Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Gestió Pública i Partenariat

Codi de l'assignatura: 569148

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Jose Luis Martinez-Alonso Camps

Departament: Facultat de Dret

crèdits: 2,5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 62,5

 

Activitats presencials i/o no presencials

21

 

-  Teoria

Presencial

 

7

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

14

Treball tutelat/dirigit

21

Aprenentatge autònom

20,5

 

 

Competències que es desenvolupen

 

CG1. Vocació de servei públic i compromís ètic. 

CG2. Capacitat per planificar, organitzar i gestionar amb recursos escassos.  

CE4. Capacitat per analitzar, desenvolupar i interpretar el cicle de formació, implementació i avaluació de les polítiques públiques.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer les diferents fórmules de col·laboració entre els poders i actors públics i el sector privat.

— Comprendre el marc analític articulat a l’entorn dels anomenats partenariats publicoprivats (PPP).

— Comprendre els elements respectius que caracteritzen les diferents modalitats dels partenariats publicoprivats amb vista a identificar, des de la perspectiva de la gestió pública, la més idònia en relació amb el cas concret.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Partenariat i col·laboració publicoprivada

1.1. Elements conceptuals i marc analític dels partenariats publicoprivats

1.2. Models o tipus dels partenariats publicoprivats

1.3. Àmbits en què es desenvolupen els PPP

1.4. Actors públics i privats

1.5. Principis i previsions normatives aplicables als PPP

2. Els partenariats publicoprivats de base contractual

2.1. Principis que emmarquen la relació dels partenariats de base contractual

2.2. La LCSP/2017 i el canvi normatiu: la supressió del contracte de gestió de serveis públics i les modalitats contractuals; els efectes en la gestió indirecta dels serveis públics.

2.3. La concessió de serveis

2.4. La concessió d’obres

2.5. Els contractes de serveis

2.6. Recapitulació: Gestió pública i PPP de base contractual i avaluació

3. Els partenariats publicoprivats institucionalitzats

3.1. Principis que caracteritzen la configuració dels partenariats publicoprivats institucionalitzats (PPPI)

3.2. Les societats mixtes publicoprivades

3.3. Els consorcis

3.4. Les fundacions mixtes

3.5. Altres modalitats de partenariats publicoprivats institucionalitzats: les associacions

3.6. La problemàtica de les relacions entre els PPPI i les parts des de la perspectiva del dret comunitari; les dificultats per a la seva consideració com a relacions domèstiques o in house

3.7. Recapitulació: gestió pública i PPP institucionalitzats; avaluació

4. Altres formes de partenariats publicoprivats

4.1. Introducció: acció de foment i col·laboració publicoprivada

4.2. Subvencions i partenariats publicoprivats

4.3. Acció concertada i partenariats publicoprivats

4.4. Col·laboració publicoprivada i convenis

4.5. Recapitulació: gestió pública i altres formes de PPP; avaluació

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La previsió és que la docència sigui presencial, si no és que les circumstàncies obliguen que sigui a distància. En aquest cas, la docència es durà a terme per sessions en línia mitjançant l’eina BB Collaborate de la UB.

La docència d’aquesta assignatura s’articula a partir de:

— La facilitació dels quatre temes de l’assignatura.

— L’exposició que faci el professorat de cada bloc temàtic, que va seguida de la remissió a la bibliografia, als textos normatius i a experiències de contrast.

— L’explicació per grups, amb el debat corresponent, de l’avaluació d’experiències de contrast.

— L’avaluació individual dels diferents partenariats publicoprivats.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada
L’avaluació continuada exigeix:

• Assistir a les sessions presencials de l’assignatura, i signar-ne els fulls acreditatius.
• Presentar les notes d’avaluació (dues pàgines per exercici) dels partenariats publicoprivats dels blocs temàtics 2, 3 i 4 (15 % de la nota final; 5 % cada treball).
• Exposar en públic, de manera individual o en grup, en funció del nombre d’alumnes matriculats a l’assignatura, l’avaluació d’experiències de contrast (55 % de la nota). 
• Fer la prova de síntesi final: test i desenvolupament d’un epígraf del programa (15 % i 15 % de la nota, respectivament). La prova de síntesi es preveu que es farà de manera presencial.

 

Avaluació única

L’avaluació única exigeix:

• Presentar un treball sobre una de les experiències de contrast, d’acord amb les indicacions que es donen (25 % de la nota).
• Fer la prova final, que consisteix en un test i en el desenvolupament de dos o tres epígrafs del programa (35 % i 40 % de la nota, respectivament). La prova final es preveu que es farà de manera presencial.

Reavaluació

Els alumnes que no superin l’avaluació continuada o única poden fer una prova de reavaluació, que és una prova escrita. Per poder optar a la reavaluació és indispensable haver-se presentat i haver suspès l’assignatura. Els estudiants no presentats no poden optar a la reavaluació. la prova es preveu que es farà de manera presencial.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

ALBI, E.; GONZÁLEZ-PÁRAMO, J. M.; LÓPEZ CASANOVAS, G. Gestión pública, fundamentos, técnicas y casos. Barcelona: Ariel, 1997.

ARIMANY LAROGLIA, E. “Públic i privat a la Llei catalana de serveis socials”. A El sistema de serveis socials a Catalunya, Aguado, V. (Coord.). Barcelona: Generalitat de Catalunya. Institut d’Estudis Autonòmics, 2008.

ARIÑO ORTIZ, G. Principios de Derecho público económico. Granada: Comares, 2001.

BAENA DEL ALCÁZAR, M. Curso de Ciencia de la Administración. 2a. ed. Madrid: Tecnos, 1988.

BRUNETE DE LA LLAVE, M.T. Los contratos de colaboración público-privada en la ley de Contratos del Sector Público. Especial aplicación a las entidades locales. Madrid: La Ley, 2009.

COSCULLUELA MONTANER, L. “Reflexions sobre los presupuestos constitucionales y de Derecho comunitario europeo y los principios generales del Derecho público económico”. A Estudios de Derecho público económico, Cosculluela, L. (Coord.). Madrid: Civitas, 2003.

FRANCH i SAGUER, M. “L’activitat de foment a l’Aministració Local: la subvenció” A Règim jurídic dels governs locals de Catalunya, Gifreu, J. i J.R. Fuentes (dir.). València: Tirant Lo Blanch, 2009.

GIMENO FELIU, J.M. et. al. (2018): Estudio sistemático de la Ley de Contratos del Sector Público. Aranzadi.

GONZÁLEZ-VARAS IBAÑEZ, S. Tratado de Derecho Administrativo. Tomo VI. Derecho Administrativo Económico (especialment, Capítulo VI. La privatización, p. 113 a 246). Cizur Menor (Navarra): Aranzadi, 2008.

MARTÍNEZ-ALONSO CAMPS, J.L. i T. YSA FIGUERAS. Las personificaciones instrumentales locales en Cataluña: organismos autónomos, consorcios, mancomunidades y sociedades públicas. Madrid: Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) i Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC), 2003.

MARTÍNEZ-ALONSO CAMPS, J.L. i T. YSA FIGUERAS. Les personificacions instrumentals locals a Catalunya: organismes autònoms, consorcis, mancomunitats i societats públiques. 2ª ed. Barcelona: Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC), 2003b.

MARTÍNEZ-ALONSO CAMPS, J.L, i E. PANO PUEY. “Personificacions instrumentals locals” a Magre Ferran, J. (Dir): Informe de l’Observatori de Govern Local. Fundació Carles Pi i Sunyer d’Estudis Autonòmics i Locals, 2006.

MARTÍNEZ-ALONSO CAMPS, J.L. “Els serveis públics locals (I): introducció i prestació directa. Els serveis públics locals (II): prestació indirecta”. A Règim jurídic dels governs locals de Catalunya, Gifreu, J. i J.R. Fuentes (dir.). València: Tirant Lo Blanch, 2009.

MARTÍNEZ-ALONSO CAMPS, J.L. “Las personificaciones instrumentales locales: dimensiones cuantitativas y procesos de decisión”. A La colaboración público-privada y la creación de valor público, Ramió, C. (Coord.). Barcelona: Diputació de Barcelona, 2009.

MARTÍNEZ-ALONSO CAMPS, J.L. “El sector público local: redimensionamiento y gestión de actividades y servicios públicos”. A CARRILLO DONAIRE, J.A. i P. NAVARRO RODRÍGUEZ, La Reforma del régimen jurídico de la Administración Local. El nuevo marco regulatorio a la luz de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, La Ley-Grupo Wolters Kluwer/El Consultor, 2014.

MENÉNDEZ MENÉNDEZ, ADOLFO (Coord). Instrumentos españoles de colaboración público-privada: el contrato de concesión de obras públicas. Thomson Reuters-Civitas, 2010. ISBN 978-84-470-3467-3

Capítol

MARTÍNEZ-ALONSO CAMPS, J.L. (2017): «El proyecto de Ley de Contratos del Sector Público de noviembre de 2016 y la gestión contractual de servicios públicos: análisis de su planteamiento, crítica y propuesta alternativa». En GIMENO FELIU, J.M. (Dir.): Observatorio de los contratos públicos 2016. Aranzadi.

Article

BERNAL BLAY, MIGUEL ÁNGEL. "La colaboración público-privada institucional". Revista Aragonesa de Administración Pública. ISSN 1133-4797, núm. 37, 2010, pàgs. 93-138.

GONZÁLEZ-DELEITO DOMÍNGUEZ, NICOLÁS i A. ARAUJO BARCELÓ. "La entrada de capital privado en AENA Aeropuertos, S.A.: ¿operación patrimonial o establecimiento de una colaboración público-privada?" Problemas prácticos y actualidad del Derecho administrativo: Anuario 2014, ISBN 978-84-470-4682-9, pàgs. 537-570.

GUIMERANS RUBIO, JUAN M. i J. RODRÍGUEZ BUSTO. "Gestión indirecta (VI): las colaboraciones público-privadas. Contrato de colaboración entre el sector público y el privado. Contrato de concesión de obra pública." Teoría y práctica para la gestión de los servicios locales, 2010, ISBN: 978-84-7052-529-2, pàgs. 663-725.

HUERGO LORA, A (2018): "Skin in the game: riesgo operacional y responsabilidad patrimonial administrativa". La Administración al día. INAP, 27.4.2018.

Accessible a:  Enllaç

MARTÍNEZ-ALONSO CAMPS, J.L. “Medidas para la mejora en el funcionamiento de las personificaciones instrumentales para la gestión de los servicios públicos locales”. Revista de Estudios Locales, núm. extraordinari, juliol de 2007.

MARTÍNEZ-ALONSO CAMPS, J.L. (2013). Los sistemas locales de bienestar ante el Proyecto de ley de racionalidad y sostenibilidad de la administración local. Diario del Derecho Municipal, 21 i 25.10.2013, Iustel.

MARTÍNEZ-ALONSO CAMPS, J.L. (2013b) “Les personificacions instrumentals locals: estat de la qüestió”. Revista catalana de dret públic, núm. 47, desembre de 2013, EAPC.

http://revistes.eapc.gencat.cat/index.php/rcdp/article/view/10.2436-20.8030.01.12  Enllaç

MARTÍNEZ-ALONSO CAMPS, J.L. (2015): “Modificación de la Ley de contratos del sector público y gestión de servicios públicos locales: propuestas y alternativas”. Revista General de Derecho Administrativo núm. 40, 2015 i revista La Administración al Día del INAP, 5.11.2015.

http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1505401  Enllaç

MARTÍNEZ-ALONSO CAMPS, J.L. (2016): “El proyecto de Ley de Contratos del Sector Público de noviembre de 2016 y la gestión contractual de servicios públicos: análisis de su planteamiento y propuesta alternativa”. Contratación Administrativa Práctica núm. 149, mayo-junio 2017. També va ser publicat a les revistes Diario de Derecho Municipal, de IUSTEL (9.2.2017) i a La Administración al día, del Instituto Nacional de Administración Pública/INAP (2.3.2017).

http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1162248&nl=1&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=1/3/2017  Enllaç

MARTÍNEZ-ALONSO CAMPS, J.L. (2017): «El proyecto de Ley de Contratos del Sector Público de noviembre de 2016 y la gestión contractual de servicios públicos: análisis de su planteamiento y propuesta alternativa». La Administración al día, del Instituto Nacional de Administración Pública/INAP (2.3.2017)

Accessible a:  Enllaç

MARTÍNEZ-ALONSO CAMPS, J.L. (2018): «La nueva configuración de la gestión indirecta de los servicios públicos de resultas de la Ley de contratos del sector público de 2017; algunas consideraciones con especial incidencia en el subsistema local». En La Administración al día, del INAP (1/2/2018). También publicado en El Diario del Derecho Municipal, de Iustel (5/2/2018).

Accessible a:  Enllaç

MARTÍNEZ-ALONSO CAMPS, J.L. (2018b): "Els debats sobre els serveis públics locals: Estat de la qüestió". Revista Catalana de Dret Públic, (57), 72-96.

http://revistes.eapc.gencat.cat/index.php/rcdp/article/view/10.2436-rcdp.i57.2018.3228  Enllaç

MÍGUEZ MACHO, LUIS. "Las formas de colaboración público-privada en el Derecho español". Revista de administración pública, ISSN 0034-7639, núm. 175, 2008, pàgs. 157-215.

SANTIAGO IGLESIAS, DIANA. "Un modelo de colaboración público-privada institucionalizada en la gestión de los servicios locales: las sociedades de economía mixta". REGAP: Revista galega de administración pública. ISSN: 1132-8371, núm. 40, 2010. pàgs. 361-386.

Comunicacions, ponències

MARTÍNEZ-ALONSO CAMPS, J.L. (2017). La desvalorización de los servicios públicos locales: de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local de 2013 al Proyecto de Ley de contratos del sector público de 2017; crítica y alternativas. Ponència presentada al XIII Congreso de la AECPA (Asociación Española de Ciencia Política y de la Administración). Universidad de Santiago de Compostel·la, 20-22 de setembre de 2017. Consultat 16 novembre 2018 a https://aecpa.es/files/view/pdf/congress-papers/13-0/1870