— Coneixement de les tècniques d’anàlisi de models sense estructura de poblacions (sèries temporals d’abundància o densitat).

— Coneixement de les tècniques d’anàlisi demogràfica matricial per a poblacions estructurades per edats o mides.

— Anàlisi de l’elasticitat i incertesa de les estimacions.

— Capacitat d’aplicar models estocàstics de viabilitat de poblacions.

— Capacitat crítica per a l’aplicació de l’AVP a espècies amenaçades.

— Ús de programes informàtics específics per a l’AVP.

Tot l’aprenentatge es fa amb ordinadors, amb dades reals de casos d’estudi i amb el programari R (paquet popbio) i MARK.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Aprendre a analitzar sèries temporals d’abundància i estimació del risc d’extinció.

— Introduir-se en l’estimació de paràmetres poblacionals a partir d’observacions (p. ex., tècniques de marcatge i recaptura).

— Aprendre a construir un model matricial per a poblacions amb estructura (d’edats, mides, etc.) i a analitzar la sensibilitat de la taxa de creixement als paràmetres poblacionals.

— Estudiar els mètodes de simulació estocàstica de models matricials i d’estimació de la probabilitat d’extinció.

— Adquirir la capacitat per dissenyar programes de seguiment biològic de poblacions.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció a l’anàlisi de viabilitat de poblacions (AVP): definició del problema i exemples d’aplicació. Mètodes d’anàlisi i programari per a AVP. Introducció a la programació amb R (dues hores)

2. Poblacions no estructurades: models deterministes. Estocasticitat ambiental i error d’observació. Estimació de la taxa de creixement (dues hores)

3. Probabilitat de quasiextinció: model exponencial. Anàlisi de la densodependència. Introducció de l’espai (tres hores)

4. Poblacions estructurades. Obtenció de dades demogràfiques i estimació de paràmetres amb mètodes de marcatge i recaptura (quatre hores)

5. Construcció de la matriu de projecció i elecció del model demogràfic. Anàlisi de la matriu de projecció determinista. Efecte dels errors en les observacions (tres hores)

6. Anàlisi de sensibilitat respecte dels paràmetres de la matriu de projecció. Discussió de casos d’estudi (dues hores)

7. Modelatge de l’estocasticitat ambiental i de l’estocasticitat demogràfica. Probabilitat de quasiextinció. Anàlisi d’escenaris de gestió (tres hores)

8. Models estructurats amb densodependència. Poblacions connectades en l’espai (tres hores)

9. Presentacions orals de treball individual o per parelles (dues hores).

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’assignatura consta de 12 sessions teòrico-pràctiques de dues hores que es desenvolupen en àules d’ordinadori i tres hores de presentacions de treballs i examen. En cada sessió d’ordinador s’aprèn la teoria de l’anàlisi de viabilitat de poblacions al mateix temps que les tècniques d’anàlisi. L’aprenentatge es reforça amb la resolució d’exercicis.

Nota: Els continguts, activitats i metodologies proposats es podran veure modificats en funció de les indicacions de les autoritats sanitàries en relació amb la crisi del covid19.

 

Totes les pràctiques es fan amb programari d’anàlisi estadística R i amb MARK (marcatge-captura-recaptura).

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

S’avaluen tant els coneixements teòrics com els pràctics, i es valora la capacitat d’anàlisi crítica i l’aprenentatge autònom. Els estudiants han de fer una sèrie d’exercicis pràctics per escrit (individualment o en parella) relacionats amb totes les parts de l’assignatura; són dos exercicis corresponents als blocs temàtics següents: 1) poblacions no estructurades, 2) estimació de paràmetres poblacionals i models matricials per poblacions estructurades. El segon exercici es presenta per escrit i oralment.

A part dels exercicis, es fa un examen final breu. La nota final, tant en l’avaluació única com en la continuada, és un 80 % de la nota dels exercicis i un 20 % de la nota de l’examen.

Nota: l’avaluació proposada es pot veure modificada en funció de les indicacions de les autoritats sanitàries.

 

Avaluació única

Presentació dels exercicis individuals d’avaluació aproximadament un mes després de finalitzada la docència presencial, i examen final.