Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Treball d'Investigació en Dret de l'Empresa i dels Negocis

Codi de l'assignatura: 569357

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Francisco Jose Cañal Garcia

Departament: Departament de Dret Administratiu, Dret Processal i Dret Financer i Tributari

crèdits: 30

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 750

 

Activitats presencials i/o no presencials

245

 

-  Teoria

Presencial

 

55

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

55

 

-  Pràctiques amb documents

Presencial

 

45

 

-  Pràctiques orals comunicatives

Presencial

 

45

 

-  Seminari

Presencial

 

45

Treball tutelat/dirigit

250

Aprenentatge autònom

255

 

 

Recomanacions

 

Es recomana tenir la proposta de TFM aprovada per la CCM abans de matricular-se de l’assignatura.

El TFM que no es presenti al final del semestre que li correspongui per la matrícula es qualifica com a no presentat.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

CB6. Capacitat per assolir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l’aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.

CB7. Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i per resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts i en contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al camp d’estudi.

CB8. Capacitat per integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels coneixements i judicis.

CB9. Capacitat per comunicar conclusions, i els coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

CB10. Habilitats d’aprenentatge que permetin continuar estudiant d’una manera majoritàriament autodirigida o autònoma.

CG1. Capacitat per parlar bé en públic. 

CG2. Capacitat per gestionar amb plena autonomia la cerca i la selecció qualificades d’informació autoritzada sobre les qüestions objecte d’estudi. 

CE1. Capacitat per identificar, per distingir i per relacionar les qüestions més rellevants i conflictives dels aspectes mercantil, civil, laboral, financer i tributari del règim jurídic referit al funcionament i a l’activitat de l’empresa.

CE2. Capacitat per formular hipòtesis per a l’explicació racional de les qüestions més rellevants i conflictives dels aspectes mercantil, civil, laboral, financer i tributari del règim jurídic referit al funcionament i a l’activitat de l’empresa. 

CE4. Capacitat per identificar i racionalitzar els pressupòsits filosoficojurídics subjacents en els canvis estructurals de les empreses, l’estat i el dret en el món de la globalització. 

CE5. Capacitat per analitzar i comparar les nocions bàsiques del dret privat en els textos jurídics dels ordenaments de common law en llengua anglesa.

CE6. Capacitat per aplicar alguna de les metodologies docents i les estratègies didàctiques que són objecte del programa formatiu com a docent en dret de l’empresa i dels negocis.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Experimentar una primera aproximació al treball científic, redactant i exposant un primer treball de recerca en algun dels àmbits temàtics del dret de l’empresa i dels negocis, aplicant la metodologia del treball científic, valent-se d’instruments tècnics depurats i formulant opinions expertes sobre el règim jurídic de l’empresa i dels negocis.

Concretament:

1. Explicar críticament i relacionar significativament els conceptes jurídics avançats en matèria de dret de contractació i consum, dret de societats, dret del treball i de la seguretat social i dret tributari.

2. Formular opinions expertes sobre el règim jurídic de l’empresa i dels negocis.

3. Analitzar els canvis estructurals experimentats per les empreses, l’estat i el dret en el món globalitzat segons els pressupòsits filosoficojurídics que els regeixen.

4. Identificar i descriure els conceptes jurídics bàsics del dret privat en els sistemes de common law segons les fonts legals, jurisprudencials i bibliogràfiques originals.

5. Aplicar diverses metodologies i estratègies didàctiques a l’aula.

 

En general, i com a exemplificació d’allò que s’espera que faci per superar-lo amb èxit, l’estudiant pot tenir en compte que un Treball de Fi de Màster requereix el assoliments següents:

— Dissenyar una proposta d’estudi o investigació ajustada als objectius del màster, original i viable, tot indicant la justificació de la proposta, els objectius de treball, les hipòtesis de partida, l’estructura, la metodologia i la planificació temporal de les diverses fases d’elaboració del treball.

— Identificar les teories que han de fonamentar el treball i les eines metodològiques del treball científic necessàries per assolir els objectius.

— Cercar documentació científica rellevant i gestionar una base de dades bibliogràfica.

— Desenvolupar el treball atenent als objectius establerts, explicant adequadament les teories que fonamenten l’estudi o investigació i desenvolupant amb eficàcia les metodologies previstes.

— Experimentar el diàleg amb un tutor, referit a un treball de recerca i assolir la capacitat de col•laborar en la recerca universitària, amb la finalitat de crear i transmetre coneixement.

— Gestionar adequadament el temps, atenent a la planificació temporal i als terminis de seguiment establerts i resoldre els contratemps que puguin sorgir durant la realització de l’estudi o investigació i revisar els objectius, si escau.

— Elaborar unes conclusions coherents amb els objectius plantejats, que es desprenguin del desenvolupament del treball.

— Presentar de forma correcta i ben estructurada el treball d’acord amb els criteris de qualitat formal i substancial admesos en la comunitat científica. La normativa de la Facultat i de la Universitat sobre els treballs de fi de màster en són orientacions vàlides.

— Exposar oralment el treball (objectius, desenvolupament i resultats), davant d’una comissió avaluadora i en acte públic, de manera sintètica i entenedora, fent ús dels recursos adequats.

— Defensar les decisions adoptades en el desenvolupament del treball arran de les intervencions dels membres de la comissió avaluadora i saber valorar els suggeriments que podrien comportar una millora del treball.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Ateses les característiques de l’assignatura, no es defineixen blocs temàtics per a Treball de Final de Màster, en què l’estudiant ha d’elaborar un treball d’investigació tutelat metodològicament sobre les matèries que han estat objecte d’estudi en el màster.*  El tutor de cada treball indica les àrees temàtiques que recomana seguir a cada estudiant en funció de la matèria que pretén desenvolupar en el seu treball.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Des de principis del segon semestre, i en el marc del Pla d’acció tutorial elaborat específicament per a la titulació, la coordinació del màster assigna a l’estudiant un tutor o director del treball final de màster, el qual s’encarrega també de tutelar-lo metodològicament. L’estudiant fixa en aquest moment el pla o projecte per dur-lo a terme sobre algun aspecte rellevant de les matèries a què està dedicant el seu estudi. El tutor assignat orienta l’estudiant en la definició del projecte, el desenvolupament del treball i la defensa final.

La comissió aprova cada curs el pla docent del TFM, i hi estableix el sistema d’avaluació, les condicions de defensa pública i oral, els subjectes avaluadors i els indicadors per avaluar el treball.
 

Procediment: 

1. Assignació de tema i de tutor

Tots els docents del MODEN són tutors susceptibles de ser designats pels departaments. Amb el vistiplau de la CCM, pot ser tutor un docent de la UB que pertanyi a una de les àrees amb responsabilitat docent al MODEN.

La comissió assigna el tutor i el tema del TFM de la manera següent:

 

1.1. Criteris de selecció dels TFM

— La llista de temes generals elegibles es corresponen amb les assignatures del màster.

— La determinació del tema concret, relacionat amb algun dels temes de la llista general, es fa preferentment per acord entre l’alumne i el professor. Els alumnes tenen la llibertat d’adreçar-se a un professor i proposar un tema del seu interès.

— La coordinació del MODEN fa un seguiment del procediment i facilita el contacte amb els professors als alumnes que ho desitgin, en coordinació amb el Pla d’Acció Tutorial.

 

1.2. Presentació de la proposta del treball de final de màster

L’estudiant ha de presentar a la coordinació del màster el model de proposta de TFM aprovat per la CCMM que conté els elements següents:

a) Identificació de l’estudiant que presenta la proposta.

b) Proposta del títol del treball.

c) Nom i vistiplau del tutor docent  del TFM.

d) Objectius del treball i hipòtesis de partida.

e) Justificació i precedents.

f) Metodologia i pla de treball.

 

1.3. Aprovació de les propostes del treball d’investigació

La CCM resol l’aprovació de les propostes en els terminis establerts a la normativa. El Coordinació del MODEN comunica l’aprovació de les propostes dels treballs als alumnes i als tutors.

 

2. Requisits formals mínims

El treball s’ha d’ajustar als criteris formals admesos en la comunitat científica. La Normativa reguladora dels treballs de final de màster de la Facultat de Dret en proporciona orientacions vàlides: http://www.ub.edu/dret/secretaria/docs/normativa_treball_fi%20de%20carrera_master.pdf 

En particular, atès el nombre de crèdits que representa el TFM i la seva naturalesa de treball de recerca, cal que compleixi aquests requisits mínims:

— Extensió mínima de 80 pàgines.

— Notes a peu de pàgina.

— Introducció.

— Conclusions.

— Bibliografia.

 

3. Presentació i defensa oral del TFM

3.1. Requisits per a la defensa oral dels treballs

— És un requisit previ que el tutor autoritzi la defensa del treball. Per donar-hi l’autorització, el tutor avalua si el treball s’ajusta al procés de planificació i desenvolupament establert.

— El tutor comunica a la coordinació del màster l’autorització per a la lectura.

— L’estudiant ha de lliurar el TFM en suport digital al Campus Virtual de l’assignatura i tres còpies impreses a la secretaria del departament al qual correspon el tutor del treball, a disposició dels membres de les comissions avaluadores. Si el tutor pertany a un departament no adscrit a la Facultat de Dret, el dipòsit de les còpies impreses s’ha de fer a l’Escola de Postgrau de la Facultat de Dret.


3.2. Nomenament i previsió de la defensa del TFM

La comissió del màster nomena les comissions avaluadores dels TFM i l’ordre de lectura.

 

3.3. Condicions de la defensa del TFM

— L’estudiant ha de defensar de forma oral el TFM davant d’una comissió avaluadora formada per tres professors, de la qual no forma part el tutor acadèmic del treball.

— La defensa és pública i consisteix en una exposició oral d’un màxim de 30 minuts, amb possibilitat de suport informàtic. Els membres de la comissió poden fer les observacions i preguntes que creguin convenients durant un temps màxim de 30 minuts.

— L’alumne disposa d’un màxim de 15 minuts per respondre.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació del TFM es fa aplicant-hi els criteris de la rúbrica aprovada per la comissió de coordinació del màster, la qual es dona a conèixer als estudiants i tutors a l’inici del semestre.

La rúbrica té en compte:

— El procés de planificació i desenvolupament del treball.

— El contingut i originalitat dels resultats.

— Els aspectes formals del treball.

— L’exposició i defensa oral.

 

La comissió avaluadora valora conjuntament el contingut conceptual i l’originalitat dels resultats, els aspectes formals i l’exposició i la defensa orals, i fixa el 100 % de la qualificació. L’avaluació atén principalment al rigor metodològic en el desenvolupament de la investigació i en la formulació dels resultats, l’ús conscienciós de les fonts especialitzades de coneixement, la serietat de l’argumentació utilitzada i la presentació de la pròpia investigació d’acord amb els criteris admesos a la comunitat científica. S’hi valora especialment la possible formulació d’opinions originals susceptibles d’ésser incorporades al cabal comú del debat científic en la matèria. Amb caràcter general s’atén amb això l’adequació intrínseca de la titulació a la formació de futurs investigadors i docents en l’àmbit del dret de l’empresa i dels negocis.

La qualificació s’estén en una acta motivada i signada per tots els membres de la comissió avaluadora.

L’alumne matriculat de TFM que no presenti el treball al final del semestre que correspon queda qualificat com a no presentat i s’hi ha de tornar a matricular en els termes que estableix la normativa aplicable, tal com disposa l’article 3.3 de la Normativa reguladora dels treballs de final de màster de la Facultat de Dret.

 

Reavaluació

Atès que el tutor acadèmic ha autoritzat expressament la presentació i l’exposició del treball, rarament s’esdevé que la comissió avaluadora el qualifiqui amb un suspens i hagi de valorar específicament si és susceptiblede ser esmenat o completat.

En cas de suspens, la comissió avaluadora determina si el TFM és susceptible d’esmena o complementació i indica a l’acta l’avaluació del treball les modificacions que caldria introduir-hi. També concreta un termini de no més de 15 dies per fer-ho.

L’estudiant ha de lliurar la versió final del TFM amb les modificacions incorporades a través del Campus Virtual i la comissió avaluadora emet una nova acta d’avaluació amb la qualificació final.

 

Avaluació única

Ateses les característiques del Treball Final de Màster, no es preveu un sistema d’avaluació diferent de la presentació i la defensa pública davant d’una comissió avaluadora d’un treball escrit elaborat per l’estudiant sota tutoria metodològica. En el cas que l’alumne pugui acreditar una formació investigadora prèvia, el tutor organitza personalment amb l’estudiant la comunicació necessària per a la direcció del treball i la cura de la metodologia utilitzada.

La comissió avaluadora aplica sempre els mateixos criteris esmentats més amunt.