Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: L'Idealisme Alemany: de Kant a Hegel

Codi de l'assignatura: 569181

Curs acadŔmic: 2021-2022

Coordinaciˇ: Salvio Turro Tomas

Departament: Departament de Filosofia

crŔdits: 5

Programa ˙nic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

46

 

-  Teoria

Presencial

 

28

 

-  Tutoritzaciˇ per grups

Presencial

 

14

 

-  Seminari

Presencial

 

4

Treball tutelat/dirigit

33

Aprenentatge aut˛nom

46

 

 

Recomanacions

 

En la plana respectiva de l’assignatura en el Campus Virtual, uns dies abans de l’inici del semestre trobareu amb més detall les informacions referents a la periodització del temari i la bibliografia secundària.


Altres recomanacions

Si la situació ho requerís, el pla docent podrà ser adaptat per a la docència virtual: qualsevol modificació al respecte serà puntualment comunicada als alumnes.

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios 

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan  a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades 

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo

CG1 Redactar con claridad, coherencia y concisión análisis y conclusiones en un contexto de investigación.

CG2  Argumentar correctamente y saber detectar falacias en argumentaciones propias y ajenas.

CE5 Ser capaz de ordenar de forma coherente mapas conceptuales a partir de entramados de conceptos filosóficos complejos.

CE8 Jerarquizar adecuadamente los distintos componentes de una determinada doctrina filosófica compleja, distinguiendo los fundamentales de los secundarios.

Promover la sensibilidad y respeto por las cuestiones de género según las directrices generales de la UB.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Aquesta assignatura s’ocuparà cada curs d’analitzar algun tema o obra de l’idealisme alemany, especialment rellevant tant des del punt de vista historiogràfic com per a la discussió actual.

En aquest curs 2021-22, analitzarem la constitució i desenvolupament de la "filosofia de la història" en Kant, Fichte i Hegel en un doble aspecte: els seus fonaments conceptuals i el sentit i comprensió de les fases de la història.

 

 

Blocs temÓtics

 

1. El lloc de la filosofia de la hist˛ria en el context de la ilĚlustraciˇ alemanya.

2. La tematitzaciˇ kantiana: fonamentaciˇ del discurs filos˛fico-hist˛ric i esquema de la hist˛ria.

3. La tematitzaciˇ kantiana: la funciˇ pragmÓtica de la novelĚla filos˛fico-hist˛rica.

4. Fichte: disciplines aplicades i filosofia de la hist˛ria.

5. Fichte: dimensiˇ apriori de les "Ŕpoques" i desenvolupament fÓctic (teol˛gico-polÝtic) de la hist˛ria.

6. Hegel: el lloc sistemÓtic de la filosofia de la hist˛ria i els seus lÝmits.

7. Hegel: els grans perÝodes de la hist˛ria.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Es combinarÓ la classe magistral amb la intervenciˇ i participaciˇ dels alumnes, aixÝ com el treball personal de recerca i exposiciˇ escrita

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació continuada es vertebrarà en funció de tres criteris cadascún dels quals puntuarà 1/3 de la nota global: (1) assistència, participació en les classes i informe d’autoavaluació; (2) una ressenya sobre algun article o capítol de llibre vinculat amb la matèria; (3) un breu treball final de comentari  o breu assaig d’un text rellevant vinculat a la temàtica del curs.

 

Avaluaciˇ ˙nica

L’avaluació única i la reavaluació consistiran en un examen únic (amb comentari de text i/o temes a desenvolupar) del temari de l’assignaturas en les dates fixades oficialment a l’efecte.

 

 

Fonts d'informaciˇ bÓsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Donem aquí les fonts de la matèria; la bibliografia secundària se subministrarà a l’inici del curs en el Campus Virtual. 

Kant. Els opúscles sobre filosofia de la història es troben a: "En defensa de la Ilustración", traducción de J. Alcoriza y A. Lastra, Alba Editorial SL, Barcelona, 1999; "Història i política", traducció de S. Turró, Edicions 62, Barcelona, 2002.

Kant, Crítica de la facultat de jutjar, traducció i edició de J. Jaques, Barcelona, Edicions 62, 2004; Crítica del Juicio, traducción M. García Morente, Madrid, Ed. Espasa Calpe, 1991.

Fichte, Els trets fonamentals de l’època contemporània, Barcelona, Edicions 62, 1996; Los caracteres de la Edad Contemporànea, traducción e introducción de J. Gaos, Madrid, Revista de Occidente, 1976.

Fichte, Lecciones de filosofía aplicada. Doctrina del Estado, trad. de S. Turró, Ediciones Sígueme, Salamanca, 2017.

Hegel, La raó en la història, traducció i edició de G. Amengual, Barcelona, Edicions 62, 1998.

Hegel, Lecciones sobre filosofía de la historia universal, traducción J. Gaos, Madrid, Alianza, 2004.