Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Aprofundiment en Dret Administratiu

Codi de l'assignatura: 569127

Curs acadŔmic: 2021-2022

Coordinaciˇ: Francisco Jose Rodriguez Ponton

Departament: Departament de Dret Administratiu, Dret Processal i Dret Financer i Tributari

crŔdits: 5

Programa ˙nic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

42

 

-  TeoricoprÓctica

Presencial

 

42

Treball tutelat/dirigit

42

Aprenentatge aut˛nom

41

 

 

Recomanacions

 

Es recomana tenir una base de Dret Constitucional i de Dret Administratiu. Si no és el cas, es poden indicar les lectures prèvies necessàries per tal de poder seguir l’assignatura.

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 

— Capacitat per conèixer i saber aplicar el règim jurídic dels diferents àmbits de gestió i comprendre els reptes actuals de les administracions públiques i del sector públic en general.

— Capacitat per conèixer i valorar l’evolució i les transformacions actuals del Dret Administratiu, en particular pel que fa a qüestions com el rol de la intel·ligència artificial, els reptes que planteja el canvi climàtic i l’anàlisi de la perspectiva de gènere

— Capacitat per comprendre teories, aplicació de mètodes i organització de dades amb la finalitat de dur a terme una recerca pròpia o en equip en algun àmbit de la gestió pública.

— Capacitat de gestió de la informació en relació amb els diversos materials normatius, jurisprudencials i doctrinals.

— Vocació de servei públic i compromís ètic vinculats als elements característics de l’actuació del poder públic i als principis del dret que la regula.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Entendre les principals transformacions actuals del Dret Administratiu.

— Comprendre l’evolució de l’estat social i democràtic de dret i la seva relació amb el significat i les funcions de la discrecionalitat administrativa, la nova gestió pública, la qualitat de la regulació i el dret a una bona administració.

— Comprendre el procés de formació del Dret Administratiu europeu i les correlacions que té amb el desenvolupament del Dret Administratiu a Espanya i a Catalunya.

— Comprendre les transformacions de les relacions entre els ciutadans i l’Administració pública.

— Comprendre el significat i la rellevància actual de les funcions del procediment administratiu i la seva diversitat.

 

Referits a habilitats, destreses

— Utilitzar el marc conceptual i analític bàsic que es facilita durant el curs.

— Relacionar la pròpia experiència professional amb els processos de canvis i transformacions que es comenten durant el curs.

— Tenir un domini raonable dels conceptes bàsics i de les noves tendències del Dret Administratiu i de la Gestió Pública.

— Conèixer i utilitzar les fonts rellevants, deliberar i preparar informes i notes sobre els diversos aspectes relacionats amb les evolucions de l’Administració i del Dret Administratiu.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Entendre apropiadament la correlació entre política, dret i gestió.

— Estar obert a la comprensió dels canvis que es produeixen en la societat i en les administracions i adquirir un compromís en aquests processos des dels valors constitucionals i estatutaris, i en particular des dels drets fonamentals, inclosa la igualtat de gènere.

— Formar-se un judici informat i crític, un criteri propi sobre els aspectes implicats en l’assignatura i saber expressar-lo.

— Sentir-se al servei de la defensa dels drets dels ciutadans en les seves relacions amb les Administracions Públiques.

 

 

Blocs temÓtics

 

1. Evoluciˇ i transformaciˇ del dret administratiu: elements actuals a considerar

1.1. La formació d’un dret administratiu global i europeu

1.2. Una perspectiva sobre diversos contextos de transformació del dret administratiu.  El bon govern i la bona administració. La transparència i el retiment de comptes. El dret administratiu en la societat digital i en l’era dels sistemes automatitzats de presa de decisions. La crisi econòmica, la resposta a les necessitats socials, l’estat garant i la supervisió administrativa. Sector públic i organització administrativa fragmentada. La intervenció administrativa en la prestació de serveis. El dret administratiu i la innovació

1.3. Una perspectiva de les reformes legals més recents. La qüestió de la codificació del dret administratiu i el rol de la jurisprudència en la configuració del dret administratiu actual

2. El dret administratiu i una aproximaciˇ actual als drets i llibertats dels ciutadans

2.1. La posició jurídica dels drets fonamentals i les bases constitucionals i europees del dret administratiu

2.2. Atenció particular a la repercussió en el dret administratiu del Conveni Europeu de Drets Humans i de la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea

2.3. Els drets i els deures dels ciutadans en les seves relacions amb les administracions públiques: aspectes centrals i evolucions

3. La funcionalitat diversa i renovada del procediment administratiu en el marc de les exigŔncies de la societat del segle XXI

3.1. El valor de les formes en el dret administratiu

3.2. La diversitat de tipus de procediments administratius: implicacions

3.3. El tractament de la informació i les relacions entre una diversitat possible de subjectes, públics i privats

3.4. Els procediments administratius i la racionalització de la presa de decisions

3.5. Procediments administratius i drets i llibertats

4. Els fonaments i els lÝmits de la discrecionalitat administrativa en la definiciˇ i en el servei dels interessos generals en una societat complexa

4.1. Discrecionalitat administrativa: tractament, significat, funcions, tipologia

4.2. Els marges d’apreciació, entre els fets i el dret; entre la ciència, la tècnica i la política i la gestió

4.3. Les respostes institucionals als espais de decisió i la configuració dels controls de l’activitat administrativa

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Fer el curs implica seguir les activitats presencials relatives als continguts bàsics i participar-hi; llegir els materials recomanats; treballar els temes, reflexionar-hi i fer-ne l’exposició escrita i oral que es proposi; i dur a terme les activitats d’avaluació corresponents. L’anàlisi de la jurisprudència ocupa un espai destacat en el desenvolupament de les sessions i en el plantejament de les activitats d’avaluació.

1. Dinàmica de les activitats presencials teòriques. En cada cas s’indiquen quines lectures prèvies bàsiques són necessàries per assistir a aquestes sessions amb una sèrie de nocions comunes i adients per iniciar el plantejament de cada tema. A classe s’estableix el marc general de cada tema i se n’apunten els aspectes estructurals. També s’hi posen en relleu i es debaten les qüestions problemàtiques que planteja la matèria. En general, l’exposició inicial, en aquest tipus de sessions, té l’objectiu d’exposar el sentit de les institucions, i respondre les consultes i resoldre els dubtes o les qüestions que es puguin plantejar. En aquestes sessions es fomenta el diàleg i el contrast de criteris en relació amb les diferents qüestions problemàtiques que es plantegin, a partir també de la lectura dels materials recomanats.

2. Tutories. Es poden demanar les tutories que siguin necessàries per preparar les activitats d’avaluació continuada (en especial en el cas del treball dirigit), per resoldre dubtes o per obtenir orientació en general.

3. Bibliografia. En el pla docent hi ha indicada la bibliografia bàsica de Dret Administratiu. La bibliografia més específica i de cada bloc temàtic s’indica al Campus Virtual de l’assignatura.

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

El sistema ordinari d’avaluació és l’avaluació continuada. Els estudiants que no sol·licitin el sistema d’avaluació única en el termini establert han de seguir el règim d’avaluació continuada.

Avaluació continuada

El règim d’avaluació continuada inclou dues activitats d’avaluació que es fan a classe, un treball dirigit i una prova de síntesi.

Les activitats que es fan a classe tenen un valor del 40 % de la nota final, el treball dirigit, un 30 % i la prova de síntesi, un 30 %.

Dues activitats presencials d’avaluació continuada: aquestes activitats poden consistir en la resolució de casos pràctics, o bé en l’anàlisi o resposta a preguntes que es plantegin a partir de jurisprudència, o també d’estudis doctrinals i d’altres documents jurídics. Aquestes proves aniran acompanyades d’un annex amb materials que s’han d’utilitzar en les respostes.

Les activitats d’avaluació continuada que es fan a classe pressuposen la preparació i l’estudi previ d’una sèrie de materials que s’indiquen prèviament.

L’activitat d’avaluació continuada de treball dirigit consisteix en un treball monogràfic que s’ha de fer durant el curs, en els termes i amb les etapes que es determinen durant el curs i en les tutories, centrat en un aspecte concret de l’assignatura. La temàtica es pot acordar a proposta de l’estudiant, a partir dels temes i materials que es proposin.

La prova de síntesi és escrita i consisteix en dos temes que s’han de desenvolupar, amb un annex de materials que s’ha d’utilitzar en les respostes. El desenvolupament dels temes permet valorar la comprensió del conjunt de la matèria.

Es pot tenir en compte l’assistència i la participació activa a classe i qualsevol altra mena d’evidències de treball a l’hora de fixar la nota final definitiva. Aquesta part de la nota només pot millorar la nota obtinguda.

Aquell exercici d’avaluació continuada, de síntesi o única, presencial o no presencial, que no compleixi els mínims exigibles de correcció lingüística en els dominis ortogràfic, sintàctic o lèxic mereixerà la qualificació de suspens, independentment del contingut material que presenti (amb una nota màxima de 4).

Reavaluació

Els alumnes que no hagin superat l’avaluació continuada poden fer una prova de reavaluació, que consisteix en una prova escrita del mateix tipus que la prova de síntesi. Per poder optar a la reavaluació és indispensable haver-se presentat i haver suspès l’assignatura.

Previsió d’avaluació no presencial, si fos necessari

Si fos necessari fer les activitats d’avaluació previstes inicialment amb caràcter presencial amb mitjans no presencials, es mantindrà la tipologia de les proves, que es faran a través de la tasca del Campus Virtual. En aquest cas també es valorarà de manera específica la redacció individual i la capacitat de comprensió i de relació mostrada en la resposta a les preguntes. Es faran individualment i s’hi podran utilitzar tots els materials, tenint en compte que el temps serà limitat i que també s’hi valorarà la capacitat de síntesi i la capacitat d’identificar correctament els continguts de totes les preguntes. Com a element afegit, es preveu la possibilitat de programar  una prova o entrevista oral, també, si cal, a través dels formats virtuals que permetin les garanties necessàries.

 

Avaluaciˇ ˙nica

La prova d’avaluació única és una prova escrita que consisteix en un cas pràctic amb preguntes breus i de desenvolupament, amb un annex de materials que s’ha d’utilitzar en les respostes. En començar el curs s’indica una bibliografia bàsica a partir de la qual es pot preparar el temari i la resolució de les preguntes d’aquesta prova.

Complementàriament, també es podran tenir en compte altres activitats dutes a terme al llarg del curs.

Aquell exercici d’avaluació continuada, de síntesi o única, presencial o no presencial, que no compleixi els mínims exigibles de correcció lingüística en els dominis ortogràfic, sintàctic o lèxic mereixerà la qualificació de suspens, independentment del contingut material que presenti (amb una nota màxima de 4).

Reavaluació

Els alumnes que no hagin superat l’avaluació única poden fer una prova de reavaluació que consisteix en una prova escrita del mateix tipus que la primera prova d’avaluació única. Per poder optar a la reavaluació és indispensable haver-se presentat i haver suspès l’assignatura.

Previsió d’avaluació no presencial, si fos necessari

Si fos necessari fer les activitats d’avaluació previstes inicialment amb caràcter presencial amb mitjans no presencials, es mantindrà la tipologia de les proves, que es faran a través de la tasca del Campus Virtual. En aquest cas també es valorarà de manera específica la redacció individual i la capacitat de comprensió i de relació mostrada en la resposta a les preguntes. Es faran individualment i s’hi podran utilitzar tots els materials, tenint en compte que el temps serà limitat i que també s’hi valorarà la capacitat de síntesi i la capacitat d’identificar correctament els continguts de totes les preguntes. Com a element afegit, es preveu la possibilitat de programar una prova o entrevista oral, també, si cal, a través dels formats virtuals que permetin les garanties necessàries.

 

 

Fonts d'informaciˇ bÓsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

COSCULLUELA, Luis; Manual de Derecho Administrativo, 31a ed., Civitas Thomson Reuters, 2020  Enlla├ž

ESTEVE PARDO, José; Lecciones de Derecho Administrativo, 9a ed., Marcial Pons, 2019.  Enlla├ž

GAMERO CASADO, Eduardo.; FERNÁNDEZ RAMOS, Severiano; Manual básico de Derecho Administrativo, 17a ed., Tecnos, 2020.  Enlla├ž

GAMERO CASADO, Eduardo.; FERNÁNDEZ RAMOS, Severiano; Derecho administrativo para estudios no jurídicos, 7a ed., Tecnos, 2020  Enlla├ž

GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo; FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón; Curso de Derecho Administrativo, Thomson Civitas, tomo I (19ª ed.) y tomo II (16ª ed.), 2020

Vol. 1  Enlla├ž
Vol. 2  Enlla├ž

SÁNCHEZ MORÓN, Miguel; Derecho Administrativo, parte general, 16a ed, Tecnos, 2020  Enlla├ž

SANTAMARÍA PASTOR, Juan Alfonso; Principios de derecho administrativo general, 2 vols., 5a ed.,  Iustel, 2018  Enlla├ž

PAREJO ALFONSO, Luciano; Lecciones de Derecho Administrativo, 10a ed.,  Tirant lo Blanch, 2020

Enllaš al CCUC  Enlla├ž
Ediciˇ de 2012  Enlla├ž

FERNÁNDEZ FARRERES, Germán; Sistema de Derecho Administrativo, Civitas, 2 vols, 5ª ed., 2020

BLANQUER CRIADO, David; Introducción al Derecho Administrativo, Tirant lo Blanch, 4ª ed., 2018

MARTÍN REBOLLO, Luis, Manual de Derecho Administrativo y Guía para el estudio de las Leyes Administrativas, Thomson Reuters Aranzadi, 4ª ed., 2020

BARRERO RODRÍGUEZ, Concepción (coord.); Lecciones de Derecho Administrativo, vol. 1, 5ª ed., Tecnos, 2019

RODRÍGUEZ DE SANTIAGO, José María; DOMÉNECH PASCUAL, Gabriel; ARROYO JIMÉNEZ, Luis (coords.); Tratado de Derecho Administrativo. Vol. 1, Introducción, Fundamentos, Marcia Pons, 2021