Pla docent de l'assignatura

 

 

Català English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Fonaments de l'Assegurança

Codi de l'assignatura: 363681

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Lluis Bermudez Morata

Departament: Departament de Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

45

 

-  Pràctiques de problemes

Presencial i no presencial

 

15

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

L’assignatura constitueix una introducció a l’estadística i la matemàtica actuarials, al dret de l’assegurança privada i a l’economia de l’empresa asseguradora. En conseqüència, després d’haver cursat Fonaments de l’Assegurança, l’alumnat ha d’establir la relació entre els continguts d’aquesta assignatura i els de la resta d’assignatures que s’imparteixen a la menció de Risc i Finances del grau d’Administració i Direcció d’Empreses i, si és el cas, al màster de Ciències Actuarials i Financeres.

Tanmateix, aquesta assignatura és una bona opció per a tots els estudiants que vulguin involucrar-se amb desimboltura en llocs tècnics, executius i directius de creixent responsabilitat en l’àmbit d’empreses asseguradores, bancs i caixes amb negoci assegurador i, també, en qualsevol empresa que tingui càrrecs directius especialitzats en la gestió dels riscos inherents a la seva activitat. És, doncs, una oportunitat per augmentar el camp de possibilitats laborals dels estudiants que la cursin.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat de prendre decisions econòmiques i empresarials tenint en compte la situació econòmica actual.

   -

Capacitat d'identificar els agents econòmics que configuren una economia, d'entendre com s'interrelacionen per poder prendre decisions econòmiques i conèixer-ne tots els efectes.

   -

Treball en equip.

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

― Conèixer les bases jurídiques, econòmiques, actuarials i financeres sobre les quals es fonamenta l’empresa i l’activitat asseguradora.

 

― Conèixer els conceptes de risc i assegurança.

 

― Conèixer els principis generals aplicables a les diferents classes d’assegurances: el règim legal i de control, el contracte d’assegurances, els fonaments tècnics de l’assegurança i de la reassegurança, les provisions tècniques i la solvència.

 

― Conèixer les característiques de les assegurances personals i saber diferenciar les diferents modalitats (assegurances de vida, de malaltia, d’accidents, etc.).

 

― Conèixer les característiques de les assegurances patrimonials i de danys, i els trets diferencials principals de cada modalitat.

 

Referits a habilitats, destreses

― Percebre la necessitat de gestionar eficientment els riscos que afecten totes les activitats humanes.

 

 

Blocs temàtics

 

Principis fonamentals de l’assegurança

El risc

L’assegurança

L’activitat asseguradora

Marc legal i institucional

El contracte d’assegurances

La suma assegurada

La prima: fonaments tècnics de l’assegurança

El sinistre

La reassegurança

Les garanties financeres de solvència

Economia i organització de l’empresa asseguradora

Les assegurances de persones

Previsió social i estalvi: assegurances de vida, i plans i fons de pensions

Les assegurances d’accidents personals, de salut i de dependència

Les assegurances de vida

Noves modalitats d’assegurances de vida

Les assegurances de danys i patrimonials

L’assegurança d’automòbils

Les assegurances de danys

Les assegurances patrimonials

Les assegurances multirisc

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Per assolir els objectius de l’assignatura, el programa es configura en tres parts. A la primera, es tracten els conceptes bàsics de l’activitat asseguradora. A la segona, el programa se centra en les assegurances personals, i els plans i fons de pensions. I a la tercera, en les assegurances patrimonials i de danys.

Per estudiar l’assignatura, l’estudiant ha de preparar, prèviament a cada classe, els continguts del tema que s’hi tractarà. A l’aula, durant les hores teoricopràctiques setmanals, el professorat repassa els conceptes bàsics, planteja qüestions i exposa casos pràctics.

A més, a l’hora setmanal dedicada a activitats pràctiques presencials, el mateix professor modera discussions sobre casos pràctics, notícies o documents, elaboració dels treballs, etc.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Primera convocatòria

El procediment d’avaluació per adquirir les competències es basa en un procés d’avaluació continuada, en què la nota final és una ponderació dels coneixements teòrics i les habilitats adquirides al llarg del curs mitjançant:

  • Una prova escrita individual dels continguts teòrics del primer bloc (45 %), un cop finalitzat aquest bloc.
  • Una prova escrita individual dels continguts teòrics del segon i tercer bloc (30 %), un cop finalitzats aquests blocs.
  • El lliurament d’un treball escrit sobre el sector assegurador (25 %), al final del semestre.


Reavaluació

La nota final de l’assignatura és el resultat obtingut en una prova escrita, en la data fixada pel Consell d’Estudis, amb preguntes conceptuals sobre la matèria objecte de l’assignatura.

 

Avaluació de les competències

Les dues competències específiques de la titulació que inclou l’assignatura es poden resumir, en aquest cas, en la capacitat d’entendre les característiques pròpies del mercat assegurador. Per això, cal que l’estudiant aprengui a mobilitzar i integrar una sèrie de coneixements teòrics, unes habilitats i unes actituds. L’avaluació d’aquesta competència va molt lligada a l’avaluació presentada per l’assignatura. Els coneixements teòrics es comproven a les dues pràctiques, mentre que les habilitats i actituds, així com la integració i mobilització de tot això, s’avalua en el treball.

 

Avaluació única

S’entén que l’estudiant renuncia a l’avaluació continuada i opta per l’avaluació única si no fa la segona prova escrita individual dels continguts teòrics del segon i tercer bloc de l’avaluació continuada.

A les dues convocatòries, en les dates fixades pel Consell d’Estudis, la nota final de l’assignatura és el resultat obtingut d’una prova escrita que consisteix en preguntes conceptuals sobre la matèria objecte de l’assignatura.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

BERMÚDEZ, L. et al. Introducció al món de les assegurances. Barcelona: Edicions UB, 2004. 

Catàleg UB  Enllaç

Alegre A. et al. Teoría General del Seguro. Madrid: ICEA, 2017. ISBN: 978-84-697-6093-2

Catàleg UB  Enllaç

PÉREZ TORRES, José Luis.  Fundamentos del seguro.  Barcelona: Alfadir, 2011.

Catàleg UB  Enllaç

GUARDIOLA LOZANO, Antonio.  Manual de introducción al seguro.  Madrid: Mapfre, 2001

Catàleg UB  Enllaç

PÉREZ TORRES, José Luis. Conociendo el seguro. Barcelona: Umeser, 2002.

Catàleg UB  Enllaç

Pàgina web

Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Informació sobre el sector [en línia]. [Consulta: 14 juny 2017] Disponible a: http://www.dgsfp.mineco.es

Pàgina web  Enllaç

Centro documentación Mapfre. Catálogo - Base de Datos del Seguro. [en línia]. [Consulta: 14 juny 2017] Disponible a: http://www.mapfre.com/documentacion

Pàgina web  Enllaç

ICEA. Almacén de Datos del Seguro  [en línia]. [Consulta: 14 juny 2017]  Disponible a: http://www.icea.es

Pàgina web  Enllaç

UNESPA. Asociación Empresarial del Seguro. [en línia]. [Consulta: 14 juny 2017]. Disponible a: http://www.unespa.es

Pàgina web  Enllaç