Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Gestiˇ de Recursos Humans en el Sector P˙blic

Codi de l'assignatura: 569129

Curs acadŔmic: 2021-2022

Coordinaciˇ: Juan Jose Mauri Majos

Departament: Departament de Dret Administratiu, Dret Processal i Dret Financer i Tributari

crŔdits: 5

Programa ˙nic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

42

 

-  TeoricoprÓctica

Presencial

 

42

Treball tutelat/dirigit

42

Aprenentatge aut˛nom

41

 

 

Recomanacions

 

Haver cursat prèviament alguna assignatura de grau relacionada amb el règim jurídic de l’ocupació pública.

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 

CB6. Capacitat per assolir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l’aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.

CB7. Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i per resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts i en contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al camp d’estudi.

CB8. Capacitat per integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels coneixements i judicis.

CB9. Capacitat per comunicar conclusions, i els coneixements i raons últims que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

CB10. Habilitats d’aprenentatge que permetin continuar estudiant de manera majoritàriament autodirigida o autònoma.

CG0. Capacitat per parlar bé en públic.

CG1. Vocació de servei públic i compromís ètic.

CG2. Capacitat per planificar, organitzar i gestionar amb recursos escassos.

CG3. Capacitat per liderar equips de treball.

CE1. Coneixement profund i capacitat d’aplicació del règim jurídic dels diferents àmbits de la gestió juridicoadministrativa i comprensió dels reptes actuals de les administracions públiques i del sector públic en general.

CE2. Capacitat per disposar dels recursos financers a l’abast per satisfer de la millor manera les necessitats de finançament i el compliment dels objectius establerts.

CE3. Capacitat per identificar les necessitats de recursos humans en una administració pública o una altra organització, i per aplicar les tècniques i els procediments de planificació, selecció i perfeccionament de personal.

CE4. Capacitat per analitzar, desenvolupar i interpretar el cicle de formació, implementació i avaluació de les polítiques públiques.

CE5. Capacitat per comprendre teories, aplicar mètodes i organitzar dades amb la finalitat de dur a terme una recerca pròpia o en equip en algun àmbit de la gestió pública.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Assolir coneixements avançats sobre:

— Els conceptes, les teories i els problemes de la gestió de persones en les organitzacions públiques.

— Els models i els instruments de planificació estratègica i operativa d’estructures i efectius.

— Els instruments de gestió flexible de recursos humans.

— Els sistemes d’avaluació, promoció i remuneració dels empleats públics.

 

Referits a habilitats i destreses

Adquirir habilitats i destreses avançades per:

— Comprendre el funcionament del sistema de recursos humans.

— Utilitzar els conceptes i les institucions pròpies del sistema de planificació i ordenació de personal.

— Utilitzar les institucions pròpies de la flexibilitat interna i externa en matèria de personal.

— Raonar de manera coherent i formar-se un criteri en matèria de racionalització d’estructures i ordenació d’efectius.

— Tenir una actitud ètica i de respecte a les persones en la gestió de recursos humans.

 

 

Blocs temÓtics

 

1. El sistema de recursos humans en el sector p˙blic

*  

1.1. L’ocupació pública: sortida de la crisi, entrada a l’era de la digitalització i la robòtica i efectes de la pandèmia

1.2. Els referents de la gestió de personal: institucions, sistemes, normes i valors

1.3. Formes de gestió, xarxes de gestió i segmentació de l’ocupació pública

2. La planificaciˇ i l’ordenaciˇ dels recursos humans

*  

2.1. Estructura dels recursos humans: plans, relacions i plantilles

2.2. La potestat d’organització i els poders de direcció i de control

3. La cobertura de les necessitats de personal

*  

3.1. La selecció de personal: principis, sistemes, òrgans, tècniques i decisions

3.2. La temporalitat en l’ocupació pública: precarització i discriminació

3.3. Les polítiques i els sistemes d’estabilització en el sector públic

4. La carrera i el desenvolupament professional

*  

4.1. Les modalitats de la carrera professional i la promoció interna

4.2. L’avaluació de l’acompliment: instruments, reptes i potencialitats

5. Les retribucions del personal

*  

5.1. Concepte i estructura de les retribucions

5.2. Fixació, determinació i aplicació de les retribucions

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia de l’ensenyament implica l’assistència de l’alumnat a les sessions expositives, la seva participació en els debats dirigits i en les activitats pràctiques que s’hi puguin plantejar i dur a terme les activitats corresponents.

Fora de l’aula, l’alumnat ha de preparar el temari de l’assignatura a través de les lectures recomanades i de les activitats dirigides que plantegi el professorat. Per fer-ho ha d’utilitzar el Campus Virtual de l’assignatura.

Els alumnes que ho vulguin poden assistir a tutories personalitzades concertant una cita, que s’ha de sol·licitar a l’adreça electrònica següent: jmaurim@ub.edu.

Està previst que la docència sigui presencial. Això no obstant, en funció de la situació sanitària, si és necessari s’utilitzaran els mecanismes del Campus Virtual per fer la docència a distància a través de mitjans telemàtics. 

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada

Els alumnes que optin pel sistema d’avaluació continuada tenen les exigències següents:

a) Presència efectiva a les sessions expositives de l’assignatura.

b) Elaboració de notes de lectura i de notes de jurisprudència. Hi ha una nota de lectura o de jurisprudència per a cada bloc temàtic tractat. El conjunt de les valoracions d’aquestes notes resulta equivalent al 50 % de la nota final de l’assignatura. Per aprovar l’assignatura s’han d’entregar totes les notes de lectura i de jurisprudència. 

c) Una activitat de síntesi final, que consisteix en la preparació d’un treball escrit individual original sobre una institució, un instrument o una tècnica de gestió de personal en el sector públic o sobre la possible aplicació de la tècnica de gestió a una organització pública concreta. Alternativament es por presentar una carpeta acadèmica, en la qual hi ha de constar un breu comentari de cada sessió amb la identificació de les principals problemàtiques plantejades o indicades pel professor. El treball o la carpeta té un valor del 50 % de la nota final de l’assignatura. Per aprovar l’assignatura s’ha d’entregar el treball o la carpeta acadèmica.

El conjunt de les activitats d’avaluació teòrica té un valor del 50 % de la nota final de l’assignatura. L’activitat de síntesi final té un valor del 50 % del total de la nota final de l’assignatura. Per aprovar l’assignatura s’ha de superar la prova de síntesi, independentment del valor ponderat que se li assigni.

La còpia o plagi en qualsevol activitat avaluable, així com la utilització o la cooperació en procediments fraudulents per dur a terme aquestes activitats, comporta la qualificació de 0 (suspens) en la qualificació final definitiva de l’assignatura.

Els alumnes que no hagin superat l’avaluació continuada o única poden fer una prova de reavaluació, que és una prova escrita. Per poder optar a la reavaluació és indispensable haver-se presentat i haver suspès l’assignatura. Els estudiants no presentats no poden optar a la reavaluació.

 

Avaluaciˇ ˙nica

Els alumnes que optin pel sistema d’avaluació única tenen les exigències següents:

a) Una  prova d’avaluació teòrica de preguntes tancades o obertes corresponents als blocs temàtics de l’assignatura.

b) Una activitat pràctica, que s’acorda prèviament amb el professorat i que consisteix en la preparació d’un treball escrit individual original sobre una institució, un instrument o una tècnica de gestió de recursos humans en el sector públic o sobre la possible aplicació de la tècnica a una organització pública. Aquesta activitat s’ha d’entregar el dia de la prova d’avaluació teòrica.

La prova d’avaluació teòrica té un valor del 50 % del total de la nota final de l’assignatura. L’activitat pràctica té un valor del 50 % del total de la nota final de l’assignatura. Per aprovar l’assignatura s’ha d’haver superat l’activitat pràctica, independentment del valor ponderat que se li assigni.

La còpia o plagi en qualsevol activitat avaluable, així com la utilització o la cooperació en procediments fraudulents per dur a terme aquestes activitats, comporta la qualificació de 0 (suspens) en la qualificació final definitiva de l’assignatura.