Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Història de la Filosofia Contemporània II

Codi de l'assignatura: 360960

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Laura Llevadot Pascual

Departament: Departament de Filosofia

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

50

(Per a les classes pràctiques, s’estableixen tres grups per ordre alfabètic: A-L, M-Q i R-Z. El professor imparteix un total de quinze hores teoricopràctiques)

 

-  Teoria

Presencial

 

45

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

5

Treball tutelat/dirigit

30

Aprenentatge autònom

70

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Esperit crític.

   -

Capacitat per iniciar-se en la investigació.

   -

Capacitat de llegir amb deteniment i d'interpretar textos procedents de diferents èpoques o tradicions, amb sensibilitat pel context en què es van produir.

   -

Sensibilitat per la diversitat d'opinions, de pràctiques i de maneres de viure.

   -

Capacitat d'atenció a les oportunitats d'emprar doctrines històriques per il·luminar debats.

   -

Capacitat d'identificar les teories principals defensades en les obres dels autors més destacats de la filosofia, i els arguments més importants que usen per defensar-les.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Abordar la lectura d’algun dels autors l’obra dels quals és punt de referència en els actuals corrents del pensament.

 

— Presentar alguna de les temàtiques amb què s’inicia la filosofia contemporània.

 

— Conèixer la discussió actual sobre els conceptes clau de la filosofia contemporània.

 

Referits a habilitats, destreses

— Adquirir capacitat de raonament crític.

— Adquirir habilitats d’investigació.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Ser capaç de relacionar idees.

— Saber encarar críticament les idees.

 

 

Blocs temàtics

 

1. La redefinició de la filosofia i els seus problemes en la contemporaneïtat

*  1.1. El problema de la realitat: rellegir Hegel
1.2. El problema de la vida: rellegir Nietzsche
1.3. El problema de la diferència: rellegir Heidegger

 

2. Postestructuralisme i pragmatisme

*  1. Filosofies de la diferència: Foucault, Deleuze, Derrida
2. Relativisme i pragmatisme

3. Problemes de la filosofia al segle XXI

*  3.1. Nous realismes
3.2. Biopolítica: Agamben i Butler

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia de l’assignatura es fonamenta en l’exposició durant les hores lectives de les línies bàsiques dels arguments que constitueixen el programa, proporcionant a l’alumnat fonamentalment informació sobre:

— la presentació i el plantejament de les qüestions teòriques,
— les orientacions bibliogràfiques i instrumentals,
— aclariments terminològics i qüestions implícites.

Paral·lelament, el professor de cada grup proporcionarà les instruccions específiques sobre les activitats complementàries; per exemple, la realització d’un treball de lectura detallada de textos seleccionats i la redacció de ressenyes, comentaris, etc.

En cas que l’ensenyament sigui en línia, l’exposició de continguts es farà mitjançant apunts, materials, podcast o vídeos, així com materials diversos que es proporcionaran a través del Campus Virtual de l’assignatura, a criteri del professor. Les activitats complementàries a càrrec dels estudiants també s’adaptaran a aquest mètode d’aprenentatge en línia.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

En l’avaluació continuada es valoraran:

— Els treballs presentats per escrit (fins a un 30 %).
— La participació en les activitats presencials o en línia (fins a un 20 %).
— Els exercicis escrits presentats a classe o en línia (fins a un 50 %).

Cada professor triarà i comunicarà als alumnes el mètode d’avaluació, que s’adaptarà a l’ensenyament en línia, si cal.

Es poden acollir a la reavaluació els estudiants que hagin obtingut en l’avaluació una nota mínima de 3,5 punts. Queden exclosos d’aquesta opció els estudiants amb una qualificació de «no presentat».

 

Avaluació única

L’avaluació única consistirà en un examen final presencial o en línia.

El termini per sol·licitar l’avaluació única serà el 28 de febrer de 2022.

Cada professor triarà la forma d’avaluació i la comunicarà a cada grup.

Es poden acollir a l’opció de reavaluació aquells estudiants que hagin obtingut en l’avaluació una nota mínima de 3,5 punts. En queden exclosos els estudiants amb la qualificació de «no presentat».

 

 

Llibres de consulta

 


CRUZ, M., Filosofía contemporánea, Madrid, Taurus, 2010.
AGOSTINI, F., Analíticos y continentales, Madrid, Cátedra, 2000.
SÁEZ RUEDA, L., Movimientos filosóficos actuales, Madrid, Trotta, 2009.
VILLACAÑAS BERLANGA, J. L., Historia de la filosofía contemporánea, Madrid, Akal, 1997