Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Disseny i Anàlisi d'Organitzacions Públiques

Codi de l'assignatura: 569147

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Esther Pano Puey

Departament: Facultat de Dret

crèdits: 2,5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 62,5

 

Activitats presencials i/o no presencials

22,5

 

-  Teoria

Presencial

 

10,5

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

12

Treball tutelat/dirigit

20

Aprenentatge autònom

20

 

 

Recomanacions

 

— Tenir coneixements d’anglès, com a mínim pel que fa a la comprensió lectora.

— Haver cursat prèviament assignatures relacionades amb l’àmbit de l’anàlisi de polítiques i de la gestió pública. Si no és així, és possible que s’hagi de fer alguna lectura complementària.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

CG1. Vocació de servei públic i compromís ètic.

CG2. Capacitat per planificar, organitzar i gestionar amb recursos escassos. 

CE4. Capacitat per analitzar, desenvolupar i interpretar el cicle de formació, implementació i avaluació de les polítiques públiques.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Adquirir coneixements sobre els temes següents:

— L’estudi de la naturalesa de les organitzacions que componen el sector públic.

— L’evolució i les transformacions en les administracions públiques contemporànies.

— Les complexes relacions entre política i administració.

— Els aspectes organitzatius i formals de les administracions públiques.

— Els processos de modernització administrativa.

— La nova gestió pública.

— La dinàmica organitzativa.

 

Referits a habilitats, destreses

— Desenvolupar la capacitat d’anàlisi en relació amb la xarxa d’institucions públiques.

— Treballar amb la visió estratègica pel que fa al disseny organitzatiu.

— Adquirir el vocabulari específic de la matèria i progressar en la capacitat d’argumentació, de comunicació i d’expressió escrita i oral.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Teoria de l’organització i Administració pública. Estructures administratives

2. Models teòrics d’apropament a l’estudi de les organitzacions públiques

3. Tipologies, processos i elements de les organitzacions públiques

4. Disseny aplicat i anàlisi de cas

5. La perspectiva de gènere en les organitzacions públiques

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La intenció d’aquesta assignatura és treballar en el disseny i en l’anàlisi de les organitzacions públiques a partir de dues perspectives diferents: d’una banda, fent un apropament de caràcter teòric que permeti conèixer les principals visions que aporta la bibliografia i, de l’altra, amb una visió aplicada que permeti portar a la pràctica els coneixements assolits.

Així, a les sessions es treballa a partir de la lectura i l’anàlisi de textos i, alhora, de les exposicions de projectes de recerca fets pels estudiants. El curs implica l’assistència a les sessions teòriques, la lectura de la bibliografia recomanada i el treball de les activitats pràctiques.

En el transcurs de les sessions es fomenta el diàleg i el contrast de criteris amb relació a les diferents qüestions problemàtiques que es vagin plantejant. En alguns casos, es recomana d’una manera especial el treball en equip previ a la sessió, per tal d’afavorir la màxima participació i l’aportació d’idees.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Hi ha dues vies possibles d’avaluació de l’assignatura (avaluació continuada i avaluació única). La fórmula preferent és l’avaluació continuada, que s’aplica per defecte. Els estudiants que no puguin seguir el curs d’acord amb els criteris d’aquest model d’avaluació continuada poden acollir-se a la modalitat d’avaluació única.
 

Avaluació continuada

L’avaluació continuada exigeix:

• Assistir a les sessions presencials de l’assignatura.
• Participar en les activitats pràctiques i lliurar els materials indicats (40 % de la nota final).
• Fer la prova de síntesi final, que consisteix en el desenvolupament d’un o de dos aspectes recollits en el contingut del programa (60 % de la nota).

 

Avaluació única

Els alumnes que sol·licitin, d’acord amb el procediment establert, ser avaluats mitjançant la modalitat d’avaluació única han de fer una prova final única, que consisteix en el desenvolupament d’un o de dos aspectes recollits en el contingut del programa.

Reavaluació

Els alumnes que no hagin superat l’avaluació continuada o única poden fer una prova de reavaluació, que és una prova escrita. Per poder optar a la reavaluació és indispensable haver-se presentat i haver suspès l’assignatura. Els estudiants no presentats no poden optar a la reavaluació.