Pla docent de l'assignatura

 

 

Català English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Treball Final de Màster

Codi de l'assignatura: 569154

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Lluís Medir Tejado

Departament: Departament de Ciència Política, Dret Constitucional i Filosofia del Dret

crèdits: 15

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 375

 

Treball tutelat/dirigit

20

Aprenentatge autònom

355

 

 

Recomanacions

 

És recomanable tenir aprovada la proposta del treball de final de màster per la Comissió de Coordinació del Màster abans de matricular-se de l’assignatura de TFM. 

 

 

Competències que es desenvolupen

 

CB6. Capacitat per assolir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l’aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.

CB7. Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i per resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts i en contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al camp d’estudi.

CB8. Capacitat per integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels coneixements i judicis.

CB9. Capacitat per comunicar conclusions, i els coneixements i les raons últims que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

CB10. Habilitats d’aprenentatge que permetin continuar estudiant de manera majoritàriament autodirigida o autònoma.

CG0. Capacitat per parlar bé en públic.

CG1. Vocació de servei públic i compromís ètic.

CG2. Capacitat per planificar, organitzar i gestionar amb recursos escassos.

CG3. Capacitat per liderar equips de treball.

CE5. Capacitat per comprendre teories, aplicar mètodes i organitzar dades amb la finalitat de dur a terme una recerca pròpia o en equip en algun àmbit de la gestió pública.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

1. Dissenyar una proposta d’estudi o d’investigació ajustada als objectius del màster, original i viable, tot indicant la justificació de la proposta, els objectius de treball, les hipòtesis de partida, l’estructura, la metodologia i la planificació temporal de les diverses fases d’elaboració del treball.

2. Identificar el marc teòric que ha de fonamentar el treball i les eines metodològiques necessàries per assolir-ne els objectius.

3. Cercar documentació rellevant i gestionar una base de dades bibliogràfica.

4. Desenvolupar el TFM atenent els objectius establerts, explicant adequadament el marc teòric que fonamenta l’estudi o investigació i desenvolupant amb eficàcia les metodologies previstes.

 

5. Gestionar adequadament el temps, atenent la planificació temporal i els terminis de seguiment establerts.

6. Resoldre els contratemps que puguin sorgir durant l’estudi o investigació i revisar-ne els objectius, si escau.

7. Presentar unes conclusions coherents amb els objectius plantejats, que es desprenguin del desenvolupament del treball.

8. Fer una presentació correcta i ben estructurada del treball d’acord amb els criteris de qualitat formal i substancial establerts per la normativa de la Facultat i de la Universitat sobre els treballs finals de màster.

9. Exposar oralment el treball (objectius, desenvolupament i resultats) davant d’una comissió avaluadora i en acte públic, de manera sintètica i entenedora, fent ús dels recursos adequats.  

 

 

Blocs temàtics

 

1. Ateses les característiques de l’assignatura, no es defineixen blocs temàtics.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

El treball final de màster consisteix en la presentació d’un treball de recerca.

Cada estudiant té un tutor assignat que l’orienta tant en la definició del projecte com en el desenvolupament del treball i en la defensa final.

El treball de recerca, quan es vincula a les pràctiques, pot fer referència a una millora en el servei prestat a l’administració pública en la qual s’han fet les pràctiques curriculars.

Procediment

 1. Sessions grupals de preparació i presentació de les propostes de TFM

a) Es realitzarà una sessió grupal de presentació del TFM al més d’octubre i una segona al mes de desembre.

b) Es realitzarà una presentació individual de la proposta de TFM de cada estudiant en el marc de les sessions de l’assignatura "Institucions Públiques i Valors Contemporanis", abans d’acabar el primer semestre i després de les vacances d’hivern.

 1. Procediment d’assignació o elecció de tutor
  1. El professorat del màster ha de comunicar a principi de curs dues o tres línies de recerca del seu interès, relacionades amb els continguts de les seves assignatures al màster.
  2. Els estudiants matriculats han de presentar mitjançant el Campus Virtual de l’assignatura la seva «Proposta de treball final de màster de Gestió Pública Avançada», que ha d’incloure una proposta del tutor docent.
  3. Els estudiants que han presentat les propostes públicament i tenen millor expedient acadèmic tenen prioritat en l’elecció de tutor.
  4. Els estudiants poden contactar directament amb els professors per sol·licitar-los tutorització.
  5. Es delega a la coordinació del màster la tasca d’assignació de tutors i de gestió de les propostes, i té la facultat de prendre totes les decisions incidentals relacionades.
 2. Aprovació de les propostes de TFM
  1. Les propostes s’han de presentar al Campus Virtual del TFM mitjançant una tasca.
  2. L’aprovació de la proposta final l’ha de fer el coordinador.
  3. Les propostes manifestament insuficients, incompletes o irrealitzables han de ser esmenades en un termini breu.
  4. Les propostes es reenvien als potencials tutors per tal que tinguin una idea dels TFM que es volen dur a terme.
 3. Calendari de lliurament de treballs
  1. Per al primer semestre:
   1. Entrega de les propostes, durant la primera quinzena d’octubre.
   2. Entrega dels TFM mitjançant una tasca al Campus Virtual: durant la segona quinzena de gener.
   3. Defensa oral dels TFM: durant la primera quinzena de febrer. Es pot preveure un termini posterior per a les reavaluacions.
  2. Per al segon semestre:
   1. Entrega de les propostes: entre la segona quinzena de desembre i la primera quinzena de gener.
   2. Entrega dels TFM mitjançant una tasca al Campus Virtual: durant la segona quinzena de juny.
   3. Defensa oral dels TFM: durant la primera quinzena de juliol. Es pot preveure un termini posterior per a les reavaluacions.
   4. En tots els casos s’ha d’entregar també un exemplar en paper a cada un dels tres membres del tribunal, com a mínim una setmana abans de la data concreta de defensa.
  3. El coordinador estableix les dates i hores de defensa de cada TFM.
 4. Condicions de defensa dels TFM
  1. Pública i oral.
  2. L’estudiant intervé entre 10 i 20 minuts en primer lloc.
  3. Els membres del tribunal disposen de fins a 15 minuts per preguntar i fer les observacions que considerin oportunes.
  4. L’estudiant pot respondre les preguntes i observacions en un màxim de 10 minuts.
  5. El tribunal és competent per resoldre qualsevol aspecte incidental que s’esdevingui durant la defensa oral.
 5. Comissions d’avaluació
  1. Els tribunals no poden incloure el tutor de l’estudiant.
  2. El president és sempre el membre de major edat i el secretari el de menor edat.
  3. El coordinador ha de vetllar per la presència de dones en els tribunals.
  4. El coordinador ha de vetllar per la incorporació de professors especialistes i d’àrees afins.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

 

Avaluació única

Avaluació
— S’haurà de presentar la proposta de TFM en les darreres sessions de l’assignatura "Institucions Públiques i Valors Contemporanis"

— S’utilitzen les rúbriques per a l’avaluació. Fins que no s’aprovin les específiques del màster, s’utilitzen les genèriques per als màsters de la Facultat de Dret.

— El tribunal avalua amb un 70 % de la nota final i el tutor avalua, prèviament a la defensa oral, amb el 30 % restant, segons les rúbriques aplicables.

— Els indicadors d’avaluació els publica el coordinador al Campus Virtual després de l’entrega de les propostes i dos mesos abans de la defensa oral. 

— El tribunal és competent per resoldre qualsevol aspecte incidental que s’esdevingui durant la defensa oral.Reavaluació

Els treballs de final de màster que no superin l’avaluació ordinària poden ser objecte de reavaluació, sempre que el tribunal que els ha avaluat estableixi clarament que els errors i mancances observats són susceptibles de ser corregits en un període de temps inferior a 15 dies naturals.