Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Mètodes Quantitatius de Valoració Financera

Codi de l'assignatura: 363713

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Maria Teresa Preixens Benedicto

Departament: Departament de Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

60

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

Es recomana haver cursat prèviament Matemàtica Financera.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat de prendre decisions econòmiques i empresarials tenint en compte la situació econòmica actual.

   -

Capacitat d'aplicar els mètodes i instruments quantitatius bàsics per obtenir i analitzar la informació de l'empresa i del seu entorn socioeconòmic d'acord amb les característiques de la informació disponible.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Qualsevol estudiant que superi aquesta assignatura ha de conèixer:

 • Els diferents tipus d’interès al comptat: tipus a curt termini i tipus a llarg termini.
 • Els tipus d’interès implícits en els tipus d’interès al comptat.
 • El concepte de durada i de convexitat i les seves aplicacions.
 • Les característiques dels diferents mètodes de valoració d’opcions.                             
 • Les característiques dels mercats no organitzats (mercats OTC) i dels mercats organitzats d’actius derivats.
 • Les característiques dels swaps sobre tipus d’interès.
 • Les característiques dels futurs sobre tipus d’interès a curt termini i a llarg termini.

 

Referits a habilitats, destreses

 • Deduir l’estructura temporal de tipus d’interès a partir de la informació proporcionada pel mercat.
 • Aproximar el valor d’un títol de renda fixa utilitzant la durada i la convexitat.
 • Valorar opcions amb el model binomial.
 • Utilitzar el model de valoració d’opcions de Black i Scholes.
 • Calcular l’import de liquidació, el valor i el preu d’equilibri d’una permuta financera o swap.
 • Calcular l’import de liquidació i el preu d’un futur.
 • Calcular la ràtio de cobertura amb futurs.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Tipus d’interès. Risc de preu

1.1. L’estructura temporal de tipus d’interès

1.1.1. Tipus d’interès al comptat
1.1.2. Tipus d’interès a termini

1.2. Risc de preu

1.2.1. Durada
1.2.2. Convexitat

2. Valoració i preu de derivats financers

2.1. Opcions financeres

2.1.1. Model de valoració binomial
2.1.2. Model de valoració de Black i Scholes

2.2. Swaps sobre tipus d’interès

2.3. Futurs sobre tipus d’interès

2.3.1. Futurs a curt termini
2.3.2. Futurs a llarg termini

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Les hores estimades de dedicació a l’assignatura s’estructuren de la manera següent:

a) En les hores presencials i no presencials, l’estudiant rep la informació bàsica per treballar els continguts del pla docent que li garanteixen l’obtenció dels objectius de coneixement, i d’habilitats i destreses específics. En cada sessió es fa una exposició teòrica que recull els fonaments teòrics necessaris per poder fer les aplicacions pràctiques corresponents. Es pretén que l’estudiant vagi incorporant els fonaments teòrics en el plantejament i resolució d’exercicis pràctics extrets de la realitat del mercat.

b) Les hores de treball tutelat i dirigit es destinen a elaborar els treballs dirigits (no presencials) i de tutoria de l’assignatura.

c) Les hores d’aprenentatge autònom estan destinades a l’estudi i treball no presencial no dirigit.

En el Campus Virtual hi ha disponible el material docent, aixi com el calendari de les activitats i proves d’avaluació.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada

L’avaluació continuada recull l’aprenentatge durant el curs i amb aquest objectiu es fa:

 • Una activitat de contingut pràctic sobre els temes 1 i 2 del bloc 1, amb un pes en la nota final del 35 %.
 • Una activitat de contingut pràctic sobre els temes 1 i 2 del bloc 2, amb un pes en la nota final del 35 %. 
 • Una activitat de contingut pràctic sobre el tema 3 del bloc 2, amb un pes en la nota final del 30 %. Aquesta activitat es duu a terme en la data de la convocatòria ordinària.


Si la nota final és inferior a 5, però alguna de les activitats té una qualificació de 5 sobre 10, o superior, la matèria corresponent a aquestes activitats es considera superada. Per tant, en la reavaluació, l’estudiant només s’ha d’examinar de la matèria de les activitats no superades. 

La reavaluació consisteix en una prova de contingut pràctic sobre la matèria de tot el curs o sobre la matèria de les activitats pendents, en el cas que s’hagi superat alguna de les activitats previstes durant el curs.

Les activitats avaluen la capacitat d’aplicar els mètodes i instruments quantitatius bàsics de valoració financera, mitjançant la utilització del full de càlcul i/o de la calculadora i de la informació proporcionada pel mercat financer. S’avalua també la capacitat de prendre decisions en l’àmbit de la cobertura del risc que afecta les operacions financeres habituals en una empresa.

 

Avaluació única

En convocatòria ordinària i reavaluació, l’avaluació única consisteix en una prova pràctica que recull tot el contingut del temari i representa el 100 % de la nota final.

La prova avalua la capacitat d’aplicar els mètodes i instruments quantitatius bàsics de valoració financera, mitjançant la utilització del full de càlcul i/o de la calculadora i de la informació proporcionada pel mercat financer. S’avalua també la capacitat de prendre decisions en l’àmbit de la cobertura del risc que afecta les operacions financeres habituals en una empresa.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

AVILES, Fernando. Operaciones con valores y productos derivados. Madrid: Centro de Estudios Financieros, 2000

Catàleg UB  Enllaç

BADIA, Carmen; GALISTEO, Merche; PREIXENS, Teresa. Derivados sobre tipos de interés: Swaps, FRAs y futuros. Barcelona: Rey Center, 2011

Catàleg UB  Enllaç

BADIA, Carmen; GALISTEO, Merche; PONS M.Àngels; PREIXENS, Teresa; SARRASÍ, Francisco Javier. Matemàtica Financera. Anàlisi d’operacions de finançament. Barcelona: UB, 2015

Catàleg UB  Enllaç

BIERWAG, Gerald. Análisis de la duración. Madrid: Alianza, 1991

Catàleg UB  Enllaç

CASANOVAS, Montserrat. Opciones financieras. 7ª ed. Madrid: Pirámide, 2014

Catàleg UB  Enllaç

CÓRDOBA, Miguel. Análisis financiero: renta fija: fundamentos y operaciones. Madrid: Thomson, 2003

Catàleg UB  Enllaç

DALTON, Bill. Financial products: an introduction using mathematics and Excel. Cambridge: Cambridge University Press, 2008

Catàleg UB  Enllaç

FONTANALS, Hortènsia; RUIZ, Elisabet. Risc de tipus d’interès. Barcelona: Editorial UOC, 2014

Catàleg UB  Enllaç

HULL, John.C. Introducción a los mercados de futuros y opciones. 8ª ed. México: Pearson Educación, 2014

Catàleg UB  Enllaç

HULL, John.C. Options, futures, and other derivatives. 9ª Ed. Harlow: Pearson Education Limited, 2018

Catàleg UB  Enllaç

LAMOTHE, Prosper. Opciones financieras y productos estructurados. 3ª ed. Madrid: McGraw-Hill, 2006

MARTIN, Manuel; MARTIN, José Luis; OLIVER, Mª Dolores; DE LA TORRE, Antonio. Manual práctico de mercados financieros. Delta Publicaciones, Madrid, 2009

MARTIN, José Luis; TRUJILLO, Antonio. Manual de mercados financieros. Paraninfo, Madrid, 2004

MASCAREÑAS, Juan. Gestión de activos financieros de renta fija. Piramide, Madrid, 2002

SARRASÍ, Francisco Javier; IZQUIERDO, Josep M. Anàlisi financera de les emissions d’obligacions. Edicions UOC, Barcelona, 1999

NAVARRO, Eliseo. Matemáticas de las operaciones financieras. Madrid: Ediones Pirámide, 2019

Pàgina web

Bolsas y Mercados Españoles Market Data [en línia]. Disponible a: www.bmemarketdata.es

Banco de España [en línia]. Disponible a: www.bde.es

Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) [en línia]. Disponible a: www.cnmv.es

EUREX [en línia]. Disponible a: www.eurexchange.com

European Money Markets Institute [en línia]. Disponible a:  www.emmi-benchmarks.eu

European Central Bank [en línia].  Disponible a: www.ecb.europa.eu

Intercontinental Exchange [en línia]. Disponible a:  www.theice.com

International Swaps and Derivatives Association (ISDA) [en línia]. Disponible a:  www.isda.org

Mercado de Derivados de BME [en línia]. Disponible a: www.meff.es

Tesoro Público [en línia]. Disponible a:  www.tesoro.es