Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Història de la Filosofia Moderna II

Codi de l'assignatura: 360958

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Gonçal Mayos Solsona

Departament: Departament de Filosofia

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Consideracions prèvies

 

Si el semestre s’ha d’impartir totalment o parcial de forma no presencial, el pla docent i els materials que el professor ofereix s’adapten a aquesta circumstància. Els temes programats seran treballats a partir del material penjat al Campus Virtual (textos-font, dossiers, articles, capítols de llibres, vídeos, etc.) i es potenciaran els fòrums telemàtics per a consultes i discussió. Eventualment d’acord amb els alumnes, es podran impartir videoconferències d’explicació i aprofundiment. I pel que fa a l’avaluació, es mantindran en general els criteris fixats tant per a la continuada com per a l’única, però substituint les proves presencials per d’altres de telemàtiques, amb materials i de tipus comprensiu.

A cada moment, el professor responsable de cada grup comunicarà al seu alumnat mitjançant el Campus Virtual i el correu electrònic les modificacions i adaptacions que es vagin duent a terme.

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

(La distribució dels alumnes en els subgrups de pràctiques es farà en començar el curs.)

 

-  Teoria

Presencial

 

45

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

15

Treball tutelat/dirigit

15

Aprenentatge autònom

75

 

 

Recomanacions

 

Aquest curs sobre història de la filosofia té un acusat caràcter acumulatiu, la qual cosa implica que la comprensió dels continguts de cada una de les seccions de què consta el programa pressuposa haver entès diàfanament els continguts de les seccions precedents. La claredat de les idees és indispensable per poder seguir el curs amb vertader profit i amb plena satisfacció personal. Per aquestes raons, és convenient la participació activa de tot l’alumnat des del mateix inici del curs, tant en la part presencial a l’aula com en la part feta a través del Campus Virtual.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Esperit crític.

   -

Capacitat per iniciar-se en la investigació.

   -

Capacitat de llegir amb deteniment i d'interpretar textos procedents de diferents èpoques o tradicions, amb sensibilitat pel context en què es van produir.

   -

Sensibilitat per la diversitat d'opinions, de pràctiques i de maneres de viure.

(S¿atendrà especialment a fomentar la sensibilitat per la diversitat d¿opinions, de pràctiques i de maneres de viure (p.e. de gènere, ètnia, cultura...).)

   -

Capacitat d'atenció a les oportunitats d'emprar doctrines històriques per il·luminar debats.

   -

Capacitat d'identificar les teories principals defensades en les obres dels autors més destacats de la filosofia, i els arguments més importants que usen per defensar-les.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer els principals autors i moviments filosòfics, les obres fonamentals, els conceptes i els problemes que estructuren el període estudiat.

 

Referits a habilitats, destreses

— Adquirir les habilitats i la destresa necessàries per poder llegir, analitzar, comentar i discutir adequadament sobre textos del període estudiat.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Adquirir amor pel saber, la capacitat d’esforç, el diàleg i l’argumentació.

 

 

Blocs temàtics

 

1. La il·lustració com a moviment filosòfic i, especialment, Kant

2. Polèmiques postkantianes i «filosofia del fonament»: Fichte

3. Polèmiques postkantianes i «filosofies de la unificació»: Schelling, Hegel

4. Les filosofies posthegelianes

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Tant si el curs es fa presencialment com si s’ha de fer telemàticament, en el campus telemàtic de l’assignatura i en les seves classes, el professor oferirà els materials propis i les indicacions a partir dels quals poder treballar amb aprofitament les moltes fonts i filosofies incloses a Història de la Filosofia Moderna II. S’han pensat per seguir l’avaluació continuada presencial o telemàtica (especialment amb la participació proactiva de l’estudiant en el curs), però també per fer possible i fructífera l’avaluació única.

Es recomana l’avaluació continuada, amb assistència i participació proactiva a les tres hores de classe teòrica i a l’hora de classe pràctica del subgrup respectiu. Per fer consultes hi ha a disposició dels estudiants una hora de despatx del professor i el tauler del professor en el campus telemàtic de l’assignatura.

Eventualment, pot encarregar-se algun treball pràctic a tot l’alumnat o sols a alguns estudiants, per discriminar a l’hora d’atorgar la matrícula d’honor.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Els professors responsables de l’assignatura exposaran a començament de curs com seran tant l’avaluació única com l’avaluació continuada. S’aconsella seguir proactivament l’avaluació continuada que estructura els treballs i esforços al llarg del curs i evita jugar-s’ho tot a una sola carta en l’avaluació única. Tant per a l’avaluació continuada com per l’avaluació única, la nota mínima per poder acollir-se a la reavaluació és de 3’5 sobre 10.

 

Avaluació única

Per a tots els grups, l’avaluació única consta d’una sola prova escrita de caràcter global que es fa en la data oficial d’examen.

La sol·licitud per acollir-se a l’avaluació única s’ha de fer obligatòriament abans del 25 de març de 2022. La nota mínima aconseguida per poder presentar-se a la reavaluació haurà de ser de 3’5 sobre 10.