Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Història de la Filosofia Moderna I

Codi de l'assignatura: 360956

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Salvio Turro Tomas

Departament: Departament de Filosofia

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoria

Presencial

 

45

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

15

Treball tutelat/dirigit

15

Aprenentatge autònom

75

 

 

Recomanacions

 

Si la situació ho requerís, el pla docent podrà ser adaptat per a la docència virtual: qualsevol modificació en aquest sentit serà comunicada a l’alumnat per via del correu electrònic de la UB.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Esperit crític.

(.)

   -

Capacitat per iniciar-se en la investigació.

   -

Capacitat de llegir amb deteniment i d'interpretar textos procedents de diferents èpoques o tradicions, amb sensibilitat pel context en què es van produir.

   -

Capacitat d'atenció a les oportunitats d'emprar doctrines històriques per il·luminar debats.

   -

Capacitat d'identificar les teories principals defensades en les obres dels autors més destacats de la filosofia, i els arguments més importants que usen per defensar-les.

   -

Sensibilitat i respecte per a les qüestions de gènere segons les directrius generals de la UB

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer els autors, obres fonamentals, conceptes i problemes del període estudiat.

 

Referits a habilitats, destreses

— Ser capaç de llegir, analitzar, comentar i discutir sobre textos del període estudiat.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Sentir amor pel saber, la capacitat d’esforç, el diàleg i l’argumentació.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Context filosoficocientífic del segle XVII: Descartes i Hobbes

2. La filosofia postcartesiana al continent: Spinoza i Leibniz

3. La filosofia postcartesiana a Anglaterra: Locke i Hume

4. La filosofia de la Il·lustració

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Les sessions de classe teòrica s’empraran en avançar en l’explicació del programa. Per a les sessions pràctiques es dividirà el grup en subgrups a fi de poder treballar en la forma de seminari de lectura i discussió el material que es proposarà a l’inici del curs.També hi ha una hora de despatx a disposició dels estudiants, per a consultes presencials.

Eventualment, a tots els alumnes o només a alguns —sigui per discriminar a l’hora de concedir la qualificació de matrícula d’honor o per altres circumstàncies particulars d’avaluació— se’ls pot encarregar la realització d’algun treball.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Hi haurà almenys tres qualificacions parcials a tenir en compte: cadascuna puntuarà entre un 20 % i un 40 % de la qualificació final. També es valorarà l’assistència i la participació a les sessions pràctiques i, si és el cas, algun treball escrit: en ambdós casos la qualificació no serà superior a un 20 % de la nota global.

Els exercicis parcials consistiran a desenvolupar preguntes breus, temes i/o en un comentari de text.

Per poder ser qualificat, l’alumne haurà de fer les avaluacions parcials corresponents almenys a un 60 % de la nota

Per poder accedir a la prova de reavaluació, els alumnes han d’haver obtingut una qualificació mínima de 3 a l’avaluació ordinària.

 

 

 

Avaluació única

La data màxima per acollir-se a l’avaluació única serà un mes després de l’inici de la docència. Fora d’aquest termini, sols s’acceptarà el pas a avaluació única per motius greus i degudament justificats.

Tant l’avaluació única com la reavaluació consistiran en una prova escrita de caràcter global de desenvolupament de temes i/o comentari de text en la data fixada pel Consell d’Estudis.