Pla docent de l'assignatura

 

 

CatalÓ English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Metodologies d'Estudi de la Seguretat

Codi de l'assignatura: 569374

Curs acadŔmic: 2021-2022

Coordinaciˇ: Jaume Turbany Oset

Departament: Departament de Psicologia Social i Psicologia Quantitativa

crŔdits: 3

Programa ˙nic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

30

 

-  TeoricoprÓctica

Presencial

 

30

Treball tutelat/dirigit

25

Aprenentatge aut˛nom

20

 

 

Recomanacions

 

Tenir uns coneixements d’anglès suficients per a la comprensió lectora.

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 

CB6. Capacitat per assolir coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l’aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.

CB9. Capacitat per comunicar conclusions, i els coneixements i les raons últims que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

CG2. Capacitat per planificar, organitzar i gestionar amb recursos escassos.

CE1. Capacitat per participar en l’elaboració, gestió i execució de polítiques públiques de seguretat.

CE5. Capacitat per dissenyar i implementar projectes de recerca i utilitzar metodologies científiques en l’àmbit de la seguretat pública.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer les metodologies d’estudi de la seguretat i la possibilitat d’anàlisi que tenen de cara a ser utilitzades en les polítiques públiques corresponents.

— Conèixer les metodologies d’estudi de la seguretat i l’anàlisi de les possibilitats i dels límits que tenen.

— Analitzar la informació que es deriva de les metodologies d’estudi de la seguretat com a eina bàsica per al coneixement de la delinqüència i la seguretat, i com s’utilitza en les polítiques públiques que s’hi dediquen.

—Saber  accedir a la literatura científica i a la informació existent en relació amb el problema que s’investiga a partir de les diferents fonts documentals.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Mostrar un comportament ètic i ser capaç de captar informació relevant per l’exercici profesional de forma objectiva.

— Mostrar capacitat de col·laboració, de treball en grup, i amb interés per al coneixement, la cerca d’informació i la formació continuada.

 

 

Blocs temÓtics

 

1. L’estudi de les metodologies d’estudi de la seguretat de tipus qualitatiu

1.1. Caracterització, marc i diversificació d’orientacions en investigació qualitativa. Procés en la metodologia qualitativa

1.2. Tipus de dades i registres

1.3. Estratègies metodològiques qualitatives d’obtenció d’informació

1.4. Codificació mitjançant l’ús d’eines informàtiques

1.5. Qualitat de les dades en la investigació qualitativa i interpretació de resultats

2. L’estudi de les metodologies d’estudi de la seguretat, de tipus quantitatiu

2.1. Descripció i exploració estadística

2.2. Inferència estadística i  contrastos estadístics

2.3. Introducció al model lineal

2.4. Extensions al model lineal

2.5. Programes informàtics per fer una anàlisi estadística (Excel, SPSS, R)

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Ateses les característiques de l’assignatura i del màster, la metodologia combina tres tipus d’activitats, en les quals la participació activa de l’alumnat és prioritària.
Introducció del professorat als elements bàsics de la matèria, des de la conceptualització teòrica fins a la plasmació empírica dels conceptes.
Participació de l’alumnat a les sessions presencials, a partir de la lectura de la documentació i la bibliografia recomanada.
Treball tutoritzat sobre els continguts de l’assignatura.

Tot el programa, pràctiques, exercicis i llenguatge és compatible amb la perspectiva de gènere.

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada
El sistema d’avaluació per defecte en el màster de Direcció Estratègica de Seguretat i Policia és l’avaluació continuada, que consisteix en:
— L’assistència a un mínim del 75 % de les sessions presencials (20 % de la nota).
— La presentació de treballs per escrit (60 % de la nota) i la intervenció a les classes (20 % de la nota).

Reavaluació

Els alumnes que no superi l’avaluació continuada poden fer una reavaluació, que consisteix a tornar a presentar el treball o treballs que no hagin superat. La nota final de l’assignatura es determina tenint en compte la nota obtinguda en aquests treballs presentats a la reavaluació i a la resta d’activitats.

 

Avaluaciˇ ˙nica

Els alumnes que ho vulguin poden acollir-se a l’avaluació única, que consisteix en una prova escrita i en un treball de recerca individual que permetin acreditar l’assoliment dels objectius programats i el domini de les habilitats fixades per a l’assignatura. 

Reavaluació

La reavaluació consisteix en una prova escrita que permeti acreditar l’assoliment dels objectius programats i el domini de les habilitats fixades per a l’assignatura.

 

 

Fonts d'informaciˇ bÓsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Braun, V., & Clarke, V. (2013). Successful qualitative research. A practical guide for beginners. London: Sage

Fernández Villazala, Tomás.- La medicion del delito en la seguridad publica Ed. Dykinson, 2008

Flick, U. (2007). Introducción a la investigación cualitativa. Madrid: Morata.

Guillen, F.- Policia i seguretat. Servei de publicacions de la Universitat Autónoma de Barcelona, 2012.

Peña, D. (2001). Fundamentos de Estadística. Madrid: Alianza.

Peró, M., Leiva, D., Guàrdia, J. i Solanas, A. (2012). Estadística aplicada a las ciencias sociales mediante R y R-Commander. Madrid: Garceta.

Riba, C.E. (2007). La metodologia qualitativa en l’estudi del comportament. Barcelona: UOC.

Torrente Diego.- Desviación y delito. Alianza editorial. 2001

Revista

Apunts de Seguretat, Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació. Generalitat de Catalunya. Nº3. Abril 2009. Monogràfic sobre indicadors

Article

Sabaté, Juli. L’enquesta de victimització de Barcelona i de l’Àrea Metropolitana, vint-i-dos anys. Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona. Barcelona, 2005

Svend Brinkmann (2007) The Good Qualitative Researcher, Qualitative Research in Psychology, 4:1-2, 127-144, DOI: 10.1080/14780880701473516

PÓgina web

Centro de Investigaciones Sociológicas  Enlla├ž

Departament d’Interior  Enlla├ž

Ministerio del Interior

http://www.mir.es  Enlla├ž

Europol

http://www.europol.europa.eu/  Enlla├ž

Policia del Reino Unido

http://www.police.uk/forces.htm  Enlla├ž

Home Office

http://www.homeoffice.gov.uk/  Enlla├ž

Polizei Newsletter

http://www.polizei-newsletter.de/  Enlla├ž

Bundeskriminalamt (BKA)

http://bka.de/  Enlla├ž

National Criminal Justice Reference Service (Estados Unidos)

http://www.ncjrs.gov/  Enlla├ž

Policia Estados Unidos

http://www.usacops.com/  Enlla├ž

Federal Bureau of Investigation

http://www.fbi.gov/  Enlla├ž