Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Tècniques i Mètodes d'Avaluació Pública

Codi de l'assignatura: 569146

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Albert Falco Gimeno

Departament: Facultat de Dret

crèdits: 2,5

Programa únic: S

 

 

Perspectiva de gènere

 

La perspectiva de gènere s’incorpora a l’assignatura a través de la lectura i la discussió d’alguns documents i articles en què la variable gènere pren un paper rellevant.

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 62,5

 

Activitats presencials i/o no presencials

21

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

21

Treball tutelat/dirigit

20,5

Aprenentatge autònom

21

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Competències generals

  •  Capacitat d’anàlisi i de síntesi.
  •  Capacitat de reflexió crítica.
  •  Capacitat d’organització i de planificació.
  •  Capacitat de gestió de la informació.
  •  Capacitat per treballar en equip.Competència específica
  •  Capacitat per aplicar les tècniques i els mètodes d’avaluació de polítiques públiques.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

• Conèixer què és l’avaluació i per a què serveix en el marc del cicle de les polítiques públiques.
• Reconèixer la utilitat de l’avaluació per a la presa de decisions relacionada amb les polítiques públiques.
• Identificar les condicions per poder portar a la pràctica l’avaluació en el context de l’Administració pública.
• Identificar les condicions d’avaluabilitat d’una política pública.
• Conèixer les diferents modalitats d’avaluació, quan es poden aplicar i què expliquen.
• Conèixer tècniques aplicables a l’avaluació.

 

Referits a habilitats, destreses

• Saber descriure, analitzar i representar un programa públic.
• Saber plantejar una avaluació.
• Saber aplicar les metodologies idònies per a la contrastació d’hipòtesis.
• Saber interpretar els resultats d’una avaluació.

 

Referits a actituds, valors i normes

• Tenir predisposició per a l’aprenentatge, l’autocrítica i la millora contínua.
• Defensar l’exigència tècnica de les avaluacions que s’encarreguin, s’utilitzin o es duguin a terme.
• Contribuir a la millora de les polítiques i programes finançats amb fons públics.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Conceptes introductoris

2. L’avaluació de les necessitats

3. L’avaluació del disseny

4. L’avaluació de la implementació

5. L’avaluació d’impacte

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La docència d’aquesta assignatura s’articula a partir de les activitats següents:


• Presentacions, a càrrec del professorat, dels conceptes i mètodes propis de l’avaluació de polítiques públiques.

• Dinàmiques de grup en què es treballen els continguts principals de l’assignatura.

• Classes pràctiques en què s’apliquen tècniques d’anàlisi rellevants per a l’avaluació pública mitjançant programari estadístic.

 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada
S’aplica amb caràcter preferent i per defecte l’avaluació continuada, que consta dels elements d’avaluació següents:

a) Treball continuat al llarg del curs. Lliurament d’activitats i presentacions orals en grup d’acord amb la progressió dels continguts de l’assignatura. Pes sobre la qualificació final: 50 %.

b) Prova de síntesi final. Resolució individual d’un examen final sobre els conceptes i els mètodes i tècniques d’avaluació treballats durant el curs. Pes sobre la qualificació final: 50 %.

— Per aprovar l’avaluació continuada cal obtenir una qualificació mínima d’aprovat en la prova de síntesi o final.
— Per obtenir una qualificació favorable d’avaluació continuada és imprescindible haver fet totes les activitats obligatòries i la prova de síntesi corresponent.
— Si l’estudiant no ha presentat cap activitat avaluable ni ha fet la prova de síntesi rep la qualificació final de no presentat. Si ha presentat alguna activitat avaluable, però ha abandonat el procés d’avaluació continuada sense completar-lo, la qualificació és la mitjana ponderada prevista en el pla docent, entenent que ha obtingut un 0 en les activitats que no ha presentat.
— Quan hi hagi raons que ho justifiquin, i sempre que s’adverteixi amb antelació als estudiants, el professorat pot variar la tipologia prevista de les proves d’avaluació.
— El professorat pot tenir en compte, addicionalment a les proves avaluables, una altra mena d’evidències d’aprenentatge. La valoració que el professorat faci d’aquestes evidències permet millorar, eventualment, la nota aritmètica obtinguda com a resultat de la qualificació de les proves avaluables.
— L’avaluació final té en compte el nivell d’expressió, escrita i oral, i de comunicació dels coneixements i dels aprenentatges. Aquell exercici d’avaluació continuada, de síntesi o única, presencial o no presencial, que no compleixi els mínims exigibles de correcció lingüística en els dominis ortogràfic, sintàctic o lèxic mereixerà la qualificació de suspens, independentment del contingut material que presenti.

Reavaluació

Els alumnes que no hagin superat l’avaluació continuada o única poden fer una prova de reavaluació, que és una prova escrita. Per poder optar a la reavaluació és indispensable haver-se presentat i haver suspès l’assignatura. Els estudiants no presentats no poden optar a la reavaluació.

 

Avaluació única

En el cas que l’estudiant no tingui cap altra alternativa, pot optar per l’avaluació única.

L’avaluació única consisteix en una prova final que ha de permetre avaluar l’assoliment dels mateixos coneixements i habilitats de l’assignatura que s’acrediten a partir del conjunt de les proves de l’avaluació continuada, inclosa la de síntesi. En conseqüència, la prova d’avaluació única ha de ser necessàriament diferent de la prova de síntesi, i ha de presentar un nivell d’exigència equivalent al que es demana en el conjunt de proves de l’avaluació continuada. La nota d’aquesta prova compta el 100 % de la qualificació final de l’assignatura.

— Els estudiants han de tenir en compte que aquesta assignatura no és fàcil de preparar sense l’assistència continuada a classe i un treball regular.
— L’avaluació final té en compte el nivell d’expressió, escrita i oral, i de comunicació dels coneixements i dels aprenentatges.
Aquell exercici d’avaluació continuada, de síntesi o única, presencial o no presencial, que no compleixi els mínims exigibles de correcció lingüística en els dominis ortogràfic, sintàctic o lèxic mereixerà la qualificació de suspens, independentment del contingut material que presenti.