Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Contractació Administrativa

Codi de l'assignatura: 569132

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Francesc Xavier Padros Castillon

Departament: Facultat de Dret

crèdits: 2,5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 62,5

 

Activitats presencials i/o no presencials

21

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

21

Treball tutelat/dirigit

21

Aprenentatge autònom

20,5

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer quines són les grans qüestions de la contractació pública avui dia en l’àmbit estatal, autonòmic i local —tenint en compte especialment el context econòmic i pressupostari de l’activitat contractual en l’actualitat—, i les perspectives d’evolució futura, a la vista principalment de les directives europees del 2014 i de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic

 

Referits a habilitats, destreses

— Saber analitzar les qüestions i els problemes principals que afecten les diferents fases del cicle contractual i les pautes d’interpretació emprades per la jurisprudència i la doctrina jurídica. Fer-ne l’anàlisi a partir de l’estudi i la valoració de les principals sentències dels tribunals europeus i nacionals, i dels dictàmens dels òrgans consultius generals i especialitzats en matèria de contractació, i de l’estudi de casos concrets i d’exemples i experiències recents en el camp de la contractació pública.

 

 

Blocs temàtics

 

1. El dret de la contractació pública. Els contractes del sector públic

1.1. L’evolució recent del dret de la contractació pública a Espanya en el context del dret europeu. El marc normatiu estatal, autonòmic i local en l’actualitat: balanç i perspectives d’evolució

1.2. Les directives europees de contractes i la seva transposició als drets nacionals

1.3. Els diferents tipus de contractes del sector públic: contractes administratius, contractes privats, contractes mixtos. Negocis jurídics i contractes exclosos, contractacions complexes. Sistemes de cooperació pública: en particular, els encàrrecs a mitjans propis personificats

2. Els poders adjudicadors i els contractistes. La preparació dels contractes

2.1. Les administracions públiques i altres entitats del sector públic i la seva subjecció al dret de contractes: estat actual de la qüestió, amb especial referència al sector públic empresarial

2.2. Els contractistes i la seva posició davant l’Administració. Capacitat i solvència empresarial. Els costos de la participació en la contractació i l’accés de les PIME

2.3. La preparació dels contractes. Decisions econòmiques, tècniques i jurídiques: els plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques. Principis comuns de tramitació i requisits generals per als contractes

3. La selecció dels contractistes i l’adjudicació dels contractes

3.1. L’adjudicació dels contractes. Criteris d’adjudicació. Els procediments d’adjudicació: tipologia, característiques i problemes

3.2. Sistemes de racionalització tècnica de la contractació

3.3. El control de les adjudicacions: el dret europeu i les solucions adoptades a Espanya

4. L’execució dels contractes

4.1. Les prerrogatives de l’Administració. El règim de pagament dels contractes

4.2. Les modificacions contractuals: modificacions subjectives i objectives; modificacions previstes en els plecs i modificacions no previstes. Les restriccions pressupostàries i la seva incidència en la modificació dels contractes

4.3. L’extinció dels contractes. En particular, les causes de resolució: entre la continuïtat i la ruptura del contracte

5. Els nous escenaris de la contractació pública

5.1. La contractació pública electrònica: normes, límits i resistències. Els perfils de contractant. Licitació electrònica

5.2. Contractació i polítiques públiques: compra innovadora i compra socialment responsable (compra ecològica i compra social)

5.3. La professionalització de la contractació pública

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

En general, cada sessió comença amb una exposició introductòria a càrrec del professorat, en la qual se’n fixa el marc conceptual corresponent i es fan les indicacions pertinents sobre la bibliografia, la jurisprudència, la doctrina i la documentació rellevant per a cada tema. A partir de la segona sessió, després de la introducció del tema, es treballa amb la participació activa dels estudiants sobre els materials i/o les lectures de la sessió, per tal de fomentar la reflexió i el desenvolupament de les capacitats d’argumentació pròpies. En les darreres sessions, dedicades a l’anàlisi de casos pràctics concrets, els grups configurats al començament de curs en funció del nombre d’alumnes assumeixen la responsabilitat de la presentació i discussió de cada cas.

1a sessió

Introducció general. Apartat 1.1 del bloc temàtic 1.

Activitats: exposició introductòria general del tema. Documentació de treball: lectures i textos seleccionats pel professorat i publicats al Campus Virtual.

2a sessió

Apartats 1.2 i 1.3 del bloc temàtic 1.

Activitats: exposició general sobre el tema. Comentari i discussió del marc normatiu, de la jurisprudència més rellevant i de les principals aportacions doctrinals.

Documentació de treball: lectures i textos seleccionats pel professorat i publicats al Campus Virtual.

3a sessió 

Apartat 2.1 del bloc temàtic 2.

Activitats: exposició general sobre el tema. Comentari i discussió del marc normatiu, de la jurisprudència més rellevant i de les principals aportacions doctrinals.

Documentació de treball: lectures i textos seleccionats pel professorat i publicats al Campus Virtual.

4a sessió 

Apartats 2.2 i 2.3 del bloc temàtic 2.

Activitats: exposició general sobre el tema. Comentari i discussió del marc normatiu, de la jurisprudència més rellevant i de les principals aportacions doctrinals.

Documentació de treball: lectures i textos seleccionats pel professorat i publicats al Campus Virtual.

5a sessió 

Apartat 3.1 del bloc temàtic 3.

Activitats: exposició general sobre el tema. Comentari i discussió del marc normatiu, de la jurisprudència més rellevant i de les principals aportacions doctrinals.

Documentació de treball: lectures i textos seleccionats pel professorat i publicats al Campus Virtual.

6a sessió 

Apartat 3.2 del bloc temàtic 3.

Activitats: Exposició general sobre el tema. Comentari i discussió del marc normatiu, de la jurisprudència més rellevant i de les principals aportacions doctrinals.

Documentació de treball: lectures i textos seleccionats pel professorat i publicats al Campus Virtual.

7a sessió 

Apartat 3.3 del bloc temàtic 3.

Activitats: exposició general sobre el tema. Comentari i discussió del marc normatiu, de la jurisprudència més rellevant i de les principals aportacions doctrinals.

Documentació de treball: lectures i textos  seleccionats pel professorat i publicats al Campus Virtual.

8a sessió 

Apartat 4.1  del bloc temàtic 4.

Activitats: exposició general sobre el tema. Comentari i discussió del marc normatiu, de la jurisprudència més rellevant i de les principals aportacions doctrinals.

Documentació de treball: lectures i textos  seleccionats pel professorat i publicats al Campus Virtual.

9a sessió

Apartats 4.2.1 i 4.3 del bloc temàtic 4.

Activitats: exposició general sobre el tema. Comentari i discussió del marc normatiu, de la jurisprudència més rellevant i de les principals aportacions doctrinals.

Documentació de treball: lectures i textos  seleccionats pel professorat i publicats al Campus Virtual.

10a sessió

Apartats 5.1 i 5.2 del bloc temàtic 5.

Activitats: exposició general sobre el tema. Comentari i discussió del marc normatiu, de la jurisprudència més rellevant i de les principals aportacions doctrinals.

Documentació de treball: lectures i textos  seleccionats pel professorat i publicats al Campus Virtual.

11a sessió 

Apartat 5.3 de bloc temàtic 5.

Activitats: exposició general sobre el tema. Comentari i discussió del marc normatiu i de les principals aportacions doctrinals.

Documentació de treball: lectures i textos seleccionats pel professorat i publicats al Campus Virtual.

12a sessió

Cas o casos pràctics.

Activitats: presentació general del cas per part dels alumnes del grup corresponent i col·loqui.

13a sessió 

Cas o casos pràctics.

Activitats: presentació general del cas per part dels alumnes del grup corresponent i col·loqui.

14a sessió

Prova escrita d’avaluació (vegeu l’apartat 7).

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada
El sistema d’avaluació ordinari és el d’avaluació continuada, que implica l’assistència a un mínim del 80 % de les sessions i la participació activa a les classes.

L’avaluació continuada també demana:
— L’elaboració d’un treball individual sobre algun dels epígrafs del programa o sobre aspectes específics del temari o que hi tinguin una vinculació directa. El treball s’ha de fer d’acord amb les instruccions que es faciliten a l’inici del curs, les quals inclouen igualment els criteris específics d’avaluació d’aquesta activitat  (50 % de la qualificació final),
— La resolució i presentació a classe d’un dels casos pràctics programats per a les darreres sessions, juntament amb la resta del grup en el qual estigui inclòs l’alumne, i que s’ha de fer d’acord amb les instruccions que es faciliten a l’inici del curs, les quals inclouen igualment els criteris específics d’avaluació d’aquesta activitat  (30 % de la qualificació final).
— La realització a classe d’una prova escrita consistent en la formulació també a classe i per escrit de dues o més propostes de millora de la gestió de la contractació pública  en relació amb les matèries proposades pel professorat. Abans de la prova es facilitaran els criteris específics d’avaluació d’aquesta activitat (20 % de la qualificació final).

 

Avaluació única

L’alumnat que ho vulgui es pot acollir, durant les tres primeres sessions del curs, a l’avaluació única.

L’avaluació única consisteix en un examen final, que pot ser sobre qualsevol dels apartats del temari i que té dues parts: una de tipus teòric (45 % de la qualificació final) i una altra de tipus pràctic, que consisteix en la resolució d’un cas pràctic (55 % de la qualificació final).

Criteri comú

Els exercicis d’avaluació, en qualsevol de les modalitats, que no compleixin els mínims exigibles de correcció lingüística en els dominis ortogràfic, sintàctic o lèxic mereixeran la qualificació de suspens, independentment del contingut material que presentin, amb una nota màxima de 4.

Reavaluació

Els alumnes que no hagin superat l’avaluació continuada o única poden fer una prova de reavaluació, que és una prova escrita de tipus teoricopràctic. 

Per poder optar a la reavaluació és indispensable haver-se presentat i haver suspès l’assignatura. Els estudiants no presentats no poden optar a la reavaluació.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

AGUADO CUDOLÀ, V. La contratación pública responsable. Funciones, límites y régimen jurídico, Cizur Menor, 2021.

AAVV, Las nuevas Directivas de contratación pública (X Congreso Asociación Española Profesores de Derecho Administrativo), Pamplona, 2015

CARRILLO DONAIRE, J.A., La compra pública de innovación en la contratación del sector público. Manual práctico, Madrid, 2019

CERRILLO, A., El principio de integridad en la contratación pública. Mecanismos para la prevención de los conflictos de intereses y la lucha contra la corrupción, Cizur Menor, 2018.

DEL OLMO ALONSO, J. I SÁNCHEZ MORÓN, M. (dir.), Derecho de los contratos públicos en la Unión Europea y sus estados miembros, Valladolid, 2012.

GAMERO CASADO, E., GALLEGO CÓRCOLES, I., (Dirs.), Tratado de Contratos del Sector Público, Valencia, 2018

GIMENO FELIU, J.M. (Dir.), Estudio sistemático de la Ley de Contratos del Sector Público, Cizur Menor, 2018

HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, F.L., El impacto de la crisis en la contratación pública. España, Italia y Francia, Cizur Menor, 2016

MALARET, E., El nuevo reto de la contratación pública para afianzar la integridad y el control: reforzar el profesionalismo y la transparencia, Revista Digital de Derecho Administrativo, núm. 15 (primer semestre 2016), Universidad Externado de Colombia, pàgs. 21-60.

MORENO MOLINA, J.A., Hacia una compra pública responsable y sostenible. Novedades principales de la Ley de Contratos del Sector Público 9/2017, Valencia, 2018

PADRÓS, X., “La Llei de Contractes del Sector Públic i les competències de la Generalitat de Catalunya sobre contractació: possibilitats de desenvolupament”, Revista d’Estudis Autonòmics i Federals, núm. 6 (abril 2008), pàgs. 233-271.

PADRÓS, X., "La contractació pública entre 2007 i 2017: temps de crisi, temps de canvis", Revista Catalana de Dret Públic, núm. 56 (juny 2018)

PALOMAR, A:, Contratación administrativa electrónica, Cizur Menor, 2018

RAZQUIN LIZARRAGA, M. M., VÁZQUEZ MATILLA, FJ., La adjudicación de contratos públicos en la nueva Ley de Contratos del Sector Público, Cizur Menor, 2017 

SANTAMARIA PASTOR, J.A., Los recursos especiales en materia de contratos del sector público, Pamplona, 2015.

VALCÁRCEL FERNÁNDEZ, P., Compra conjunta y demanda agregada en la contratación del sector público. Un análisis jurídico y económico, Cizur Menor, 2016

VÁZQUEZ MATILLA, F.J., La modificación de los contratos públicos, Cizur Menor, 2015

Text electrònic

- Commission staff working document, Annual Public Procurement Implementation Review 2013 (1.08.2014)

- Directiva 2014/24/UE, del Parlament europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública i per la qual es deroga la Directiva 2004/18/CE; Directiva 2014/25/UE, del Parlament europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, relativa a la contractació per entitats que operen en els sectors de l’aigua, l’energia, els transports i els serveis postals i per la qual es deroga la Directiva 2004/17/CE; Directiva 2014/23/UE, del Parlament europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, relativa a l’adjudicació de contractes de concessió 

- Comunicació de la Comissió al Parlament europeu, al Consell, al Comité Econòmic i Social europeu i al Comité de les Regions: “Estrategia en pos de la contratación pública electrónica” (20.04.2012)

- Llibre Verd de la Comissió Europea sobre la generalització del recurs a la contractació pública electrònica a la UE (18.10.2010)

- Llibre Verd de la Comissió Europea sobre la col•laboració público-privada i el dret comunitari en matèria de contractació pública i concessions (30.04.2004)

- Comunicació interpretativa de la Comissió, d’1 d’agost de 2006, sobre el dret comunitari aplicable a l’adjudicació de contratces no coberts o només parcialment coberts per les Directives de contratació pública (DO C 179, d’1.08.2006)

- Resolució del Parlament europeu, de 18 de maig de 2010, sobre nous aspectes de la política de contractació pública (2009/2175/INI) (DO C 161 E, de 31.05.2011)

- Document de treball dels serveis de la Comissió Europea “Resum sobre l’avaluació de l’impacte i l’eficàcia de la legislació de la UE sobre contractació pública”, 2011.

- Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, Análisis de la Contratación Pública en España: oportunidades de mejora desde el punto de vista de la competencia (5 de febrero de 2015).

Al llarg de les sessions s’hauran de consultar i seran objecte de comentari diverses sentències del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, del Tribunal Suprem, així com resolucions del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals i els seus equivalents autonòmics i dictamens tant d’òrgans consultius generals (Consell d’Estat i Comissió Jurídica Assessora, en particular), com dels òrgans consultius especialitzats en matèria de contractació (Junta Consultiva de Contractació Pública de l’Estat i Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya, en particular), que seran objecte de concreció al Campus Virtual de l’assignatura.